Indhold

I dette afsnit beskrives kursgevinstlovens systematik og indhold i korte træk.

Afsnittet indeholder:

 • Kursgevinstlovens systematik og indhold
 • Skematisk oversigt over reglerne i kursgevinstloven
 • Lovens baggrund, formål og historik.

Kursgevinstlovens systematik og indhold

Kursgevinstloven indeholder reglerne for beskatning af gevinst og tab på pengefordringer, gæld og finansielle kontrakter. I kursgevinstloven er der regler for selskaber mv., fysiske personer og dødsboer.

Kursgevinstloven handler om den skattemæssige behandling af gevinst og tab på fordringer og gæld i såvel danske kroner som fremmed valuta.

Skattepligten afhænger af, om den skattepligtige er et selskab mv. eller en person/dødsbo. Dernæst afhænger beskatningen af, om der er tale om gevinst eller tab vedrørende henholdsvis fordringer, gæld eller finansielle kontrakter. Fordringer og gæld beskattes forskelligt hos henholdsvis selskaber mv. og personer/dødsboer. For beskatning af finansielle kontrakter er der fælles regelsæt for selskaber og personer/dødsboer i kursgevinstlovens kapitel 6.

For personer og dødsboer foretages følgende opdeling i relation til fordringer og gæld:

 • Pengenæringsdrivende personer og dødsboer, der er omfattet af KGL §§ 13 og 19.
 • Ikke-pengenæringsdrivende personer og dødsboer, der er omfattet af KGL § 12.

Se også

 • C.B.1.2 om fordringer, gæld og finansielle kontrakter omfattet af kursgevinstloven
 • C.B.1.3.1 om overordnede principper for beskatning af selskabers fordringer og gæld
 • C.B.1.4.1 om overordnede principper for beskatning af personer/dødsboers fordringer og gæld.

Skematisk oversigt over reglerne i kursgevinstloven

Den nuværende systematik i kursgevinstloven blev indført ved lov nr. 439 af 10. juni 1997.

Skema over kursgevinstlovens systematik.

Kapitel

Afsnit og bestemmelser

1. Lovens anvendelsesområde

Fordringer, gæld og finansielle kontrakter § 1

2. Selskaber mv.

Omfattede selskaber mv.: § 2

Fordringer: §§ 3, 4 og 5

Gæld: §§ 6, 8, 10 og 11

3. Personer og dødsboer

Omfattede personer og dødsboer: § 12

Fordringer og pengenæring: § 13

Andre fordringer: §§ 14, 15 og 17

Tab på fordringer omfattet af en dobbeltbeskatningsoverenskomst: § 18

Gæld og pengenæring: § 19

Anden gæld: §§ 20, 21, 22 og 23

4. Eftergivelse af gæld ved akkord mv.

§ 24

4 a. Ikke indbetalt selskabskapital § 24 A

5. Opgørelse af gevinst og tab på gæld og fordringer

§§ 25, 26, 26 A og 27

6. Finansielle kontrakter

Gevinst og tab på finansielle kontrakter er som hovedregel skattepligtig: §§ 29, 30 

Tabsfradragsregler for selskaber: §§ 31, 31 A

Tabsfradragsregler for personer: § 32 

Opgørelse af gevinst og tab på kontrakter: § 33

7. Andre bestemmelser

Erhvervelse og afståelse ved gave og arv:§ 34

Interessentskaber ved overgang til og fra at være medlem af en investeringsforening m v. eller et investeringsselskab: § 34 A (Se C.B.4.7)

Indskud/udlodning vedrørende ordninger omfattet af pensionsbeskatningsloven/lov om boligopsparing: § 35

Flytning til Danmark: § 36

Flytning fra Danmark: § 37

Henstand ved fraflytning: §§ 38, 38A og 38B

8. Ikrafttrædelse og overgangsbestemmelser

Ikrafttrædelse:§ 40

Overgangsregler for selskaber m.v. - fordringer og gæld: § 41

Overgangsregler for personer og dødsboer - fordringer og gæld: § 42

Overgangsregler vedrørende finansielle kontrakter:§ 43

KGL gælder ikke for Færøerne og Grønland: § 44

Bemærk

 • kapitel 2 angår selskaber mv.
 • kapitel 3 angår personer og dødsboer.
 • kapitel 4 handler om gevinst på gæld ved akkord mv. Dette kapitel er fælles for selskaber og personer/dødsboer.
 • kapitel 4 a handler om gevinst og tab på fordringer og gæld vedrørende ikke indbetalt selskabskapital. 
 • kapitel 5 handler om opgørelse af gevinst og tab på gæld og fordringer. Dette kapitel er som udgangspunkt fælles for selskaber mv., personer/dødsboer. 
 • kapitel 6 handler om gevinst og tab på finansielle kontrakter. Dette kapitel er som udgangspunkt fælles for selskaber og personer/dødsboer. Der er dog forskellige regler om tabsfradrag på visse finansielle kontrakter.
 • kapitel 7 og 8 indeholder regler for både selskaber, personer og dødsboer.

