Indhold

Dette afsnit handler om hvilke fordringer og kontrakter, der skal beskattes ved fraflytning.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Beholdning med kursværdi på 100.000 kr. eller mere
  • Hvilke fordringer og kontrakter skal beskattes ved fraflytning

Regel

I de tilfælde, hvor der indtræder skattepligt efter KGL § 37, beskattes gevinst eller tab som udgangspunkt efter reglerne i kursgevinstloven.

Beholdning med kursværdi på 100.000 kr. eller mere

Der skal kun ske beskatning ved fraflytning, hvis den samlede kursværdi af personens fordringer og kontrakter er på 100.000 kr. eller mere.

For ægtefæller gælder grænsen på 100.000 kr. for hver ægtefælle. Hvis personens beholdning er mindre end 100.000 kr., kan den uudnyttede del ikke overføres til ægtefællen.

Fordringer, der er erhvervet før den 27. januar 2010, og som var blåstemplede efter de hidtil gældende regler i KGL §§ 14 og 38, skal også indgå ved opgørelsen af kursværdien af beholdningen, selv om fordringerne kan afstås skattefrit, og derfor ikke skal fraflytterbeskattes.

Hvilke fordringer og kontrakter skal beskattes ved fraflytning?

Reglerne om beskatning ved fraflytning finder anvendelse både på danske og udenlandske fordringer og kontrakter.

Reglerne omfatter de samme værdipapirer, som er omfattet af kursgevinstloven. Derimod omfatter reglerne om fraflytterbeskatning ikke gevinst og tab på gæld.

De fordringer og kontrakter, der skal beskattes, når der indtræder skattepligt som følge af ophør af skattepligt til Danmark, er fx. følgende:

  • obligationer
  • pantebreve
  • finansielle kontrakter, herunder terminskontrakter og købe- og salgsretter.

Aftaler om køb og salg af aktier er omfattet af fraflytterbeskatning, uanset at aftalen efter KGL § 30, stk. 1, nr. 5, er fritaget fra særskilt beskatning efter reglerne for finansielle kontrakter, men i stedet skal beskattes sammen med de aktier, aftalen vedrører. Det gælder dog ikke køberetter til aktier omfattet af LL § 28, stk. 4 eller 5. Se KGL § 37, stk. 6.

Reglen sikrer, at betingelserne for at være undtaget fra beskatning som finansiel kontrakt i KGL § 30, stk. 3, ikke kan omgås ved flytning fra Danmark og efterfølgende afvikling af kontrakten ved differenceafregning.

Fordringer erhvervet før den 27. januar 2010, som var blåstemplede efter de dagældende regler i KGL §§ 14 og 38, vil fortsat kunne afstås skattefrit, og skal derfor ikke fraflytterbeskattes.

Det er uden betydning for beskatningen ved fraflytning, om gevinst og tab på fordringen beskattes efter realisations- eller lagerprincippet.