åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indhold

Dette afsnit beskriver, hvad der forstås ved en afståelse i aktieavancebeskatningslovens forstand.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Regel

Ved afståelse forstås salg, bytte, bortfald og andre former for afhændelse. Se ABL § 30.

Bemærk

Begrebet afståelse dækker ikke kun avanceopgørelser efter realisationsprincippet, men også de situationer, hvor avanceopgørelsen sker efter lagerprincippet.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Skatterådet og Ligningsrådet

SKM2003.425.LR

Andelshavernes ejerandele afhang af andelshavernes omsætning med selskabet. Der var tale om skattepligtig erhvervelse efter SL § 4, hver gang en andelshavers ejerandel blev forøget, og der var tale om skattepligtig afståelse efter ABL § 1, hver gang en andelshavers ejerandel blev formindsket.