Indhold

Dette afsnit beskriver, hvornår kapitalnedsættelse er en afståelse i aktieavancebeskatningslovens forstand.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Regel

Aktier, der nedskrives ved en kapitalnedsættelse, anses under visse betingelser for afstået. Se LL § 16A, stk. 3, 2).

Reglen gælder uanset en samtidig kapitaludvidelse

Reglen gælder også, hvis kapitalnedsættelsen sker samtidig med en kapitaludvidelse, hvor en gæld konverteres til aktieselskabskapital. Se SKM2003.486.HR.

Se afsnit C.B.2.10.2 om udlodning ved nedsættelse af aktiekapitalen.

Afståelsestidspunktet for aktierne

Aktier, der nedskrives ved en kapitalnedsættelse, anses for afstået på tidspunktet for nedsættelsen af aktiekapitalen.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Højesteretsdomme

SKM2003.486.HR

Samtidig kapitalnedsættelse og kapitalforhøjelse. Den hidtidige - og ikke den nytegnede - aktiekapital blev anset for ligeligt nedsat.