åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indhold

Dette afsnit beskriver de situationer, hvor anmeldte ændringer efter en konkret vurdering medfører, at den oprindelig meddelte tilladelse bortfalder.

Afsnittet indeholder:

 • Ændringer der kan medføre, at tilladelsen bortfalder
 • Salg af driftsselskabsaktierne
 • Frasalg af aktivitet
 • Kapitaludvidelse
 • Kapitalnedsættelse
 • Konkurs
 • Fusion og spaltning
 • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv. 
  Se også

C.D.6.4 om tilbagekaldelse af tilladelse til skattefri omstrukturering begrundet i efterfølgende væsentlige ændringer

  Ændringer der kan medføre, at tilladelsen bortfalder

  Når der anmeldes ændringer i de forhold og omstændigheder, der ligger til grund for tilladelsen, foretager Skattestyrelsen en prøvelse af, om ændringerne stemmer overens med den oprindelige tilladelse, eller om ændringerne strider mod de hensyn og overvejelser, der lå til grund for tilladelsen.

  Udgangspunktet er, at en tilladelse til skattefri aktieombytning opretholdes, hvis de ændrede forhold ikke havde været til hinder for en tilladelse, hvis de havde været kendt/aktuelle på tidspunktet for den oprindelige ansøgning. En række dispositioner kan skabe tvivl om opretholdelse af den oprindelige tilladelse.

  Hvis det vurderes, at den efterfølgende ændring ikke harmonerer med det oprindelige formål med tilladelsen, vil Skattestyrelsen foretage en samlet konkret vurdering af, om ændringen vil medføre bortfald af tilladelsen. Hvis den skattepligtige modtager en afgørelse om, at tilladelsen bortfalder/ tilbagekaldes, vil ombytningen blive anset for skattepligtig, hvis ændringen alligevel gennemføres.

  De momenter, der kan indgå i vurderingen, er blandt andet følgende:

  • Stemmer ændringen overens med det oprindeligt angivne formål med ombytningen?
  • Hvilke skattemæssige konsekvenser har ændringen set i sammenhæng med ombytningen?
  • Kunne eller burde ændringen have været forudset på tidspunktet for ansøgning om tilladelse til ombytning?
  • Hvad er begrundelsen for den anmeldte ændring?
  • Ville tilladelsen være givet, hvis de ændrede forhold havde været kendt på ansøgningstidspunktet?

  I alle tilfælde afhænger det af en konkret vurdering af samtlige relevante omstændigheder, om et forhold har en sådan karakter, at det skal medføre, at ombytningen anses for skattepligtig.

  Som en konsekvens af Leur-Blom-dommen (se afsnit C.D.6.3.4 om subjektive betingelser) stilles der ikke længere vilkår om, at de ombyttede aktier skal ejes i mindst tre år fra tidspunktet for ombytningens gennemførelse.

  I de følgende eksempler fra praksis er der hovedsageligt taget udgangspunkt i sager om dispensation fra dette tidligere anvendte 3-årige ejertidsvilkår. Praksis er fortsat vejledende i sager, hvor der er stillet anmeldelsesvilkår:

  Salg af driftsselskabsaktierne

  Efterfølges en skattefri aktieombytning forholdsvis hurtigt af et salg af de ombyttede aktier (eller nogle af disse), kan dette skabe en formodning for skatteundgåelse eller -unddragelse. En sådan formodning opstår, hvor der relativt kort tid efter en ombytning realiseres en gevinst ved salg af aktier, der uden den forudgående ombytning ville have medført en ikke ubetydelig beskatning. Den nærmere baggrund for salget må dog undergives en konkret vurdering.

  Der er i enkelte sager givet dispensation til frasalg i tilfælde, hvor de oprindelige forretningsmæssige hensigter med omstruktureringen er blevet illusoriske på grund af eneaktionærens alvorlige sygdom. Det har i disse sager ikke kun været afgørende, at aktionæren er blevet syg, men også at der samlet set har været en god forretningsmæssig begrundelse for, at der kunne gives dispensation.

  Frasalg af aktivitet

  Hvor der sker en tilførsel af aktiver, forstået som frasalg af driftsselskabets virksomhed eller en del af denne mod vederlag i aktier, er dette som udgangspunkt ikke til hinder for, at den oprindelige tilladelse til skattefri aktieombytning kan opretholdes.

  Transaktionen sidestilles ikke med salg af driftsselskabsaktierne. Det hænger sammen med, at driftsselskabet ved frasalget af aktivitet ikke mister værdi, idet driftsselskabet modtager aktier som vederlag for den frasolgte aktivitet. Aktiernes værdi formodes at svare til værdien af det frasolgte.

