Indhold

Dette afsnit beskriver, hvornår konkurs og likvidation er en afståelse i aktieavancebeskatningslovens forstand.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Regel

Aktier i et selskab, der ophører med at eksistere, anses for afstået.

Afståelsestidspunkt for aktierne

Aktierne anses først for afstået på tidspunktet for ejendomsrettens endelige ophør, herunder ved likvidation. Se TfS 1998, 397 HRD. Hvis aktionæren derimod fx sælger aktier i et selskab, der er under likvidation, behandles et sådant salg dog som enhver anden afståelse, forudsat at der er tale om en reel afståelse.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Højesteretsdomme

TfS 1998, 397 HRD

Afståelsestidspunktet for aktier i et selskab, der går konkurs, er tidspunktet for ejendomsrettens ophør enten ved overdragelse eller på anden måde, fx ved selskabets endelige opløsning

Aktier kan således ikke anses for afstået allerede på tidspunktet for indtræden af konkurs, selvom det er sandsynliggjort, at aktierne på dette tidspunkt er værdiløse.

Landsskatteretskendelser

SKM2004.484.LSR

Afståelsestidspunktet for anparter i et selskab, der går konkurs, er tidspunktet for selskabets afmelding i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.