åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indhold

Dette afsnit beskriver, hvornår overdragelse af aktier ved gave, arv eller arveforskud er en afståelse i aktieavancebeskatningslovens forstand. Desuden beskriver afsnittet erhvervelser, anskaffelses- og afståelsessummer samt anskaffelses- og afståelsestidspunkter i forbindelse med gaver, arv eller arveforskud.

Afsnittet indeholder:

  • Hovedregel
  • Undtagelser.

Hovedregel

Overdragelse af aktier ved gave, arv eller arveforskud sidestilles med afståelse. Se ABL 31, stk. 1.

Bemærk

Erhvervelse af aktier ved gave, arv eller arveforskud sidestilles med køb.

Undtagelser

Der gælder særlige regler

  • i det omfang modtageren indtræder i overdragerens skattemæssige stilling. Se afsnit C.B.2.13 om overdragelse med succession.
  • for gaveoverdragelser til børn. Se afsnit C.B.2.1.3.2.3 Overdragelser mellem forældre og børn.

Anskaffelses- og afståelsessummer

Som anskaffelsessum eller afståelsessum betragtes det beløb, der er lagt til grund ved beregningen af gaveafgift, boafgift eller indkomstskat af den pågældende erhvervelse. Se afsnit C.B.2.1.4.5 om værdiansættelse ved gaveafgiftsberegning af aktier, der ikke er optaget til handel på et reguleret marked.

For gavemodtagere, der skal betale gaveafgift ved vederlagsfri overdragelse af aktier, udgør anskaffelsessummen for aktierne den gaveafgiftspligtige værdi.

Hvis gaven skal regnes med til modtagerens skattepligtige almindelige indkomst, udgør anskaffelsessummen det indkomstskattepligtige beløb.

Er gaven hverken afgiftspligtig eller indkomstskattepligtig, er det aktiernes handelsværdi på gavetidspunktet, der udgør anskaffelsessummen.

Anskaffelses- og afståelsestidspunkter

Sker overdragelsen ved gave eller arveforskud, er afståelsestidspunktet i almindelighed det tidspunkt, hvor modtageren bliver underrettet om overdragelsen.

Hvis en gaveoverdragelse af aktier ifølge gavebrevet er sket under forudsætning af, at Skattestyrelsen godkender den aktiekurs, der er anført i gaveanmeldelsen, anses gaven i skattemæssig henseende for ydet på det tidspunkt, hvor modtageren af gaven er underrettet om gaven, uanset om det pågældende vilkår først bliver opfyldt på et senere tidspunkt. Gavedispositionen kan annulleres med skattemæssig virkning fra gavetidspunktet, hvis Skattestyrelsen fastsætter en højere værdi af aktierne, fordi en afgørende forudsætning fra giverens side må anses for bristet. Det er dog en forudsætning, at gaven bliver annulleret i umiddelbar forbindelse med den endelige afgørelse af aktiernes værdi til gaveafgiftsberegningen. Se Meddelelser fra Skattedepartementet, årgang 1971, hæfte 16, side 48.

Se også

Se også afsnit C.B.2.1.4.5 om værdiansættelse ved gaveafgiftsberegning af aktier, der ikke er optaget til handel på et reguleret marked.