åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "C.B.2.1.5.6 Tilsidesættelse af overdragelsessummen" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.
åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indhold

Dette afsnit beskriver, hvornår skattemyndighederne tilsidesætter den aftalte overdragelsessum for aktier.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Regel

Skattemyndighederne kan tilsidesætte den aftalte overdragelsessum for aktier, hvis overdragelsessummen ikke er i overensstemmelse med, hvad uafhængige parter med modstående interesser ville have aftalt. Se TSS-cir 2000-09: Værdiansættelse af aktier og anparter.

Se også

Se også afsnit C.B.3.5.4.4 om aktier.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Højesteretsdomme

SKM2009.318.HR

Salg af aktier. Sælgers frigivelse af sikkerhedsstillelse for fordring på det solgte selskab og modtagelse af fordringen indgik ved beregning af overdragelsessummen.

Tidligere instans: SKM2007.207.ØLR

SKM2003.318.HR

Køb af aktier fra interesseforbundet selskab. Videresalg til tredobbelt pris kort efter. Overdragelsessum tilsidesat.

 

TfS 2000, 149 HR

Likvidation af selskab. Merprovenu ikke anset for udlodning af likvidationsprovenu, men indtægt efter SL § 4.

 

TfS 1995, 783 HR

Salg af anparter. Merprovenu ikke en del af afståelsessum, men indtægt efter SL § 4.

 

TfS 1987, 203 HR

Salg af aktier til kurs 250 til nevø. Bestyrelsens forkøbsret til aktierne til kurs 250 blev ikke udnyttet, men alligevel blev sagen hjemvist til fornyet behandling hos ligningsmyndighederne.

 

Landsretsdomme

SKM2003.364.ØLR

Salg af aktier. Købers betaling for konsulentydelse var ikke en del af afståelsessummen.

 

SKM2002.192.ØLR

Salg af aktier for 1 kr. Egenkapital 105.000 kr. Interesseforbundne parter. Overdragelsessum tilsidesat.

 

SKM2001.486.VLR

Salg af aktier. Merprovenu som følge af senere videresalg var ikke en del af salgsaftalen men aftalt efterfølgende. Merprovenu ikke tillagt afståelsessummen.

 

TfS 2000, 564 VLR

Likvidation af selskab. Merprovenu ikke tilsidesat. Merprovenu var derfor udlodning af likvidationsprovenu og ikke indtægt efter SL § 4.

 

TfS 1998, 252 ØLD

Salg af aktier. Betaling for samtidig påtaget konkurrenceklausul ikke del af afståelsessum.

 

UfR 1965, 802 ØLD

Salg af aktier fra hovedaktionær til selskab. Tilbagesalg fire måneder senere til halv pris. Overdragelsessum tilsidesat.

 

Byretsdomme

SKM2023.622.BR

►Landsskatteretten havde forhøjet et dødsbos skattepligtige aktieavance ved dødsboets afståelse af anparter i sit ejendomsselskab, idet der ved opgørelsen af den skattemæssige anskaffelsessum for anparterne ikke kunne tillægges et beløb på 17 mio. kr., som var inddraget med henvisning til en gældskonvertering. 

Retten konstaterede først, at dødsboet havde en fordring på ca. 13,7 mio. kr. i sit eget selskab "debitorselskabet", og at et andet koncernselskab også havde en fordring på debitorselskabet på 3,8 mio. kr. Retten udtalte, at et eventuelt tab på disse fordringer ikke ville kunne fradrages. 

Retten konstaterede herefter, at boets og koncernselskabets fordringer var indgået i en kapitalforhøjelse i form af en gældskonvertering på 17 mio. kr. i ejendomsselskabet, som debitorselskabet forinden ved en lodret fusion - med tilbagevirkende kraft - var blevet fusioneret med. Videre konstaterede retten, at ejendomsselskabet efterfølgende blev solgt til arvingerne i boet, og at boet i den forbindelse angav et skattemæssigt tab på unoterede anparter på ca. 14,5 mio. kr., samt at tabet fremkom ved, at anskaffelsessummen for anparterne erhvervet ved gældskonverteringen på 17 mio. kr. blev lagt til den skattemæssige anskaffelsessum for anparterne. 

