Indhold

Dette afsnit handler om opgørelsen af gevinst og tab ved fraflytning.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Personen har anvendt lagerprincippet
  • Køberetter til aktier

Regel

Indtræder der skattepligt, fordi en persons skattepligt til Danmark ophører, skal gevinst og tab på fordringer og kontrakter opgøres, som om fordringerne/kontrakterne afstås på det tidspunkt, hvor fraflytningen mv. sker.

Opgørelse af gevinst og tab skal ske efter reglerne i KGL §§ 25-26 A og KGL §§ 32-34A. Se afsnit C.B.1.7.4 om opgørelse af gevinst og tab på fordringer og C.B.1.8 om opgørelse af gevinst og tab på finansielle kontrakter.

Der vil ikke ske beskatning ved fraflytning, hvis nettogevinsten på fordringer ikke overstiger bagatelgrænsen på 2.000 kr. Se KGL § 14 og afsnit C.B.1.4.2.

Har personen fx "blåstemplede" fordringer erhvervet inden den 27. januar 2010, der fortsat kan sælges skattefrit, skal gevinsten heller ikke beskattes ved fraflytning.

Ved opgørelse af gevinst eller tab anses fordringerne/kontrakterne for afstået til handelsværdien på det tidspunkt, hvor skattepligten ophører. Se KGL § 37, stk. 4.

Der gælder ikke

  • hvis personen har anvendt lagerprincippet
  • køberetter til aktier.

Personen har anvendt lagerprincippet

Hvis personen anvender lagerprincippet, og fordringens eller kontraktens værdi er lavere ved indkomstårets udløb end ved fraflytningen (realisationen), træder værdien ved indkomstårets udløb i stedet for værdien på fraflytningstidspunktet.

Hvis personen anvender lagerprincippet, og fordringen eller kontraktens værdi ved faktisk afståelse eller indfrielse inden indkomstårets udløb er lavere end ved fraflytningen (realisation), træder værdien ved faktisk afståelse eller indfrielse i stedet for værdien på fraflytningstidspunktet. Se KGL § 37, stk. 4, 2. og 3. pkt.

Køberetter til aktier

For køberetter til aktier, der er omfattet af fritagelsen fra beskatning fra reglerne for finansielle kontrakter i KGL § 30, stk. 1, nr. 5, kan personen vælge at opgøre den skattepligtige gevinst som forskellen mellem udnyttelseskursen og kursen på den pågældende aktie på tidspunktet for fraflytningen (skattepligtsophøret). Se KGL § 37, stk. 4, 4. pkt.

Der beregnes skat af den samlede nettogevinst opgjort efter KGL § 37, stk. 4, der anses for realiseret efter stk. 1. Se KGL § 37, stk. 5.