Indhold

Dette afsnit beskriver, hvornår udlån af aktier ikke er en afståelse i aktieavancebeskatningslovens forstand.

Afsnittet indeholder:

  • Definition: Udlån af aktier
  • Hovedregel
  • Betingelser
  • Undtagelser
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Definition: Udlån af aktier

Låntager låner en post aktier optaget til handel på et reguleret marked af en långiver. Låntager opnår en ejers fulde råden over aktierne og skal ved aftalens udløb tilbagelevere samme mængde aktier i samme fondskode til långiver.

Bemærk

Udlån af aktier kendes også under betegnelsen shorting.

Hovedregel

Udlån af aktier er ikke en afståelse i aktieavancebeskatningslovens forstand. Se TfS 1999, 408 LR.

Formålet med aktielån

Aktielån kan anvendes til flere formål, herunder bl.a. spekulation i faldende kurser (baisse-spekulationer). Ved en baissespekulation låner låntager aktier for at sælge aktierne dyrt og genkøbe aktierne billigt, inden de leveres tilbage til långiver.

Aktielån kan også anvendes i forbindelse med aktieemissioner, hvor en emissionsbank låner aktier af en eksisterende aktionær for at kunne sende dem på markedet og dermed sikre en stabil kursudvikling.

Herudover kan aktielån bruges til afvikling af handler med aktier, hvorpå der er en lang afviklingstid ved almindelige køb og salg.

Betingelser for at der foreligger et udlån

Aftalen om overdragelse af aktier skal have karakter af et lån. Se f.eks. Finansrådets standardvilkår i TfS 1999, 408 LR eller standardvilkårene i de internationale aktielånaftaler ISLA eller OSLA i SKM2002.402.LR.

Bemærk

Det er ifølge de nævnte standardvilkår bl.a. en forudsætning for ikke at anse udlån af aktier for en afståelse, at lånet vedrører aktier optaget til handel på et reguleret marked samt at lånets løbetid aftales til en bestemt periode, dog højst 6 måneder.

Beskatning af låntager

Låntagers gevinst og tab ved aktielån beskattes efter SL § 4 f. Se SKM2004.51.LSR.

Undtagelser

Der er følgende undtagelser til hovedreglen:

  • Uanset at lånets løbetid ikke aftales til højst 6 måneder, betragtes aktierne under visse omstændigheder alligevel som udlånt, så længe låntager ikke har afstået aktierne. Se SKM2010.266.SR.
  • Uanset at lånets løbetid ikke aftales til højst 6 måneder, betragtes aktierne alligevel som udlånt, hvor aftalen af både långiver og låntager kan opsiges med få dages varsel, hvis aftalen i øvrigt må karakteriseres som lån. Se SKM2011.667.SR og SKM2011.668.SKAT. Skatterådets afgørelse SKM2011.667.SR betød, at det i daværende praksis opstillede krav om maksimalt 6 måneders løbetid for aktielån blev ændret med virkning for aktielånsaftaler, der indgås pr. 11. oktober 2011, som er offentliggørelsesdatoen for afgørelsen og det tilhørende styresignal SKM2011.668.SKAT. Praksisændringen vedrører aftaler om aktielån, som er indgået på opsigelsesvilkår, der svarer til opsigelsesvilkårene i den sag, som Skatterådet fik forelagt. Praksisændringen betyder, at aftaler om lån af aktier, hvor der ikke på forhånd er aftalt et udløbstidspunkt for aftalen, men hvor aftalen af både långiver og låntager kan opsiges med få dages varsel, fremover kvalificeres som lån af aktier og ikke som afståelse af aktier, hvis aftalen i øvrigt må karakteriseres som lån, herunder at aktierne er overført fra långiver til låntager uden vederlag eller mod andet vederlag end købesummen for aktierne. Låntager skal endvidere være forpligtet til at tilbagelevere aktier af samme mængde og art til långiver ved låneperiodens udløb.
  • I det omfang der foretages dækningskøb, anses det ikke for realisation i forhold til långiver, fordi erstatningsaktierne træder i stedet for de oprindelige aktier. Derimod anses låntager for at have erhvervet aktier. Se TfS 1999, 408 LR.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Landsskatteretskendelser

SKM2004.51.LSR

Fradragsret for løbende vederlag herunder kompensation for udbytte til långiver ved opgørelsen af gevinst og tab ved lånearrangementet. Låntagers gevinst og tab beskattes efter SL § 4 f.

