Indhold

Dette afsnit beskriver reglen i KGL § 15 om, at fradrag for personer og dødsboer for tab på fordringer optaget til handel på et reguleret marked er betinget af, at der er afgivet oplysning til Skattestyrelsen om erhvervelsen.

Afsnittet indeholder:

 • Regel
 • Oplysningerne er indberettet til Skatteforvaltningen via en fondshandler mv.
 • Oplysningerne er ikke indberettet til Skatteforvaltningen via en fondshandler mv.
 • Oplysninger til Skatteforvaltningen om erhvervelsen ved tilflytning
 • Fordringer optaget til handel i den skattepligtiges ejertid
 • Fordringer erhvervet ved udlodning fra et dødsbo
 • Anvendelse af reglen
 • Oversigt over lovændringer

Se også

 • C.B.1.2 om hvilke fordringer der er omfattet af KGL - KGL § 1
 • C.B.1.4.1 Kredsen af skattepligtige personer og dødsboer - KGL § 12
 • C.B.1.4.2.2 om andre fordringer - KGL § 14
 • C.B.1.7 om opgørelse af gevinst og tab på fordringer - KGL kapitel 5.

Regel

Fradrag for tab på fordringer efter KGL § 14, stk. 1, er betinget af, at Skatteforvaltningen har modtaget oplysninger om erhvervelsen inden udløbet af oplysningsfristen efter SKL §§ 10 og 11, jf. § 13, for det indkomstår, hvor fordringen er erhvervet. Se KGL § 15.

De oplysninger, der skal afgives er:

 • Fordringens identitet
 • Antal fordringer eller pålydende værdi (hvis fordringen er i fremmed valuta, angives den)
 • Anskaffelsestidspunktet
 • Anskaffelsessummen.

Bemærk

Betingelsen om oplysning til Skatteforvaltningen om erhvervelsen gælder for fordringer, der erhverves d. 1. januar 2011 eller senere. Se § 20, stk. 4, i lov nr. 724 af 25. juni 2010. Se LV Almindelig del 2010-1 afsnit A.D.2.3 om de hidtil gældende regler.

Bemærk - Indkomståret 2019

Skatteministeren har besluttet at udskyde samtlige oplysningsfrister for indkomståret 2019 til 1. september 2020.

Oplysningerne er indberettet til Skatteforvaltningen via en fondshandler mv.

Oplysningerne vil i mange tilfælde være indberettet til Skatteforvaltningen af en indberetningspligtig, fx en fondshandler. Se SIL §§ 19 og 20. I disse tilfælde er betingelsen for fradrag opfyldt ved denne indberetning.

Hvis den skattepligtige kan påvise fejl i indberetningerne fra fondshandleren mv. foretaget efter SIL §§ 19 og 20, udløber fristen for at rette eller supplere indberetningen først ved fristen for genoptagelse af skatteansættelsen for det indkomstår, hvor tabet på fordringen skal medregnes til den skattepligtige indkomst, dvs. typisk det år, hvor fordringen afstås. Se KGL § 15, stk. 2, 2. pkt.

Indberetningen kan altså rettes eller suppleres, selvom oplysningsfristen for erhvervelsesåret er udløbet. Det er uden betydning, om Skatteforvaltningens elektroniske systemer er lukket for indberetning.

Hvis den indberetningspligtige ikke længere har de pågældende oplysninger, eller af andre årsager, fx på grund af konkurs, ikke kan korrigere indberetningen, kan ændring af indberetningen baseres på den skattepligtiges købsnota.

Oplysningerne er ikke indberettet til Skatteforvaltningen via en fondshandler mv.

Hvis oplysningerne ikke er indberettet til Skatteforvaltningen via en fondshandler mv., skal den skattepligtige selv afgive oplysningerne til Skatteforvaltningen inden udløbet af selvangivelsesfristen for det indkomstår, hvor fordringen er erhvervet. Det kan fx. være tilfældet, hvis fordringen er erhvervet ved arv eller gave, eller hvis den skattepligtige ikke har indgået en aftale om indberetning med den udenlandske fondshandler, der har deltaget i købet.

Skatteforvaltningen ligner ikke de oplysninger, der er indgivet til Skatteforvaltningen om erhvervelsen af fordringer optaget til handel, i takt med, at indberetningerne modtages. Det kan derfor forekomme, at Skatteforvaltningen efterfølgende tilsidesætter oplysningerne i forbindelse med en stillingtagen til opgørelsen af gevinst og tab for det indkomstår, hvor gevinst/tab skal medregnes til den skattepligtige indkomst, også selvom skattepligten først indtræder efter adskillige år.

