åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indhold

Afsnittet beskriver reglerne om opgørelse af gevinst og tab på fordringer for selskaber.

Afsnittet indeholder:

 • Oversigt over opgørelsesreglerne for fordringer
 • Indgangsværdier for fordringer
 • Værdiansættelse af fordringer på fraflytningstidspunktet
 • Fordringer registreret i en værdipapircentral eller udstedt på samme vilkår af samme udsteder - gennemsnitsmetoden
 • Ikrafttrædelse og lovændringer.

Oversigt over opgørelsesreglerne for fordringer

Selskaber skal medregne gevinst og tab på alle fordringer efter lagerprincippet. Det er uden betydning, om fordringen er i danske kroner eller i fremmed valuta, eller om fordringen/obligationen er optaget til handel på et reguleret marked eller ej. Se KGL § 25, stk. 3, 1. pkt.

Lagerprincippet er obligatorisk. Det betyder, at et selskab ikke kan vælge et andet princip. Der er ikke hjemmel til at give dispensation.

Ved opgørelsen af gevinst og tab for indkomståret 2010 på fordringer omfattet af det obligatoriske lagerprincip skal fordringens anskaffelsessum anvendes som fordringens værdi ved begyndelsen af indkomståret 2010, medmindre fordringen er omfattet af KGL § 41, stk. 14-17. Se lov nr. 525 af 12. juni 2009 § 22, stk. 13. Se også nedenfor i afsnittet om KGL § 41, stk. 14-17 under overskriften indgangsværdier for fordringer ved anvendelsen af realisationsprincippet i KGL § 26, stk. 1.

Følgende fordringer er undtaget fra lagerprincippet efter KGL § 25, stk. 3, 2. pkt. og skal beskattes efter realisationsprincippet:

 • Fordringer omfattet af KGL § 4, dvs. koncerninterne fordringer.
 • Fordringer, der er erhvervet som skattepligtigt vederlag for leverede varer og andre aktiver samt tjenesteydelser.

Der er mulighed for uden tilladelse fra told- og skatteforvaltningen at vælge lagerprincippet på fordringer

 • omfattet af KGL § 4 (koncerninterne fordringer), inklusive fordringer, der er optaget til handel på et reguleret marked og fordringer i danske kroner og fremmed valuta
 • erhvervet som skattepligtigt vederlag for varer og andre aktiver samt tjenesteydelser (både fordringer i danske kroner og fremmed valuta).
 • Valutakursændringer på fordringer og gæld i fremmed valuta

Se KGL § 25, stk. 4. Se også afsnit C.B.1.7.3.2 herom.

Livsforsikringsselskaber skal beskatte af de ellers undtagne fordringer efter lagerprincippet. Se KGL § 25, stk. 3, sidste pkt.

Følgende fordringer er ikke omfattet af KGL § 25, stk. 3, 1. og 2. pkt., da de skal beskattes efter lagerprincippet eller et lagerlignende princip efter andre regler:

 • Fordringer omfattet af KGL § 25, stk. 5 (realkreditinstitutter). Se afsnit C.B.1.7.14.
 • Fordringer omfattet af KGL § 25, stk. 7 (fradrag for regnskabsmæssige nedskrivninger på udlån og hensættelser til tab på garantier mv.for penge- og realkreditinstitutter). Se afsnit C.B.1.7.13.
 • Fordringer, hvor den skattepligtige efter stk. 8-10 har valgt at anvende reglerne i stk. 7 (finansieringsselskaber). Se afsnit C.B.1.7.13.

Se også

 • C.B.1.7.5 om realisations- og lagerprincippet
 • C.B.1.7.10 om indgangsværdier ved principskifte
 • C.B.1.7.12 om opgørelse af ikke-fradragsberettiget tab på fordringer ved udarbejdelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta

Bemærk

Før vedtagelsen af lov nr. 525 af 12. juni 2009 var reglerne om opgørelsesprincip fælles for selskaber, fysiske personer og dødsboer. Se LV 2009-1 Almindelig del afsnit A.D.2.13 og A.D.1.14 om opgørelse af gevinst og tab på fordringer.

Indgangsværdier for fordringer

I visse situationer er der adgang til at anvende indgangsværdier for fordringer i stedet for anskaffelsessummen.

Indgangsværdier for fordringer ved anvendelse af realisationsprincippet i KGL § 26, stk. 1

Ved opgørelsen af gevinst og tab på fordringer vedrørende fast ejendom, der er erhvervet før indkomståret 1998, kan udenlandske selskaber, der ejer fast ejendom her i landet, benytte værdien pr. 31. december 1997 i stedet for anskaffelsessummen. Se KGL § 41, stk. 14.

Selskaber med forskudt indkomstår kan også benytte værdien ved begyndelsen af indkomståret 1998.

Ved opgørelsen af gevinst og tab på fordringer, der er erhvervet før den 27. december 1990, kan ikke-næringsskattepligtige selskaber benytte værdien pr. 31. december 1990 i stedet for anskaffelsessummen. Se KGL § 41, stk. 15.

KGL § 41, stk. 15, er ved lov nr. 484 af 7. juni 2001 ændret, så den kun omfatter fordringer i danske kroner. Ved opgørelse af gevinst og tab på fordringer i fremmed valuta, der er erhvervet før den 27. december 1990, og realiseret i indkomståret 2002 eller senere, benyttes anskaffelsessummen. Det er med andre ord ikke mulighed for at opgøre gevinst og tab på grundlag af værdien pr. 31. december 1990 på fordringer i fremmed valuta.