 

Skatterådet og Ligningsrådet

SKM2020.372.SR

Spørger var et børsnoteret selskab, der ønskede at hente ny kapital på børsmarkedet ved en eller flere aktieemissioner. Spørger ønskede at gennemføre dette via aktielån. En del af minoritetsaktionærerne ville låne deres aktier ud til en bank, der herefter ville videreudlåne aktierne til det udstedende selskab, dvs. spørger. Spørger ville herefter sælge aktierne i børsmarkedet og provenuet herfor skulle indsættes på en konto tilhørende banken. Banken ville være forpligtet til at anvende salgsprovenuet til at tegne samme mængde og art nye aktier i spørger, hvorefter disse skulle leveres tilbage til minoritetsaktionærerne. I de tilfælde, hvor minoritetsaktionærens interne forhold tillod det, ville der dog ske udlån direkte fra minoritetsaktionærerne til selskabet. Skatterådet bekræftede, at lånene skattemæssigt skulle kvalificeres som aktielån og dermed hverken skulle kvalificeres som aktieafståelser, tilbagesalg til udstedende selskab eller transaktioner omfattet af kursgevinstloven.

 
SKM2014.814.SR

Skatterådet kan ikke bekræfte, at mindretalsaktionærerne ikke skal anses for at have afstået deres aktier, hvis børsnotering af A A/S ikke gennemføres, og mindretalsaktionærerne får tilbageleveret aktier med samme vilkår og rettigheder, som de aktier, de udlånte. Vedtægtsændringerne, der sker i den periode, hvor aktierne er udlånt, medfører afståelsesbeskatning efter reglerne i aktieavancebeskatningsloven efter de samme regler, som gælder, hvis aktierne ikke er udlånt. Skatterådet kan desuden ikke bekræfte, at mindretalsaktionærernes aktier anses for afstået på tidspunktet for børsnoteringen, såfremt børsnoteringen gennemføres. Aktierne anses for afstået ved den tidligere vedtægtsændring.

SKM2011.667.SR

Uanset at lånets løbetid ikke er tidsbegrænset, betragtes aktierne alligevel som udlånt, når aftalen af både långiver og låntager kan opsiges med få dages varsel, hvis aftalen i øvrigt må karakteriseres som lån.

Se også SKM2011.668.SKAT

SKM2010.266.SR

Uanset at lånets løbetid ikke aftales til højst 6 måneder, betragtes aktierne under visse omstændigheder alligevel som udlånt, så længe låntager ikke har afstået aktierne.

Udbytte der udbetales til spørger på aktier modtaget til sikkerhed, må anses at tilkomme sikkerhedsstiller.
Afgørelsen er også omtalt i Skatteministeriets svar til SKAT i 2015.

SKM2009.553.SR

Udlån af obligationer. Udlodning beskattes som kapitalindkomst. Udtrukne obligationer realiseret, når provenuet udbetales. Afståelse ved manglende tilbagelevering og dækningskøb.

 

SKM2009.65.SR

Aktiebaseret udloddende investeringsforening. Status bevaret uanset aktielån. Udbyttekompensation fra låntager skal udloddes som aktieindkomst. Værdipapirer til sikkerhed medregnes ikke ved vurdering af betingelser for status. Renter af værdipapirer til sikkerhed, der viderebetales, indgår ikke i minimumsudlodning. Ikke adgang til forlængelse af aftale om udlån ud over 6 måneder.

 

SKM2008.316.SR

Udlån af obligationer og lignende værdipapirer sidestillet med praksis om udlån af aktier

 

SKM2008.168.SR

Modifikation af standardudlånsaftale. Udbyttebytning. Långiver udbytteskattepligtig af udbytte fra aktier stillet til sikkerhed.

Ændret af den efterfølgende afgørelse SKM2010.266.SR.

SKM2008.67.SR

Aktielån trods manglende sikkerhedsstillelse.

 

SKM2002.402.LR

Aktier, der lånes ud i henhold til to internationalt anerkendte aftaler, ligestilles med udlån i henhold til de danske standardvilkår. Det gælder også udenlandske aktier. Låntager skal beregne sin avance efter statsskattelovens § 4 fra salg til genkøb. For låntagere der indgår aktielån som en del af deres næringsvej, er der en formodning for, at vederlag og udbyttekompensation er driftsomkostninger.

 

SKM2001.360.LR

Aktiebaseret udloddende investeringsforening. Vederlag for udlån er ikke omfattet af minimumsudlodning.

 
SKM2001.76.LR Udbyttekompensation fra låntager til långiver beskattes som personlig indkomst hos långiver. Ændret af den efterfølgende afgørelse SKM2009.65.SR

TfS 1999, 408 LR

Aktier der lånes ud i henhold til standardvilkår udarbejdet af Finansrådet og Børsmæglerforeningen. Ikke afståelse.