  En anmeldelse af salg af aktiviteten i driftsselskabet - eller en del af denne - kan dog være i strid med den forretningsmæssige begrundelse, der blev angivet i forbindelse med ansøgning om tilladelse til skattefri aktieombytning. Begrundelsen vil formentlig sjældent harmonere med et fuldstændigt salg af aktiviteten i driftsselskabet.

  Kapitaludvidelse 

  Som hovedregel vil anmeldelse af kapitaludvidelse i driftsselskabet foretaget af eksterne investorer eller medarbejdere ikke blive anset for stridende mod den oprindelige tilladelse til skattefri aktieombytning, hvis holdingselskabet beholder kapital- og stemmemajoriteten.

  I nogle tilfælde vil kapitaludvidelsen dog være et alternativ til et hurtigt salg af driftsselskabsaktierne. Dette kan være tilfældet, hvor kapitaludvidelsen efterfølges af en kapitalnedsættelse med udlodning, eller hvis driftsselskabet ændrer sin udbyttepolitik, så moderselskabet får hele eller en forholdsmæssig større del af udbyttet. Situationen må herefter sidestilles med salg.

  Eksempel

  Told- og Skattestyrelsen meddelte i en sag, at en påtænkt kapitaludvidelse med begrænset udbytteret til den nye ejer ikke ville være i strid med den oprindelige tilladelse til skattefri aktieombytning. Se SKM2002.683.TSS.

  Kapitalnedsættelse

  I SKM2001.414.TSS fandt Told- og Skattestyrelsen ikke, at der kunne gives dispensation fra et ejertidsvilkår, der var stillet i forbindelse med en tilladelse til skattefri aktieombytning. Ved den i 1998 gennemførte aktieombytning var der etableret en koncernstruktur, hvor X ejede holdingselskabet H 100 pct. H ejede 53 pct. af stemmerne i A ApS, mens de resterende 47 pct. ejedes af X' søn, Y. Da der var opstået uenighed mellem X og Y, ønskede X at indløse H' aktier i A ApS i forbindelse med en kapitalnedsættelse. Herefter skulle de aktiver, der udgjorde den del af virksomheden i A ApS, som X primært varetog, sælges til H. Da H og Y netop varetog hvert deres arbejdsområde i A ApS, fandtes den opståede uenighed mellem X og Y ikke at påvirke driften i A ApS i negativ retning. Da der i øvrigt ikke var nogen forretningsmæssig begrundelse for tilbagesalget (indløsningen), blev der givet afslag.

  Konkurs
  Et selskabs konkurs og nye regnskab, der afveg væsentligt fra halvårsregnskabet, blev anset for at være sådanne forhold, der skulle anmeldes. Se SKM2005.45.LSR. Den manglende anmeldelse medførte, at tilladelsen til aktieombytning blev tilbagekaldt.

  Fusion og spaltning

  En fusion mellem moder- og datterselskab (det erhvervende og det erhvervede selskab) vil som udgangspunkt ikke være i strid med den oprindelige tilladelse til skattefri aktieombytning. Transaktionen kan dog være i strid med den tidligere anførte begrundelse for ønsket om at gennemføre en skattefri aktieombytning. Der må derfor foretages en samlet, konkret vurdering i den enkelte sag.

  Ønsker man at gennemføre en fusion af datterselskabet med et tredje selskab, kan det give problemer i forhold til den tidligere aktieombytning, hvis der er tale om, at fusionen sker med et meget stort selskab. Moderselskabets majoritet i datterselskabet vil herved blive elimineret. Også her må der foretages en konkret bedømmelse af samtlige forhold i sagen.

  Oversigt over domme, kendelse, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

  Skemaet viser relevante afgørelser på området:

  Afgørelse

  Afgørelsen i stikord

  Yderligere kommentarer

  Højesteretsdomme
  SKM2015.226.HR

  En hovedaktionær fik tilladelse til at foretage en skattefri aktieombytning, således at der blev indskudt et holdingselskab mellem ham og driftsselskabet. I ansøgningen anførte hovedaktionæren, at meningen var, at hans søn via et holdingselskab gradvist skulle overtage driftsselskabet.

  Da SKAT fandt ud af, at hovedaktionærens selskab via lån til hovedaktionærens nye holdingselskab og videre til sønnens holdingselskab selv havde finansieret sønnens erhvervelse ved en ulovlig selvfinansiering, tilbagekaldte SKAT tilladelsen. Skattemyndighederne var ikke bekendt med dette på  tidspunktet for tilladelsens meddelelse, idet der intet var oplyst herom i ansøgningen. Højesteret tiltrådte, at SKAT var berettiget til at tilbagekalde sin tilladelse til skattefri aktieombytning.