Lovens baggrund, formål og historik

De enkelte bestemmelsers baggrund, formål og historik samt overgangs- og ikrafttrædelsesregler som følge af lovændringer, efter kursgevinstloven blev omskrevet ved lov nr. 439 af 10. juni 1997, beskrives i afsnittene C.B.1.1 - C.B.1.9.

Se også

Se LV 1998 Almindelig Del afsnit A.D.2 om sammenhængen mellem den oprindelige kursgevinstlov, lov nr. 532 af 13. december 1985, og kursgevinstloven efter lovrevisionen i 1997.

KGL § 34 A er beskrevet i C.B.4.7.

Lovændringer

Skemaet viser lovændringer mv.

Fra og med lovbekendtgørelsen af 19. august 2011 er alle lovændringer af kursgevinstloven medtaget i skemaet.

Lov nr. og dato

Ændring og baggrund for ændringen

Hvor i loven

439 af 10. juni 1997

Lov om skattemæssig behandling af gevinst og tab på fordringer, gæld og finansielle kontrakter (kursgevinstloven)

422 af 6. juni 2005

Indførelse af regler om aflæggelse af regnskab i fremmed valuta.

§ 2

1414 af 21. december 2005

Ændringer som følge af ny aktieavancebeskatningslov.

§ 10

343 af 18. april 2007

Ændringer som følge af indførelse af regler om skattefrie tilskud.

§ 5

344 af 18. april 2007

Ændringer som følger af ændringer i sambeskatningsreglerne.

§ 4

577 af 6. juni 2007

Lovændringer som følge af indførelsen af regler i love uden for skatteministeriets ressort om særligt dækkede obligationer. Desuden bl.a. indskrænkning af mindsterentereglen i forhold til hovedaktionærer.

§ 11

335 af 7. maj 2007

Tilføjelse i reglerne om finansielle kontrakter, således at visse aftale om fast ejendom (køberetter mv. i relation til såkaldte forældrekøbslejligheder) skal anses for finansielle kontrakter.

§ 9

906 af 12. september 2008

Indskrænkning af selskabers adgang til fradrag for tab på koncerninterne fordringer erhvervet som vederlag for varer mv.

§ 4

525 af 12. juni 2009

Forårspakke 2.0. Indførelse af ny hovedregel for selskaber, hvorefter gevinst og tab indregnes efter lagerprincippet. Desuden ændringer som følge af nye beskatningsregler på aktier for selskaber, og regel om at afdrag mv. for selskabskreditorer ikke kan anses for udbytte.

§ 11

724 af 25. juni 2010

Harmonisering af beskatningen af fordringer i danske kroner og fremmed valuta. Ophævelse af mindsterentereglen. Generel beskatning af gevinst og tab på fordringer. Bagatelgrænse på 2.000 kr. Fradrag for tab på fordringer optaget til handel på reguleret marked betinget af oplysning til SKAT om erhvervelsen. Ændring af reglerne for opgørelse af gevinst og tab på fordringer til fordring-for-fordring/FIFO. Nye regler om fraflytningsbeskatning.

§ 1

254 af 30. marts 2011 Som følge af de nye regler i selskabsloven om mulighed for, at en del af indbetalingen af selskabskapitalen kan udskydes, indføres KGL § 24 A, hvorefter gevinst og tab på fordringer og gæld vedrørende ikke indbetalt selskabskapital ikke skal medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst. § 6
624 af. 14. juni 2011 Skattefritagelse for gevinst og tab af iværksætter aktier m.v. Der skete en justering af KGL § 26, stk. 4. § 2
LBK nr. 916 af 19. august 2011 Lovbekendtgørelse for kursgevinstloven.   
1382 af 28. december 2011

Afskaffelse af multimediebeskatningen, ophævelse af skattebegunstigelsen for medarbejderaktieordninger, ophævelse af skattefritagelse for arbejdsgiverbetalte sundhedsforsikringer m.v., lønsumsafgiftspligt for aflønning i aktier og købe- og tegningsretter til aktier m.v., justering af boligjobordningen, ophævelse af loftet over børne- og ungeydelsen og tillæg til grøn check m.v. Ændring af KGL § 30 pga. af ændringer i LL § 7 H.

§ 6

118 af 7. februar 2012

Lov om gensidig bistand ved inddrivelse af fordringer i forbindelse med skatter, afgifter og andre foranstaltninger samt administrativt samarbejde på beskatningsområdet. Justering af KGL § 38.

