Indhold

Dette afsnit beskriver, hvordan anskaffelsessummen for et andelsbevis i en andelsboligforening fastsættes.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Regel

Anskaffelsessummen for et andelsbevis i en andelsboligforening er det beløb, som er betalt ved købet af andelsbeviset.

Tillæg til anskaffelsessummen: Forudbetalt husleje og forbedringsudgifter

Ved stiftelse af andelsboligforeninger i forbindelse med lejernes overtagelse af den ejendom, som de bor i, kan forudbetalt husleje og indestående på vedligeholdelseskonto fra det hidtidige lejemål medregnes til andelsbevisets anskaffelsessum sammen med eventuelle yderligere indskud.

Har andelshaveren afholdt udgifter til forbedring af lejligheden, kan de afholdte forbedringsudgifter medregnes til andelsbevisets anskaffelsessum. Værdien af eget arbejde ved udførelse af forbedringer af lejligheden kan medregnes til anskaffelsessummen, hvis denne værdi i henhold til gældende boliglovgivning kan medregnes til afståelsessummen for andelen.

Udgifter, der er direkte knyttet til gennemførelse og berigtigelse af købet af andelsbeviset, indgår også i opgørelsen af anskaffelsessummen. Se afsnit C.B.2.6.

Ikke tillæg til anskaffelsessummen: Højere husleje, andel af købesummen og kontant udbetaling

En højere husleje, der betales til at dække udgifter til ejendommens drift og afdrag på gæld, kan ikke lægges til anskaffelsessummen. Som regel præsteres der kun et mindre indskud ved stiftelsen, mens andelshaverne påtager sig at betale en højere husleje for at fremskaffe fornødne midler til dækning af udgifterne til ejendommens drift og til afdrag på gælden. Den forhøjede husleje er ikke en del af anskaffelsessummen for andelsbeviset. Dette gælder også i tilfælde, hvor en andelshaver skal betale forskellen mellem den forhøjede husleje og en eventuel lejers husleje. Se meddelelser fra Skattedepartementet, årgang 1977, hæfte 40, side 45.

En forholdsmæssig andel af den købesum for ejendommen, som andelsboligforeningen har betalt, eller af den kontante udbetaling er heller ikke en del af anskaffelsesummen for andelsbeviset.

Beskatning af gevinst og tab ved afståelse af andelsbeviset

Se om beskatningen af gevinst eller tab ved afståelse af aktier, andelsbeviser og lignende værdipapirer, der er forbundet med brugsret til en beboelseslejlighed afsnit C.H.2.1.15.6 om boligejendomme ejet via aktier eller andelsbeviser og afsnit C.H.2.1.15.7 om beboelseskravet og begrebet husstand.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Landsretsdomme

Meddelelser fra Skattedepar-
tementet, årgang
1977, hæfte 40,
side 45

Betaling af forskel mellem lejers husleje og boligafgift i ejerperioden var ikke en del af anskaffelsessummen.

 

Landsskatteretskendelser

   

SKM2019.549.LSR

Landsskatteretten fastslog, at udgifter til ejendomsmægler kunne fratrækkes i afståelsessummen ved salg af andelsbeviser i andelslejligheder. Skatteyderen havde ikke boet i lejligheden, og avancen ved salg var derfor skattepligtig.