åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "C.B.2.1.6.1 Hvornår er en aktie anskaffet eller afstået?" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.
åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indhold

Dette afsnit beskriver, hvornår en aktie er anskaffet eller afstået.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Regel

En aktie er anskaffet eller afstået på det tidspunkt, hvor der er en endelig og bindende aftale om anskaffelsen eller afståelsen.

Anskaffelses- og afståelsestidspunkternes betydning

Anskaffelsestidspunktet kan fx have betydning for anvendelsen af overgangsregler ved ny lovgivning.

Afståelsestidspunktet kan fx være afgørende for, i hvilket indkomstår beskatningen foretages og ved ikrafttrædelsesregler for ny lovgivning.

Når en aktionær ejer aktier med samme rettigheder i samme selskab, som er erhvervet på forskellige tidspunkter, anses de først erhvervede aktier for de først afståede. Se ABL § 5, stk. 1. Aktier, der har været båndlagt efter den tidligere bestemmelse i LL § 7 A, regnes dog først med fra det tidspunkt, hvor båndlæggelsen ophører. Se C.B.2.1.7.1 om hvilken aktie der anses for afstået (FIFO-princippet).

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Højesteretsdomme

SKM2011.533.HR

Salg af aktier. Aftale om købe- og salgsret. Købe- eller salgsrets manglende udnyttelse usandsynlig. Afståelsestidspunkt var tidspunkt for aftalens indgåelse.

 

SKM2005.490.HR

Salg af aktier. Samtidig udstedt køberet. Køberets manglende udnyttelse usandsynlig. Manglende dispositionsret i strid med køberet. Afståelsestidspunktet var tidspunkt for aftalens indgåelse.

Se også TfS 1999, 214 H i C.B.2.1.4.12 om købe- og forkøbsretter.

SKM2001.126.HR

Salg af aktier. Anskaffelsestidspunkt var tidspunkt for overgang af ejendomsret ved underskrevne fondsnotaer.

 

Landsretsdomme

SKM2002.399.VLR

►Salg af aktier. Salgsret udnyttet i 1995. Uenighed om vilkår, forlængelse af salgsrets løbetid og sælgers manglende selvangivelse af salg i 1995. Afståelsestidspunkt var i 1996.◄

 

Byretsdomme

SKM2010.259.BR

Salg af aktier. Betaling i et bestemt antal aktier et år senere eller beløb svarende til kursværdien på betalingstidspunkt. Kursrisiko var sælgers fra aftaletidspunktet. Afståelsestidspunkt var tidspunkt for aftalens indgåelse.

 

SKM2008.825.BR

Salg af aktier. Ifølge depotbank sket i 2001. Uklarhed om pengeoverførsler. Aftale dateret i 2000. Afståelsestidspunkt var i 2000.

 

Skatterådet

SKM2008.831.SR

Køb af investeringsforeningsbeviser. Handelsdatoen lægges til grund ved fastsættelsen af tidspunktet for køb eller salg af aktier. Valørdatoen er ikke afgørende. Bestilling af investeringsforeningsbeviserne kunne ikke sidestilles med et køb.

 

SKM2008.803.SR

Salg af aktier. Betinget aftale om køberet og salgsret. Manglende udnyttelse sandsynlig. Afståelsestidspunkt først på udnyttelsestidspunkt.

Se også SKM2008.837.SR.

SKM2008.759.SR

Salg af aktier. Samtidig udstedt køberet og salgsret. Manglende udnyttelse sandsynlig. Afståelsestidspunkt først på udnyttelsestidspunkt.