Indhold

Dette afsnit beskriver, hvad der skal ske med fordringer og kontrakter, som en person ejede ved flytning fra Danmark, i tilfælde, hvor personen fik henstand med betaling af fraflytterskatten og stadig ejer fordringerne og kontrakterne på det tidspunkt, hvor personen igen bliver skattepligtig til Danmark.

Afsnittet indeholder:

  • Skattepligten til Danmark genindtræder
  • Beregning af værdien af fordringer/kontrakter på beholdningsoversigten, når personen igen bliver skattepligtig til Danmark
  • Oversigt over lovændringer

Skattepligten til Danmark genindtræder

Bliver en person igen skattepligtig til Danmark, finder reglen i KGL § 36, også anvendelse for den person. Hvis personen stadig har en henstandssaldo for fraflytterbeskattede fordringer/kontrakter, skal der beregnes en ny fiktiv anskaffelsessum for de fordringer/kontrakter, som stadig står på personens beholdningsoversigt, og som personen stadig ejer på tilbageflytningstidspunktet.

Fordringer/kontrakter, som en person ejer, når han bliver skattepligtig til Danmark, anses for at være anskaffet eller stiftet på det oprindelige anskaffelsestidspunkt, men til handelsværdien på tilflytningstidspunktet. Se KGL § 36.

Er der på tilbageflytningstidspunktet stadig en henstandssaldo, skal handelsværdien nedsættes for de fordringer/kontrakter, der på dette tidspunkt fortsat indgår på beholdningsoversigten. Handelsværdien nedsættes med det laveste af følgende beløb:

  1. Det resterende skattebeløb, der indgår på henstandssaldo på tilflytningstidspunktet, omregnet til indkomstgrundlaget efter PSL § 8 a.
  2. Den samlede nettogevinst på de fordringer/kontrakter, som personen ejer på tilflytningstidspunktet, opgjort på grundlag af handelsværdien på tilflytningstidspunktet og den anskaffelsessum, der indgik ved beregningen efter KGL § 37, stk. 4.

Se KGL § 38 B, stk. 1, nr. 1 og 2.

Det beløb, som handelsværdien efter 1 og 2 skal nedsættes med, fradrages forholdsmæssigt på de pågældende fordringer/kontrakter på grundlag af deres handelsværdi. Se KGL § 38 B, stk. 3. Når den regulering er foretaget, bortfalder den resterende henstandssaldo. Se KGL § 38 B, stk. 4.

Ved fraflytningen kan der kun gives henstand med betalingen af den beregnede skat, hvis gevinst eller tab skal opgøres efter realisationsprincippet. Se KGL § 38 a, stk. 1, 1. pkt.

Ad a.

Ved omberegning af henstandssaldoen til indkomstgrundlag skal de beløbsgrænser og skatteprocenter, som gælder det år, hvor personen igen bliver skattepligtig til Danmark, anvendes.

Ad b.

Den samlede nettogevinst opgøres ved, at der for hver fordring/kontrakt, som fortsat indgår på beholdningsoversigten, foretages en opgørelse af gevinst eller tab, idet opgjorte tab fragår i opgjorte gevinster.

Hvis denne nettoopgørelse fører til en samlet gevinst på 0 kr. eller et samlet nettotab, skal der ikke ske en regulering af handelsværdien. Se KGL § 38 A, stk. 2. Også i denne situation bortfalder henstandssaldoen.

Beregning af værdien af fordringer/kontrakter på beholdningsoversigten, når personen igen bliver skattepligtig til Danmark

Værdi ved fraflytning

110.000 kr.

Anskaffelsessum

100.000 kr.

Avance ved fraflytning (KGL § 37, stk. 1)

10.000 kr.

Avancen beskattes som kapitalindkomst, og skattens størrelse afhænger derfor af, om skatteyderen har positiv eller negativ nettokapitalindkomst, om han/hun betaler topskat af positiv nettokapitalindkomst eller ej, samt af kommune- og kirkeskatteprocenten.

Hvis skatteyderen har positiv nettokapitalindkomst over 40.000 kr., og betaler topskat af den positive nettokapitalindkomst, udgør skatten 49,5 pct. af 10.000 kr. = 4.950 kr. (indkomståret 2010).

Det forudsættes, at der ikke er sket salg eller betalt afdrag, medens skatteyderen var i udlandet.

Den skattemæssige anskaffelsesværdi ved tilbageflytningen opgøres herefter således:

Handelsværdi på tilbageflytningstidspunktet 

105.000 kr.

Nedsættelse efter KGL § 38 B, stk. 1, nr. 1:

Resterende skattebeløb på henstandssaldoen regnet om til indkomstgrundlag efter PSL § 8 a (100/28 af 4.950 kr.)

17.679 kr.

Nedsættelse efter KGL § 38 B, stk. 1, nr. 2:

Nettogevinst opgjort på grundlag af handelsværdien på tilflytningstidspunktet og anskaffelsessummen, der indgik ved beregningen af fraflytterskatten (105.000 kr.-100.000 kr.)


 

5.000 kr.

Skattemæssig anskaffelsessum:

Handelsværdi ved tilflytning nedsat med det laveste beløb af a. og b. (105.000 kr.-5.000 kr.)

100.000 kr.

Skattepligten til Danmark genindtræder - samlet opgjort nettotab ved fraflytning

Ejede en person på fraflytningstidspunktet fordringer eller kontrakter, og blev der samlet opgjort et nettotab ved fraflytningen, kan der ske en forhøjelse af handelsværdien for de fordringer eller kontrakter, som personen stadig ejer på tilflytningstidspunktet. Forhøjelsen sker med den andel af nettotabet, der svarer til fordringens eller kontraktens forholdsmæssige andel af den samlede værdi på tilflytningstidspunktet af de fordringer eller kontrakter, som indgik ved opgørelsen af nettotabet, og som personen stadig ejer ved tilbageflytningen.

Har en kontrakt negativ værdi på tilflytningstidspunktet, sker der ingen regulering af værdien, og ved fastsættelse af den samlede værdi på tilflytningstidspunktet sættes kontraktens værdi til 0. Er den samlede værdi på tilflytningstidspunktet af de nævnte fordringer og kontrakter negativ, sker der ingen regulering af handelsværdien.

Se KGL § 38, stk. 5.

Se også

Se også afsnit C.B.2.14.2.9 Personen bliver igen skattepligtig til Danmark.

Oversigt over lovændringer

Reglen blev indsat ved lov nr. 724 af 25. juni 2010.

Se afsnit C.B.1.1. kursgevinstlovens historik.

Efterfølgende er der sket følgende lovændringer:

Lov nr. og dato

Ændring og baggrund for ændringen

Hvor i loven

433 af 16. maj 2012

Der blev indsat en ny stk. 5 i KGL § 38 B vedr. den skattemæssige behandling, når skattepligten til Danmark genindtræder.

§ 7, nr. 6