  I dommen blev revisor desuden pålagt at betale erstatning for ansvarspådragende fejl.

  Dommen er en stadfæstelse af landsrettens afgørelse, der er offentliggjort som SKM2012.281.ØLR.

  Landsskatteretskendelser

  SKM2019.401.LSR

  Tilladelse tilbagekaldt. Klageren havde opnået tilladelse til skattefri aktieombytning efterfulgt af en ophørspaltning. Der var stillet vilkår om anmeldelse af efterfølgende væsentlige ændringer i de forhold, der lå til grund for tilladelsen.

  Kort tid efter omstruktureringen foretog klageren uden anmeldelse til SKAT en ekstraordinær stor udlodning samt en væsentligt større aktieoverdragelse end anmeldt til og godkendt af SKAT.

  Ud fra en konkret vurdering sås formålet med omstruktureringen ikke at have været forsvarlige økonomiske hensyn til virksomheden, men derimod at tilgodese kapitalejerne og deres økonomi i forbindelse med gennemførelsen af et glidende generationsskifte. Ud fra en samlet vurdering af sagens oplysninger anså Landsskatteretten den ansøgte omstrukturering for at have skatteundgåelse som et af hovedformålene.

  Landsskatteretten gav derfor SKAT medhold i, at tilbagekaldelsen af tilladelse til skattefri aktieombygning efterfulgt at en ophørsspaltning var foretaget retmæssigt.

   

  SKM2005.45.LSR

  Tilladelse tilbagekaldt. Selskabets efterfølgende konkurs og udarbejdet perioderegnskab blev anset for forhold, der skulle være anmeldt.

  SKM2004.283.LSR

  Landsskatteretten anfører, at tilladelse til skattefri aktieombytning, gives ud fra de forudsætninger, som forelå oplyst på tilladelsestidspunktet, og at væsentlige ændringer i forhold hertil som udgangspunkt kan begrunde, at berettigelsen af tilladelsen må vurderes på ny. Tiltrædelse af vilkår.

  SKM2004.240.LSR

  Frasalg af aktier og indgåelse af en aktiekøbsaftale anses ikke for overtrædelse af et ejertidskrav. Landsskatteretten bemærker, at den pr. 1. marts 2001 indgåede aftale om F K/S' køberet til de resterende 2/3 af anpartskapitalen i A ApS ikke kan anses for overdraget på tidspunktet for indgåelse af køberetsaftalen, idet der herved særligt henses til, at der kun foreligger en ret, men ikke en pligt til at købe den resterende del af anparterne samt risikoen i forbindelse dermed. Tilladelse.

  Indgåelse af en køberetsaftale vedrørende de ombyttede aktier kan efter omstændighederne indebære, at tilladelse til skattefri aktieombytning bortfalder.

  Skatterådet og andre

   

  SKM2006.447.SKAT

  Et dansk børsnoteret selskab, der ejer ca. 8 pct. aktier i et engelsk selskab, får tilladelse til skattefri ombytning af disse til ca. 3 pct. aktier i et japansk børsnoteret selskab. Lempelse af vilkår.

  I almindelighed bliver vilkår også stillet i situationer, hvor fx en dansk ombyttende aktionær foretager ombytning, hvorved aktionæren som vederlag erhverver aktier i fx et udenlandsk selskab og uagtet, at den ombyttende aktionær kun erhverver en mindre eller minimal aktiepost i det erhvervende selskab.

  Skattestyrelsen finder i den konkrete sag, at det ikke er påkrævet at stille det sædvanlige anmeldelsesvilkår. Derimod findes det både påkrævet og proportionalt at stille vilkår for så vidt angår vederlagsaktierne.

  Vilkåret bliver fastsat til at gælde i de første 6 måneder, hvor selskabet vil have mulighed for at sælge de ombyttede aktier skattefrit (dagældende aktieavancebeskatningslov). Hvis selskabet vælger, at sælge de ombyttede aktier umiddelbart efter skattefriheden indtræder, vil det kunne være en indikation for, at den skattefri ombytning reelt er valgt som et alternativ til et skattepligtigt salg og, at der således er tale om en skatteundgåelsessituation.

  Lempelsen, som afgørelsen er udtryk for, bliver - efter en konkret vurdering af tilsvarende sager - praktiseret i fremtidige sager om skattefri aktieombytning.

