Indhold

Dette afsnit beskriver kredsen af skattepligtige fysiske personer og dødsboer omfattet af kursgevinstlovens (KGL) regler for beskatning af fordringer og gæld for personer. 

Afsnittet indeholder:

 • Regel
 • Udenlandske personers fordringer og gæld med tilknytning til fast ejendom
 • Oversigt over lovændringer.

Se også

 • C.B.1.6 om opgørelse af gevinst og tab på fordringer - KGL kapitel 5
 • C.B.1.2 om hvilke fordringer der er omfattet af KGL - KGL § 1
 • C.B.1.4.2 om gevinst og tab på fordringer
 • C.B.1.4.3 om gevinst og tab på gæld.

Regel

Kursgevinstlovens regler om beskatning af personers gevinst og tab på fordringer og gæld omfatter personer, der er skattepligtige efter kildeskatteloven, og dødsboer, der er skattepligtige efter dødsboskatteloven. Se KGL § 12.

Reglerne omfatter såvel fuldt som begrænset skattepligtige.

Følgende fysiske personer og dødsboer er omfattet af reglerne i kursgevinstloven om gevinst og tab på fordringer og gæld:

 • Personer, der er fuldt skattepligtige her til landet efter KSL § 1.
 • Dødsboer, der er fuldt skattepligtige her til landet efter DBSL § 1, stk. 2.
 • Personer, der er begrænset skattepligtige her til landet efter KSL § 2.
 • Dødsboer, der er begrænset skattepligtige her til landet efter DBSL § 1, stk. 3, jf. KSL § 2.

Udenlandske personers fordringer og gæld med tilknytning til fast ejendom

Hvis en person eller et dødsbo er begrænset skattepligtige som følge af ejerskab til fast ejendom i Danmark, omfatter den begrænsede skattepligtig også fordringer og gæld, der har tilknytning til den faste ejendom. Se KSL § 2, stk. 1, nr. 5, og DBSL § 1, stk. 3. Det gælder med virkning fra 1998.

Der vil fx indtræde beskatning, når begrænset skattepligtige personer og dødsboer foretager ekstraordinær indfrielse af et kontantlån, der har pant i en fast ejendom beliggende her i landet.

Ved opgørelsen af gevinst og tab på fordringer og gæld vedrørende fast ejendom, der er erhvervet eller påtaget før indkomståret 1998, kan værdien ved begyndelsen af indkomståret 1998 eller værdien pr. 31. december 1997 anvendes i stedet for anskaffelsessummen eller værdien ved forpligtelsens påtagelse. Se KGL § 42, stk. 11.

Oversigt over lovændringer

KGL § 12 er indsat ved lov nr. 439 af 10. juni 1997, som har virkning fra indkomståret 1998. Se nærmere om kursgevinstlovens historik i afsnit C.B.1.1.

Efterfølgende er der sket følgende lovændringer:

Lov nr. og dato

Ændring og baggrund for ændringen

Hvor i loven

407 af 1. juni 2005

Indsættelse af henvisning til KGL § 29 i bestemmelsen.

§ 5, nr. 3