Indhold

Dette afsnit beskriver reglen om tabsfradragsbegrænsning, når fordringer er omfattet af en dobbeltbeskatningsoverenskomst.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Ikrafttrædelse og lovændringer

Se også

Se også afsnit C.B.1.4.2.5 om den tilsvarende bestemmelse for personer, KGL § 18.

Regel

Hvis renteindtægter eller kursgevinster på en fordring ikke skal medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst som følge af en dobbeltbeskatningsoverenskomst, kan tab på fordringen ikke fradrages. Se KGL § 5.

Bestemmelsen indebærer, at der ikke gives fradrag for tab ved indfrielse af en fordring, som er erhvervet til en kurs over pari, hvis en dobbeltbeskatningsoverenskomst medfører, at renter eller kursgevinster på fordringen ikke kan medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst.

Ikrafttrædelse og lovændringer

KGL § 5 er indsat ved lov nr. 439 af 10. juni 1997. Der er ikke efterfølgende ændret i bestemmelsen.

KGL § 5 har virkning for tab, der realiseres efter den 30. november 1994, se KGL § 41, stk. 5.