Indhold

Dette afsnit beskriver, hvordan personer og dødsboer, der ikke er pengenæringsdrivende, beskattes af gevinst og tab på gæld.

Afsnittet indeholder:

 • Regel
 • Oversigt over lovændringer.

Se også

 • C.B.1.4.3.3 om gevinst ved eftergivelse, forældelse, konfusion eller præklusion af gæld
 • C.B.1.4.3.4 om gevinst på overkurslån
 • C.B.1.4.3.5 om gevinst på knæklån
 • C.B.1.4.3.6 om gevinst ved ekstraordinær indfrielse af kontantlån
 • C.B.1.4.3.7 om gevinst og tab på gæld i fremmed valuta
 • C.B.1.6 om gevinst på gæld vedrørende ikke indbetalt selskabskapital - KGL § 24 A
 • C.B.1.7 om, opgørelse af gevinst og tab på fordringer og gæld
 • C.B.1.2 om, hvilke fordringer/gæld der er omfattet af KGL mv.

Regel

Personer og dødsboer, der ikke driver næringsvirksomhed ved finansiering, skal som hovedregel ikke medregne gevinst og tab på gæld ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst. Se KGL § 20.

Hovedreglen om skattefrihed gælder dog ikke i følgende tilfælde:

 • Gevinst ved eftergivelse, forældelse, konfusion eller præklusion af gæld. Se afsnit C.B.1.4.3.3.
 • Gevinst på overkurslån. Se afsnit C.B.1.4.3.4.
 • Gevinst på knæklån. Se afsnit C.B.1.4.3.5.
 • Gevinst ved ekstraordinær indfrielse af kontantlån. Se afsnit C.B.1.4.3.6.
 • Gevinst og tab på gæld i fremmed valuta. Se afsnit C.B.1.4.3.7.

Eksemplerne nedenfor illustrerer tilfælde, hvor gevinst og tab på gæld ikke er skattepligtig/ fradragsberettiget.

Eksempel

En person optager et obligationslån på 1.000.000 kr. til kurs 95. Lånet skal indfries til kurs 100. Tabet på 50.000 kr. kan ikke fradrages.

Eksempel

En person optager et obligationslån med fast rente på 4 pct. Renten stiger, og lånet omlægges til fast rente på 6 pct., hvorved restgælden reduceres. Den opnåede gevinst som følge af den lavere restgæld er ikke skattepligtig.

Oversigt over lovændringer

KGL § 20 er indsat ved lov nr. 439 af 10. juni 1997, som har virkning fra indkomståret 1998. Se om kursgevinstlovens historik i afsnit C.B.1.1. Der er ikke efterfølgende ændret i bestemmelsen.