Indhold

Dette afsnit handler om de overordnede principper for fraflytterbeskatning af fordringer og kontrakter.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Oversigt over lovændringer
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Regel

Hensigten med reglerne om fraflytterbeskatning er at sikre dansk beskatning af gevinster og tab, som er optjent, mens personen har været skattepligtig til Danmark, men som ikke er realiseret ved skattepligtens ophør.

Reglerne er indført ved lov nr. 724 af 25. juni 2010 og har virkning fra den 1. juli 2010. Dvs. reglerne omfatter personer, hvis skattepligt til Danmark ophører, enten fordi de flytter (bopæl) herfra eller fordi de flytter skattemæssigt hjemsted den 1. juli 2010 eller senere.

Det er kun personer, som er omfattet af reglerne om fraflytterskat på fordringer og kontrakter. Selskaber som enten er fuldt skattepligtige eller begrænset skattepligtige til Danmark er omfattet af reglerne i selskabsbeskatningsloven, når deres skattepligt ophører.

Fordringer og finansielle kontrakter beskattes ved fraflytning på stort set samme måde, som hvis fordringerne og kontrakterne var solgt på det tidspunkt, hvor skattepligten ophører.

Reglerne om beskatning ved fraflytning går i hovedtræk ud på følgende:

  • Beskatningen sker på grundlag af fordringen/kontraktens værdi på det tidspunkt, hvor skattepligten ophører eller på det tidspunkt, hvor det skattemæssige hjemsted flyttes. Betaler personen fraflytterskatten ved fraflytningen, er skatten endelig, og der kan ikke ske omberegning, når personen senere afstår fordringerne.
  • Der kan ydes henstand med betaling af de beregnede skatter i det omfang, gevinst og tab skal opgøres efter realisationsprincippet. I visse tilfælde kan henstand dog kun opnås mod sikkerhedsstillelse. Henstandsbeløbet forfalder i takt med afståelse af fordringerne eller kontrakterne, hvis det land, som har beskatningsretten efter fraflytningen, har en lavere beskatning end Danmark.
  • Hvis personen flytter tilbage til Danmark, skal fordringer og kontrakter, som personen stadig ejer, når han/hun flytter tilbage til Danmark, have en ny fiktiv anskaffelsessum (indgangsværdi). Anskaffelsessummen skal anvendes til beregning af gevinst og tab, når personen senere afstår papirerne. Til gengæld bortfalder henstandssaldoen ved tilbageflytningen.

Oversigt over lovændringer

Reglerne om fraflytning er indsat ved lov nr. 724 af 25. juni 2010. Reglerne har virkning fra den 1. juli 2010. Se nærmere om kursgevinstlovens historik i afsnit C.B.1.1.

Efterfølgende er der sket følgende lovændringer:

Lov nr. og dato

Ændring og baggrund for ændringen

Hvor i loven

1555 af 19. december 2017

Konsekvensændringer af teknisk karakter som følge af skattekontrolloven og skatteindberetningsloven mv.

§ 1, nr. 9 - 14

202 af 27. februar 2015

Ændring af § 38, stk. 4., 2. pkt. Henvisning til KSL § 63, 1. pkt.

Ændring af § 38 A, stk. 2, 3. pkt. Ophævelse af begrænsningsreglen i stk. 2, 3. pkt.

Ændring af § 38 A, stk. 3. Nyt 5 -8 pkt. Mulighed for en yderligere nedsættelse af henstandssaldoen med den negative skatteværdi af et opgjort tab, hvor der er sket afståelse af fordringer eller finansielle kontrakter.

Ændring af § 38 A, stk. 4, 1. pkt. Regulering af størrelsen af et opgjort tab, hvor der er sket afståelse af fordringer eller kontrakter med tab.

Ændring af § 38 A, stk. 9, 1. pkt. Betalingsfristen for betaling af afdrag på henstandssaldoen ændres til 1. september.

Ændring af § 38 A, stk. 9, 3. pkt. Henvisning til KSL § 63, 1. pkt.

§ 2, nr. 3 - 8

254 af 30. marts 2011

Konsekvensændringer i KGL § 38, stk. 3, 1. pkt.

Ændring af KGL § 38, stk. 3, hvorefter der i tilfælde, hvor en fraflyttet person, mens han bor i udlandet, flytter mellem lande, hvor der kan gives henstand med eller uden sikkerhedsstillelse, ændres på sikkerhedsstillelsen.

Ændring af KGL § 38 A, stk. 4, så i tilfælde, hvor fordringer eller kontrakter efter fraflytningen afstås med tab, skal der højst betales et beløb, der svarer til skatteværdien af tabet opgjort efter PSL § 8 a, dvs. det beløb, som henstandssaldoen nedskrives med.

Ændring af KGL § 38 A, stk. 8, hvorefter der, samtidigt med den årlige indgivelse af oplysningsskema, skal indsendes oplysning om adressen på indsendelsestidspunktet.

Indsat stk. 10 i KGL § 38 A om, at SKAT kan kræve dokumentation for de transaktioner, som bevirker, at der skal betales af på henstandssaldoen. Indsendes denne dokumentation ikke, forfalder henstanden til betaling. Der kan gives dispensation fra fristen.

§ 6, nr. 16-20

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Højesteretsdomme

SKM2011.466.HR

Reglerne om fraflytterbeskatning på aktier er ikke - efter at der ikke mere skal stilles sikkerhed ved fraflytning til et andet EU-land (eller andet nordisk land) - i strid med EU-retten. Tidligere SKM2007.716.ØLR

Landsskatteretskendelser

SKM2008.75.LSR

Det var i strid med EU-retten, at kræve sikkerhedsstillelse for fraflytterskatten, når skatteyderen flyttede til et andet EU-land. LSR fandt, at der skulle gives henstand med betaling af fraflytterskat uden sikkerhedsstillelse og uden beregning af tillæg til henstandsbeløbet. Skatteyderen var flyttet til et andet EU-land, men havde oprindeligt fået henstand med skattebetalingen som følge af en klage over skatteansættelsen.

 

Skatterådet

SKM2010.542.SR

Retserhvervelsestidspunktet for købe-/tegningsretter til aktier (optioner) i udenlandsk moderselskab var udskudt til vestingtidspunktet. For medarbejdere ansat i A-koncernen, der flytter til Danmark med ikke retserhvervede optioner, bekræftede SR, at der ikke fastsættes en indgangsværdi. Den fulde fortjeneste beskattes ved udnyttelse/afståelse af optionerne og der giver lempelse for den del af en eventuelt udenlandsk betalt skat, der relaterer sig til arbejde udført i udlandet i vestingperioden. Det kunne ikke bekræftes, at værdiansættelsen af retserhvervede køberetter sker efter samme principper i en til- og fraflytningssituation. Der skulle kun ske fraflytningsbeskatning af retserhvervede optioner. Der var ikke hjemmel til fraflytningsbeskatning af eventualretter.