Indhold

Dette afsnit beskriver, hvilke omkostninger der kan lægges til anskaffelsessummen og trækkes fra afståelsessummen.

Afsnittet indeholder:

 • Regel
 • Omkostninger der kan lægges til anskaffelsessummen og trækkes fra afståelsessummen
 • Omkostninger der ikke kan lægges til anskaffelsessummen og trækkes fra afståelsessummen
 • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Regel

Anskaffelsessummen er det beløb, som en aktie er erhvervet for med tillæg af omkostningerne ved erhvervelsen.

Bemærk

Tilsvarende kan handelsomkostningerne i forbindelse med salget fradrages i den faktiske afståelsessum.

Omkostninger der kan lægges til anskaffelsessummen og trækkes fra afståelsessummen

De omkostninger, der kan lægges til anskaffelsessummen og trækkes fra afståelsessummen, skal være direkte knyttet til gennemførelsen og berigtigelsen af handlen med aktier.

Omkostninger, som er direkte knyttet til gennemførelsen og berigtigelsen af handlen med aktier og derfor kan tillægges anskaffelsessummen og trækkes fra afståelsessummen, er

 • Kurtage

samt handelsomkostninger til advokat, revisor og andre rådgivere for bistand i form af fx

 • udfærdigelse af transportpåtegninger
 • noteringer
 • anmeldelser
 • overførsel af beløb
 • iagttagelse af sikringsakt.

Hvis der i stedet for kurtage betales en fast månedlig ydelse, kan denne ydelse ikke anses for en handelsomkostning ved opgørelsen. I stedet kan der på baggrund af dokumenterede konkrete køb og salg tillægges/fradrages et skønsmæssigt tillæg/fradrag svarende til sædvanlig kurtage pr. handel, herunder minimumskurtage. Se SKM2009.693.SR.

Kursværdien på et givet tidspunkt, som ikke er et anskaffelses- eller afståelsestidspunkt

I de tilfælde hvor kursværdien på et givet tidspunkt, som ikke er et anskaffelses- eller afståelsestidspunkt, er relevant, skal omkostningerne ved anskaffelsen ikke lægges til aktiernes kursværdi. Disse tilfælde er fx anvendelse af

 • indgangsværdier i medfør af den tidligere ABL § 7, jf. lovbekendtgørelse nr. 835 af 29. august 2005. Se nugældende ABL § 46, stk. 1
 • indgangsværdier i medfør af overgangsregler, der giver lov til at benytte indgangsværdier
 • kursværdien af den samlede beholdning af børsnoterede aktier.

Omkostninger der ikke kan lægges til anskaffelsessummen og trækkes fra afståelsessummen

Omkostninger, som ikke kan lægges til anskaffelsessummen og trækkes fra afståelsessummen, er fx

 • depotgebyrer
 • boksleje
 • kontoversigter
 • revisors opgørelse af gevinst og tab
 • administration i øvrigt vedrørende værdipapirer

samt omkostninger til advokat, revisor og andre rådgivere for bistand i form af fx

 • rådgivning om investering i aktier mv. for at erhverve et eller flere selskaber mv. helt eller delvist med henblik på at deltage i ledelsen og driften af disse. Se LL § 8 J.
 • undersøgelser
 • deltagelse i forhandlinger
 • udfærdigelse af kontrakter.

Omkostninger til stiftelsesprovision

Omkostninger til stiftelsesprovision af banklån ved aktiekøb kan ikke tillægges anskaffelsessummen, men vil eventuelt kunne fradrages i indkomsten efter LL § 8, stk. 3, eller SL § 6, litra a.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse 

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Højesteretsdomme

SKM2011.602.HR

Salg af aktier. Udgifter til spaltning, børsnotering, prospektskrivning og ejendomsopmåling kunne ikke henføres til salget af aktierne. Ikke fradrag i afståelsessummen.

SKM2007.775.HR

Køb af aktier. Tillæg til anskaffelsessummen. Udgifter til advokat og revisor til berigtigelse og gennemførelse af købet.

Det følger af SKM2007.773.HR og SKM2007.775.HR, at advokat- og revisorudgifter, der i relation til aktier kan indgå i avanceopgørelsen, kun er de udgifter, der angår berigtigelse og gennemførelse af aktiehandlen, herunder udgifter til udfærdigelse af transportpåtegninger, noteringer og anmeldelser. Højesterets udtalelse om tillæg til anskaffelsessummen i de to domme er stadig relevant, selvom LL § 8 J er ændret siden dommene.

Skatterådet

SKM2009.693.SR

Fast månedlig kurtage i stedet for kurtage pr. aktiehandel. Ikke handelsomkostninger.

Skatterådet anerkendte et skønsmæssigt tillæg til anskaffelsessummen (fradrag i afståelsessummen) for kurtage. Skønnet skulle være baseret på dokumenterede konkrete køb og salg og på, hvad der sædvanligvis beregnes som kurtage, herunder minimumskurtage. Kurtagebeløb udgør sædvanligvis små beløb.