Indhold

Dette afsnit beskriver, hvornår indskud af aktier på en pensionsordning er en afståelse i aktieavancebeskatningslovens forstand. Desuden beskriver afsnittet udlodninger samt anskaffelses- og afståelsessummer.

Afsnittet indeholder:

  1. Regel
  2. Anskaffelses- og afståelsessummer
  3. Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Regel

Det sidestilles med afståelse, hvis der sker indskud af aktier og tegningsret til aktier i en

  • rateopsparing i pensionsøjemed
  • opsparing i pensionsøjemed
  • selvpensioneringsordning oprettet før 2. juni 1998
  • børneopsparingsordning, der er omfattet af pensionsbeskatningsloven (PBL)
  • boligopsparingsordning, der er omfattet af lov om boligopsparing pensionsordning, der er godkendt efter PBL § 12, stk. 1, og § 15 C.

Bemærk

Det sidestilles med anskaffelse, hvis der sker udlodning af aktier og tegningsret til aktier fra en ordning som nævnt ovenfor. Se ABL § 32.

Anskaffelses- og afståelsessummer

Som afståelsessum anses værdien på det tidspunkt, hvor indskuddet foretages.

Som anskaffelsessum anses værdien på udlodningstidspunktet. Hvis forsikringstageren erhverver aktierne for frie midler, er anskaffelsessummen dog mindst det beløb, som pensionsinstituttet betalte for erhvervelsen af aktierne. Se PBL § 30 B, stk. 1 og 6.

Se også

Se også A.C.1.2.3.5 Udbetalingernes skattemæssige behandling.