En beholdningsoversigt er en oversigt over alle de fordringer og kontrakter, som en person ejer på det tidspunkt, hvor skattepligten til Danmark ophører.

Alle fordringer og kontrakter omfattet af kursgevinstloven, hvor gevinst og tab opgøres efter realisationsprincippet, skal stå på beholdningsoversigten. Det gælder også værdipapirer, hvor det ved opgørelse af gevinst og tab konstateres, at gevinst/tab er 0 kr., eller hvor der er et latent tab.

Realisationsbeskattede fordringer og kontrakter, hvor personen har valgt at betale fraflytterskatten, skal derimod ikke med.

Fordringer og kontrakter skal ikke med på beholdningsoversigten, hvis

  • opgørelsen af gevinst og tab sker efter lagerprincippet (dvs. den beregnede skat skal betales ved fraflytningen)
  • personen har betalt fraflytterskatten (vedr. realisationsbeskattede fordringer og kontrakter).

Se KGL § 38 A, stk. 1, 1. og 3. pkt.

Fordringer i danske kroner, der er erhvervet før den 27. januar 2010, og som på erhvervelsestidspunktet opfyldte mindsterentekravet (blåstemplede), skal ikke medtages på beholdningsoversigten. Se KGL § 38 A, stk. 1, 2. pkt.

Bemærk

Når en fordring/kontrakt er medtaget på beholdningsoversigten, kan den ikke efterfølgende fjernes ved, at fraflytterskatten på fordringen/kontrakten betales. Hvis en person har valgt at få henstand med fraflytterskatten på en fordring/kontrakt, er personen altså bundet af valget. Kun hvis fordringen/kontrakten afstås, udgår den fra beholdningsoversigten.