Oplysninger til Skatteforvaltningen om erhvervelsen ved tilflytning

Personer, der bliver skattepligtige her til landet, og som på dette tidspunkt ejer fordringer optaget til handel på et reguleret marked, skal også opfylde betingelsen om oplysning til Skatteforvaltningen om erhvervelsen, for at kunne få fradrag for tab. Der gælder dog særlige regler. Se KGL § 15, stk. 3.

Betingelsen anses for opfyldt, hvis den tabsgivende fordring indgår i

 • oplysningerne skal være indsendt til Skatteforvaltningen inden udløbet af oplysningsfristen efter SKL §§ 10 og 11, jf. § 13, for det indkomstår skattepligten indtræder eller
 • i en oversigt over beholdningen af fordringer ved indtræden af skattepligt her til landet.

Oversigten skal sendes til Skatteforvaltningen inden udløbet af oplysningsfristen for det indkomstår, hvor skattepligten indtræder.

Hvis den skattepligtige har været fraflytningsbeskattet efter KGL § 37, og bliver skattepligtig her til landet igen (tilbageflytning), anses ovennævnte betingelse for opfyldt for fordringer, der fortsat indgår på beholdningsoversigten efter reglerne i KGL § 38 A. Se KGL § 15, stk. 3, 2. pkt.

Fordringer optaget til handel i den skattepligtiges ejertid

Hvis en fordring bliver optaget til handel på et reguleret marked uden i forvejen at være optaget til handel, anses betingelsen om oplysninger om erhvervelsen til Skattestyrelsen efter kursgevinstlovens § 15, stk. 1, for opfyldt, hvis Skatteforvaltningen har modtaget oplysninger om erhvervelsen inden udløbet af oplysningsfristen for det indkomstår, hvor fordringen optages til handel på et reguleret marked. Se KGL § 15, stk. 4.

Betingelsen anses for opfyldt, hvis Skatteforvaltningen har modtaget oplysninger om besiddelsen efter SKL §§ 10, 11, jf. § 13, inden oplysningsfristens udløb. Betingelsen anses også for opfyldt, uanset tidsfristen, for oplysninger om besiddelsen efter SIL § 18 (oplysninger fra andre end den skattepligtige). Hvis indberetningerne, der er foretaget på vegne af den skattepligtige, er ukorrekte, er der mulighed for at rette eller supplere indberetningen efter KGL § 15, stk. 2, 2. pkt. Se afsnittet ovenfor om tilfælde, hvor oplysningerne er indberettet til Skatteforvaltningen via en fondshandler mv.

Fordringer erhvervet ved udlodning fra et dødsbo

Hvis en fordring er erhvervet ved udlodning fra et dødsbo, er det en betingelse for fradrag tab på fordringer optaget til handel på et reguleret marked, at udlodningsmodtageren senest samtidig med indlevering af boopgørelsen afgiver oplysninger til Skatteforvaltningen. Jf. KGL § 15, stk. 5.

Hvis dødsboet på vegne af udlodningsmodtageren indsender oplysningerne til Skatteforvaltningen, skal dette sidestilles med, at udlodningsmodtageren har afgivet oplysninger til Skatteforvaltningen.

Anvendelse af reglen

Det kan forekomme, at en skatteyder har gevinst ved salg af fordringer optaget til handel på et reguleret marked, men tab ved salg af andre fordringer optaget til handel på et reguleret marked i samme selskab eller andre obligationer af samme art. Hvis skatteyderen ikke har givet Skatteforvaltningen underretning om erhvervelsen inden udløbet af selvangivelsesfristen for erhvervelsesåret, kan tabet ikke fradrages, jf. KGL § 15.

Det ikke fradragsberettigede tab skal opgøres bruttometoden. Det betyder, at skatteyderen skal beskattes af bruttogevinster, selv om han/hun ikke kan fradrage tab. Det gælder, uanset om gevinst og tab skal opgøres efter lagerprincippet (og der f.eks. er tale om de samme værdipapirer, der i nogle år giver gevinst og i andre år tab) eller realisationsprincippet, og uanset om gevinst og tab er i samme indkomstår eller i forskellige indkomstår.

