Indhold

Dette afsnit beskriver reglen i KGL § 18, vedrørende fordringer omfattet af en dobbeltbeskatningsoverenskomst.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Oversigt over lovændringer.

Se også

Regel

Hvis renteindtægter eller kursgevinster på en fordringen ikke skal medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst efter en dobbeltbeskatningsoverenskomst, kan tab på fordringen ikke fradrages. Se KGL § 18.

Denne begrænsning i adgangen til fradrag går forud for adgangen til fradrag efter KGL §§ 13, 14 og 17.

Bestemmelsen betyder, at der ikke gives fradrag for tab ved indfrielse af en fordring,  hvis en dobbeltoverenskomst medfører, at renter eller kursgevinster på fordringen ikke kan medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst.

Reglen omfatter alle skattepligtige omfattet af kursgevinstlovens regler for personer, dvs. både personer, der er næringsskattepligtige efter KGL § 13, og ikke-næringsskattepligtige, der beskattes efter de almindelige regler.

Oversigt over lovændringer

KGL § 18 er indsat ved lov nr. 439 af 10. juni 1997, som har virkning fra indkomståret 1998.

Lov nr. og dato

Ændring og baggrund for ændringen

Hvor i loven

724 af 25. juni 2010 Harmonisering af beskatningen af fordringer i danske kroner og fremmed valuta og nedsættelse af beskatningen af kapitalindkomst m.v. (ophævelse af mindsterentereglen). I KGL § 18 ændredes »16 og 17« til »14 og 17« § 1