Indhold

Dette afsnit handler om afdrag og afståelsessummer vedrørende fordringer mellem koncernforbundne selskaber.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Selskaber mv. omfattet af reglen
  • Ikrafttrædelse
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Se også

Se også afsnit (C.B.1.3.3) om beskatning af selskabers gevinst og tab på fordringer.

Regel

Kursgevinster på fordringer mellem koncernforbundne selskaber skal behandles efter kursgevinstloven og er derfor skattepligtige efter KGL § 3. Se KGL § 1, stk. 2.

Reglen er indsat ved § 11, nr. 1, i lov nr. 525 af 12. juni 2009.

Reglen forhindrer, at koncernforbundne selskaber opnår en skattefri kursgevinst i forbindelse med indfrielse af fordringer. Kursgevinsten omkvalificeres ikke til maskeret (skattefrit) udbytte, selvom indfrielsen skyldes moderselskabets indflydelse.

Afdrag på fordringer mellem koncernforbundne selskaber mv. efter LL § 2 skal uanset reglerne i LL §§ 16A og 16B behandles som kursgevinster. Se KGL § 1, stk. 2.

Praksis om at anse afdrag på fordringer fra et datterselskab til et moderselskab som maskeret udlodning fra datterselskabet til moderselskabet gælder derfor ikke for afdrag, der foretages den 22. april 2009 eller senere. Se SKM2009.22.SR.

Selskaber mv. omfattet af reglen

Selskaber mv., der er koncernforbundne efter LL § 2, er omfattet af reglen.

Se om LL § 2 og begrebet "koncernforbundne" i C.D.11.1.

Ikrafttrædelse

Reglen har virkning for afdrag, der foretages den 22. april 2009 eller senere.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser afgørelser på området:

Afgørelser

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Skatterådet

SKM2009.22.SR

Afdrag på fordringer fra et datterselskab til et moderselskab anses som maskeret udlodning fra datterselskabet til moderselskabet.

For afdrag, der foretages den 22. april 2009 eller senere gælder KGL § 1, stk. 2. Dvs. at afdrag på fordringer ikke anses som maskeret udlodning til moderselskabet, men som en skattepligtig kursgevinst.