Valget skal træffes samlet for samtlige fordringer under ét. Der kan ikke anvendes en dato "fordring for fordring". Selskaber med forskudt indkomstår kan desuden benytte værdien ved begyndelsen af indkomståret 1991.

Ved ikke-næringsskattepligtige selskaber forstås selskaber, der ikke driver virksomhed som pengeinstitut, forsikringsselskab eller investeringsforening eller er omfattet af lov om finansiel virksomhed, lov om visse kreditinstitutter eller i øvrigt udøver næring ved køb og salg af fordringer eller driver næringsvirksomhed ved finansiering. Se § 2, 2. pkt. i lovbekendtgørelse nr. 627 af 29. september 1987 og ændret ved § 3 i lov nr. 255 af 25. april 1990, modsætningsvis.

Ved opgørelsen af gevinst og tab på fordringer, der er erhvervet før indkomståret 1986, kan visse næringsskattepligtige selskaber benytte værdien ved begyndelsen af indkomståret 1986 eller værdien pr. 31. december 1985 i stedet for anskaffelsessummen. Se § 41, stk. 16.

Skattepligtige omfattet af fondsbeskatningsloven kan i stedet for anskaffelsessummen benytte værdien ved begyndelsen af indkomståret 1987 eller værdien pr. 31. december 1986.

Ved opgørelsen af gevinst og tab på fordringer i fremmed valuta, der er erhvervet før indkomståret 1986, kan selskaber, der ikke var skattepligtige af sådanne gevinster og tab før gennemførelsen af lov nr. 532 af 13. december 1985, benytte værdien ved begyndelsen af indkomståret 1986 eller værdien pr. 31. december 1985 i stedet for anskaffelsessummen. Se KGL § 41, stk. 17.

Skattepligtige omfattet af fondsbeskatningsloven kan i stedet for anskaffelsessummen benytte værdien ved begyndelsen af indkomståret 1987 eller værdien pr. 31. december 1986.

Indgangsværdi for fordringer erhvervet før indtræden af skattepligt 

Fordringer, der bliver omfattet af skattepligt her til landet, og som ikke i forvejen er omfattet af dansk skattepligt, anses for anskaffet på det faktiske anskaffelsestidspunkt til handelsværdien på tilflytningstidspunktet. Se KGL § 36, stk. 1, der henviser til reglerne i SEL § 4 A om fastsættelse af indgangsværdier, når der indtræder skattepligt. Disse regler omfatter også fordringer.

Reglen gælder både for selskaber, der bliver fuldt eller begrænset skattepligtige her til landet.

Hvis et selskab eller en person bliver hjemmehørende i Danmark efter bestemmelserne i en DBO (dobbeltdomicil), indgået mellem Danmark og en fremmed stat, Færøerne eller Grønland, sidestilles dette med indtræden af skattepligt her i landet.

Se afsnit C.D.1.4.

Værdiansættelse af fordringer på fraflytningstidspunktet

Hvis et selskab ophører med at være skattepligtig eller bliver hjemmehørende i udlandet, Grønland eller Færøerne efter bestemmelserne i en dobbeltbeskatningsoverenskomst, anses fordringer for afhændet på fraflytningstidspunktet. Salgssummen ansættes til handelsværdien på fraflytningstidspunktet. Se SEL § 5, stk. 5-9 og afsnit C.D.1.5.

Bemærk

Selskaber har ikke mulighed for henstand med betaling af de skatter, der er beregnet ved skattepligtsophøret.

Fordringer registreret i en værdipapircentral eller udstedt på samme vilkår af samme udsteder - gennemsnitsmetoden

Den gennemsnitlige anskaffelsessum skal anvendes ved opgørelse af gevinst og tab på visse typer fordringer. Se KGL § 26, stk. 4.

Gennemsnitsmetoden gælder for:

...med

Selskaber

 • fordringer, som er registreret i en værdipapircentral inden for samme fondskode
 • fordringer, der er udstedt på samme vilkår af samme udsteder.

Se også

Se også afsnit C.B.1.7.6 om gennemsnitsmetoden.

Ikrafttrædelse og senere lovændringer

KGL §§ 25 og 26 er indsat ved lov nr. 439 af 10. juni 1997. Se afsnit (C.B.1.1) om kursgevinstlovens systematik.

Der er inden for de senere år sket følgende lovændringer mv.:

Lov nr. og dato

Ændring og baggrund for ændringen

Hvor i loven

525 af 12. juni 2009

Indføres tvungen anvendelse af lagerprincippet på fordringer som altovervejende hovedregel.

Fra og med indkomståret 2010 afskaffes muligheden for at vælge lagerprincip kun for valutakursændringer på ikke-børsnoterede fordringer og gæld.

§ 11, nr. 2-9

724 af 25. juni 2010

Sondring mellen danske kroner og fremmed valuta udgår af reglerne.

Selskaber skal anvende gennemsnitsmetoden for

 • fordringer, som er registreret i en værdipapircentral inden for samme fondskode og
 • fordringer, der er udstedt på samme vilkår af samme udsteder.

§ 1, nr. 13-24

202 af 27. februar 2015

Ændrer i KGL § 25, stk. 4, så selskaber m.v. får mulighed for at vælge lagerprincippet særskilt på valutakursændringer på fordringer og gæld i fremmed valuta, der er omfattet af KGL § 25, stk. 4.

§ 2, nr. 2