Hvis gevinst eller tab på aktier skal realisationsbeskattes, skal gevinst eller tab medregnes i det indkomstår, hvor realisationen sker, dvs. i det indkomstår, hvor aktien afstås. Ved afståelse forstås i relation til aktieavancebeskatningsloven salg, bytte, bortfald, gaveoverdragelse og andre former for afhændelse. Se ABL § 30.