Retten fandt af de grunde som Landsskatteretten havde anført, at koncernselskabets fordring på ca. 3,8 mio. kr. ikke kunne anses for overført til boet på tidspunktet for kapitalforhøjelsen i ejendomsselskabet. 

Retten konstaterede herefter, at hvis boets fordring på debitorselskabet var blevet nedbragt eller indfriet i forbindelse med et kapitalindskud til debitorselskabet, var anskaffelsessummen for de erhvervede anparter blevet nedsat efter kursværdien. 

Retten fandt endvidere, at boets salg af anparterne i debitorselskabet til ejendomsselskabet ikke var i overensstemmelse med armslængdeprincippet. Retten udtalte herefter, at når dette blev sammenholdt med boets efterfølgende dispositioner, var der skabt en formodning for, at dette var sket - også - med henblik på at gøre et ikke fradragsberettiget tab på en fordring til et tab på unoterede anparter.

Under disse omstændigheder var det boets bevisbyrde, at dispositionerne ikke også var sket med henblik på at opnå en skattemæssig fordel (omgåelse), herunder at det var boets bevisbyrde, at der ikke var et truende tab på boets og koncernselskabets fordringer på debitorselskabet på tidspunktet for boets salg af debitorselskabet til ejendomsselskabet og tidspunktet for kapitalforhøjelsen i debitorselskabet dagen inden salget. 

Efter en samlet vurdering fandt retten, at boet ikke havde løftet bevisbyrden for, at boets fordring (og koncernselskabet fordring) repræsenterede en reel værdi. Retten tiltrådte herefter Landsskatterettens afgørelse, hvorefter der ikke var grundlag for at nedsætte boets avance på anparterne med ca. 13,2 mio. kr. ◄

Landsskatteretskendelser

TfS 1999, 905 LSR

Medarbejders nytegning af aktier i arbejdsgiverselskab. Ikke-interesseforbundne parter. Tegningskurs ikke tilsidesat.

 

TfS 1997, 786 LSR

Forkøbsret til aktier for sælgers børn til kurs 100. Tilsidesættelse i det omfang kurs 100 afveg fra handelskursen.

 

TfS 1988, 687 LSR

Salg af anparter og værdiløs fordring. Betaling for fordringen anset for en del af overdragelsessummen for anparterne.

 

TfS 1987, 395 LSR

Overdragelse af aktier. Overdragelsessum fastsat til den sagkyndige vurdering.

 

TfS 1987, 324 LSR

Overdragelse af aktier. Overdragelsessum fastsat til den sagkyndige vurdering.

 

LSRM 1976, 174

Salg af aktier. Ved salget betalte aktionærerne for afløsning af pensionstilsagn for en medarbejder i selskabet. Ikke fradrag i afståelsessummen.

 

LSRM 1976, 76

Salg af aktier. Ved salget påtog sælger sig en pensionsforpligtelse over for medarbejdere i selskabet. Fradrag i afståelsessummen for den kapitaliserede værdi af pensionsforpligtelsen.

 

LSRM 1974, 7

Salg af aktier. Del af overdragelsessum anset for godtgørelse for ikke-udbetalt løn.

 

LSRM 1967, 10

Selskabs køb af aktier. Videresalg et år senere til 1/3 pris til hovedaktionær. Overdragelsessum tilsidesat.

 

Ligningsrådet

SKM2004.163.LR

Tegningskurs af aktier. Medarbejder. Kurs 1/3 af indre værdi. Overdragelsessum tilsidesat.

 

TfS 1998, 404 LR

Salg af aktier. Årligt overskudsafhængigt merprovenu i to år efter salget var del af afståelsessum.

 

TfS 1994, 110 LR

Salg af aktier. Overskudsafhængigt merprovenu to år efter salget var del af afståelsessum.