§ 12

433 af 16. maj 2012

Enklere beskatning af udlodninger fra investeringsforeninger og udvidet adgang til udnyttelse af tab ved fraflytterbeskatning m.v.

§ 7

557 af 18. maj 2012

Indførelse af værdipapirfonde og selskaber for investering med kapital, der er variabel, (SIKAV’er) og regler om indberetning af afkast fra værdipapirfonde m.v. Justering af KGL § 15

§ 5

922 af 18. september 2012

Afskaffelse af fradragsret m.v. for indbetalinger til kapitalpension. Justering af KGL § 35.

§ 5

926 af 18. september 2012

Beskatning af aktionærlån, fortryk og låsning af udvalgte indberetningspligter, bedre forskudsproces m.v. Ændring af KGL § 21 og § 24.

§ 2

LBK nr 1121 af 14. november 2012

Lovbekendtgørelse for kursgevinstloven
1255 af 18. december 2012 Skattefritagelse for avancer af selskabers unoterede porteføljeaktier og forhøjelse af lønsumsafgiften for den finansielle sektor. Ændring i KGL § 31. § 3
1354 af 21. december 2012 Udvidelse af årsopgørelsesordningen, indberetning af udbytter m.v.Ændring i KGL § 35. § 10
1394 af 23. december 2012 Forhøjelse af visse lønsumsafgiftssatser, nedsættelse af afskrivningssatsen for store vindmøller, inddragelse af CO2-kvoter under CFC-beskatningen, forhøjelse af kaskoforsikringer for lystfartøjer m.v. Justering af  KGL § 2 og § 24. § 6

LBK nr 1113 af 18. september 2013

Lovbekendtgørelse for kursgevinstloven

268 af 25. marts 2014

Gennemførelse af kreditinstitut- og kapitalkravsdirektiv (CRD IV) og ændringer som følge af den tilhørende forordning (CRR) samt lovgivning vedrørende SIFI’er m.v. Ændring i KGL § 1. § 20

1375 af 16. december 2014

Lempelse af udbyttebeskatningen af visse unoterede porteføljeaktier. Justering af § 31. § 3

202 af 27. januar 2015

Exitskat og henstand for fysiske personer, gennemførelse af ændring af moder-/datterselskabsdirektivet, justering af rentefradragsbegrænsningsreglerne og opgørelsesprincipper for fordringer og gæld m.v. § 2

1883 af 29. december 2015

Skattemæssig behandling af negative renter, forrentning af pensionsafkastskat og renter vedrørende visse pensionsordninger m.v. Ændring i KGL § 22 og ny KGL § 22 A. § 1

430 af 18. maj 2016

Skattebegunstigelse af individuelle medarbejderaktieordninger. Justering af KGL § 30. § 3

652 af 8. juni 2016

Tilpasning i forhold til EU-retten med hensyn til genbeskatning af underskud i faste driftssteder, definition af datterselskabsaktier og nedsættelse af indkomstskattesatsen på udgående udbytter samt indgreb mod omgåelse af udbyttebeskatningen i forbindelse med investering i investeringsinstitutter, justering af indgrebet i virksomhedsordningen og andre justeringer af erhvervsbeskatningen. Justering af KGL § 15. § 9

LBK nr 1283 af 25. oktober 2016

 Lovbekendtgørelse for kursgevinstloven  

1555 af 19. december 2017

Konsekvensændringer som følge af skattekontrolloven og skatteindberetningsloven, gennemførelse af ændringsdirektiv om skattemyndighedernes adgang til oplysninger indberettet efter hvidvaskregulering m.v. Ændringer af KGL § 15.  § 3

1429 af 5. december 2018

Aktiesparekontoloven. Ændring i KGL § 35.  § 35

84 af 30. januar 2019

Bedre vilkår for tildeling af medarbejderaktier i nye, mindre virksomheder, for opsparing i investeringsinstitutter og for tiltrækning af kapital til danske investeringsinstitutter. Ændringer af KGL § 34 A.  § 5

1124 af 19. november 2019

Ophævelse af visse regler om beskatning af renter og kursgevinster og -tab på hybrid kernekapital m.v. Ophævelse i KGL § 1 af stk. 5 og stk. 6.  § 2

1576 af 27. december 2019

Hovedaktionærers delsalg af aktier i selskaber med flere aktieklasser, beskatning ved nedsættelse af gæld, beskatning af kapitalfondspartnere og omdannelsesdatoen ved skattefri virksomhedsomdannelse. Ændring i KGL § 6.  § 3

LBK nr. 1390 af 29. september 2022

Lovbekendtgørelse for kursgevinstloven