Herudover har Landsskatteretten i SKM2017.610.LSR fastslået, at der ikke er grundlag for en nettoopgørelse.

Eksempel, idet bemærkes, at der er tale om fordringer optaget til handel på et reguleret marked i det samme selskab/investeringsforening:

Anskaffelsessum (hvis realisationsprincippet skal anvendes) eller værdi primo 2017 (hvis lagerprincippet skal anvendes):

20.000 stk. fordringer á kurs 150:

30.000 kr.

Solgt den 1.3.2017:

10.000 stk. fordringer á kurs 100:

10.000 kr.

Tab:

(15.000 - 10.000) kr.

5.000 kr.

Solgt den 1.12.2017:

10.000 stk. fordringer á kurs 190:

19.000 kr.

Gevinst:

(19.000 - 15.000) kr.

4.000 kr.

I denne situation skal skatteyderen beskattes af gevinsten ved det sidste salg på 4.000 kr., selv om han/hun ikke kan fradrage tabet ved det første salg på 5.000 kr., og selv om han/hun samlet har haft et nettotab på 1.000 kr.

Et tab, der ikke er fradragsberettiget, fordi skatteyderen ikke har givet Skatteforvaltningen rettidig underretning om erhvervelsen af værdipapirerne, kan i visse tilfælde blive konverteret til et fradragsberettiget tab. Det kan ske, hvis skatteyderen efterfølgende køber yderligere fordringer i samme selskab for en lavere anskaffelsessum. Som følge af gennemsnitsmetoden bliver den skattemæssige anskaffelsessum for de oprindelige fordringer derfor lavere, og et tab ved salg bliver derfor også lavere. En del af tabet er således reelt overført til de fordringer, som skatteyderen rettidigt har underrettet Skatteforvaltningen om erhvervelsen af, og som derfor er fradragsberettiget.

Eksempel, idet bemærkes, at der er tale om køb af fordringer optaget til handel på et reguleret marked i det samme selskab:

 

Køb af fordringer i 2012, der ikke er oplyst til SKAT inden udløbet af selvangivelsesfristen for anskaffelsesåret:

20.000 stk. fordringer á kurs 1.500:

300.000 kr.

Køb af fordringer i 2016, der er oplyst til SKAT inden udløbet af selvangivelsesfristen for anskaffelsesåret:

40.000 stk. fordringer á kurs 750:

300.000 kr.

I alt:

60.000 stk. fordringer á en gennemsnitskurs på 1.000:

600.000 kr.

Salg af fordringer i 2017, idet bemærkes, at det som følge af FIFO-princippet er de først erhvervede fordringer, der sælges:

20.000 stk. fordringer á kurs 500:

100.000 kr.

Tab som følge af gennemsnitsmetoden, som ikke kan fradrages, jf. KGL § 15:

(200.000 - 100.000) kr.:

100.000 kr.

Reelt tab:

(300.000 - 100.000) kr.:

200.000 kr.

Salg af de resterende fordringer i 2018:

40.000 stk. fordringer á kurs 500:

200.000 kr.

Tab som følge af gennemsnitsmetoden, som kan fradrages:

(400.000 - 200.000) kr.:

200.000 kr.

Reelt tab:

(300.000 - 200.000) kr.:

100.000 kr.

I denne situation bliver et tab på 100.000 kr., der som følge af reglen i KGL § 15 ikke er fradragsberettiget, reelt konverteret til et fradragsberettiget tab.  

Oversigt over lovændringer

KGL § 15 er indsat ved lov nr. 724 af 25. juni 2010. Der er efterfølgende ændret i bestemmelsen.

Lov nr. og dato

Ændring og baggrund for ændringen

Hvor i loven

652 af 8. juni 2016

Henvisning til skattekontrollovens § 10 E udgår.

§ 9

557 af 18. maj 2012

I § 15, stk. 2, indsættes en henvisning til SKL § 10 E.

§ 5

433 af 16. maj 2012

Efter "selvangivelsesfristen" indsættes "efter skattekontrollovens § 4, stk. 1, 1. pkt".

Ny "Stk. 5. For fordringer erhvervet ved udlodning fra et dødsbo, hvor boopgørelsen er indleveret efter fristen i stk. 1, anses betingelsen i stk. 1 for opfyldt, hvis udlodningsmodtageren senest samtidig med indlevering af boopgørelsen afgiver de i stk. 1 angivne oplysninger til told- og skatteforvaltningen.".

§ 7, nr. 2 og 3