åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indhold

Dette afsnit beskriver, hvordan aktier, der ikke er optaget til handel på et reguleret marked, værdiansættes ved bo- og gaveafgiftsberegning.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Regel

Værdiansættelse ved bo- og gaveafgiftsberegning af aktier, der ikke er optaget til handel på et reguleret marked, skal ske efter aktiernes handelsværdi.

TSS-cirkulære 2000-9 og 2000-10 samt SKATs værdiansættelsesvejledning fra 2009 kan anvendes vejledende.

Det fremgår af pkt. 1 og 3 i TSS-cirkulære 2000-9, at hjælpereglen er vejledende, og at det resultat, der følger af hjælpereglens anvendelse, vil kunne fraviges i sin helhed, eller for så vidt angår enkeltposter, når det må anses for relevant og væsentligt for at finde et egnet udtryk for værdien af de overdragne aktier.

Se også

  • C.B.3.5.4.4 om værdiansættelse i henhold til TSS-cirkulære 2000-9, hvor der korrigeres for egen oparbejdet goodwill i henhold til TSS-cirkulære 2000-10.
  • C.J. om værdiansættelsesmodeller.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Landsretsdomme

UfR 1977, 405 ØLD

Aktier i familieselskab solgt til søn til kurs 100. Omsættelighedsbegrænsningerne i vedtægterne ikke tillagt vægt. Kursen i stedet fastsat til 4200.

 

Landsskatteretskendelser

LSRM 1982, 106 LSR

Overdragelse af aktier til familiefond. Betaling med gældsbrev på usædvanlige rente- og afdragsvilkår. Handelskurs tilsidesat.

 

Skatterådet og Ligningsrådet

TfS 1995, 120 LR

Overdragelse af A-aktier til søn. Børsnoterede B-aktiers børskurs kunne anvendes som handelsværdi af de unoterede A-aktier.

 

TfS 1994, 773 LR

Overdragelse af aktier i familieselskab. Usædvanlig og ikke-forretningsmæssig vedtægtsbestemmelse begrundet i ønske om at give børnene mulighed for at erhverve anparterne til en pris under markedsværdien. Vedtægtsbestemmelsen ikke tillagt vægt.