åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indhold

Dette afsnit beskriver beskatningen af erstatnings- og forsikringssummer.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Regel

Erstatnings- og forsikringssummer sidestilles med afståelsessummer. Se ABL § 31, stk. 2.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Højesteretsdomme

SKM2013.779.HR Erstatning for manglende opfyldelse af en aftale om køb af aktier sidestillet med en gevinst ved afståelse.

Se også SKM2010.529.SKAT om beskatning af erstatningssummer, der udbetales fra banker og andre pengeinstitutter, der har givet utilstrækkelig rådgivning.

Landsskatteretskendelser

LSRM 1970, 7

Erstatning for annullering af aftale om salg af aktier sidestillet med afståelse.