  SKM2002.683.TSS

  Nytegning af aktier med begrænset udbytteret ikke i strid med den oprindeligt meddelte tilladelse til skattefri aktieombytning.

  SKM2002.546.TSS

  Der anmeldes et påtænkt salg af 10 pct. af de ombyttede aktier til en nyansat ledende medarbejder i driftsselskabet. Afståelsen skal ske ét år efter gennemførelsen af den skattefri aktieombytning. Som et alternativ til et salg har man indgået en køberetsaftale med medarbejderen, hvorefter denne skal tillægges en ret til at købe 10 pct. af aktierne i driftsselskabet. Aftalen kan udnyttes dagen efter udløbet af det stillede anmeldelsesvilkår ved tilladelsen til skattefri aktieombytning. Told- og Skattestyrelsen finder, at afståelse af de ombyttede aktier kun ét år efter ombytningen vil være i strid med tilladelsen til skattefri aktieombytning. Styrelsen finder endvidere, at den indgåede køberetsaftale vil være i strid med tilladelsen til skattefri aktieombytning. Der lægges bl.a. vægt på, at aktieoptionen kan udnyttes straks efter udløbet af anmeldelsesperioden, samt at retningslinjerne for fastsættelse af købesummen - herunder fastsættelse af et maksimeret beløb - allerede er fastsat på aftaletidspunktet. Selskabet findes på den baggrund, at må anses for at have forpligtet sig til afståelse af de omhandlede aktier. Afslag.

  SKM2002.216.TSS

  A A/S har foretaget en skattefri ombytning af samtlige sine aktier i B A/S med aktier i C A/S. I forbindelse med ombytningen bliver der mellem aktionærerne i C A/S indgået en overenskomst, hvori det bl.a. er anført, at A A/S har en tilbagekøbsret til aktierne i B A/S, hvis en påtænkt børsintroduktion af B A/S ikke finder sted inden et nærmere fastsat tidspunkt. Aktiebesiddelserne vil således blive tilbageført til forholdet før aktieombytningen. Told- og Skattestyrelsen bekræfter, at indgåelse af køberetsaftalerne ikke vil medføre tilbagekaldelse af den oprindelige tilladelse til skattefri aktieombytning. Tilladelse.

  SKM2002.215.LR

  Ligningsrådet tillader frasalg, hvor man ønsker at sælge 25 pct. af driftsselskabsaktierne grundet særlige omstændigheder. Rådet lægger bl.a. vægt på, at der var forløbet ca. 2 ½ år fra ombytningstidspunktet, at det var en mindre del af aktierne, der ønskedes solgt, samt at der forelå en særdeles god forretningsmæssig begrundelse. Tilladelse.

  SKM2002.109.TSS

  A ApS anskaffer 23. september 1998 en aktiepost i B A/S, som ved en skattefri aktieombytning pr. 15. november 2000 ombyttes med aktier i C A/S. Ved tilladelsen til ombytningen er stillet et vilkår om anmeldelse af væsentlige ændringer i koncernstrukturen indenfor 3 år efter ombytningens gennemførelse. Havde A ApS beholdt aktierne i B A/S, kunne disse, som følge af dagældende bestemmelse være solgt skattefrit efter 3 års ejertid, dvs. efter 23. september 2001, hvorfor vilkår om anmeldelse udover dette tidspunkt ikke findes fornødent. Ophævelse af vilkår.

  SKM2001.524.LR

  Ligningsrådet finder, at en aftale, hvori et holdingselskab får ret til at sælge aktierne i driftsselskabet til et selskab, der omvendt får ret til at købe, betragtes som en omgåelse af et ejertidsvilkår.

  Skatteministeriet har ved retsforlig i landsretten anerkendt, at indgåelsen af en optionsaftale i den konkrete situation ikke giver grundlag for tilbagekaldelse af den oprindelige tilladelse til skattefri aktieombytning. Jf. SKM2003.399.DEP. Tilladelse.

  Hverken retsforliget i sig selv eller Skatteministeriets tilkendegivelser om gældende ret er udtryk for en ændring af administrativ praksis på området. Bevisbedømmelsen er anderledes end den, som Ligningsrådet har foretaget, idet der er fremkommet væsentlige nye oplysninger og dokumenter under retssagen. Det grundlag, der foreligger for Skatteministeriet ved indgåelsen af retsforliget, er således ikke det samme som det, der har foreligget for Ligningsrådet.

  SKM2001.414.TSS

  Afslag på dispensation for  3-års ejertidsvilkår. Aktionærernes uoverensstemmelser havde ikke negativ indflydelse på driften af selskabet.