åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.
Deltager i et aktieselskab. Aktionæren ejer ikke selskabsformuen direkte. Den ejes af selskabet i dets egenskab af selvstændig juridisk person. Aktionæren hæfter kun med det beløb, han har indskudt i selskabet.