åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indhold

Dette afsnit beskriver det almindeligt anvendte anmeldelsesvilkår, hvorefter der i de første tre år efter ombytningen skal ske anmeldelse af væsentlige ændringer i de forhold, der lå til grund for tilladelsen.

Afsnittet indeholder:

  • Hvilke ændringer skal anmeldes?
  • Anmeldelsens form.

Hvilke ændringer skal anmeldes?

Eksempler på påtænkte ændringer, der skal anmeldes (listen er ikke udtømmende):

  • Indgåelse af aftaler om afståelse af aktier i datterselskabet, herunder købe- og salgsretter
  • Ændringer i ejer- eller kapitalforholdene i datterselskabet, herunder udstedelse af medarbejderaktier
  • Ændringer i aktieklasser (opdelinger eller sammenlægninger) i datterselskabet eller i aktieklassernes rettigheder
  • Andre former for ændringer i koncernstrukturen i henhold til fusionsskattedirektivet (fusioner, spaltninger og tilførsel af aktiver)
  • Tilbagesalg af de aktier i holdingselskabet, der er erhvervet ved ombytningen
  • Indgåelse eller ophævelse af aktionæroverenskomster af betydning for stemmefordelingen i datterselskabet
  • Frasalg af enkelte eller alle aktiviteterne i datterselskabet

I øvrigt skal der ske anmeldelse af andre aftaler, der har betydning for stemmefordelingen, uanset at disse ikke har form af en aktionæroverenskomst. Herudover skal der ske anmeldelse af optionsaftaler, hvori holdingselskabet tillægger en tredjemand en køberet til alle eller nogle af de aktier, der er erhvervet ved ombytningen.

Hvis der efter en skattefri aktieombytning ansøges om tilladelse til at gennemføre en ny omstrukturering, fx en skattefri spaltning, anses ansøgningen ikke for anmeldelse af ændringer i forhold til den oprindelige tilladelse til skattefri aktieombytning. Der kan dog i ansøgningen henvises til, at ansøgningen samtidig ønskes behandlet som en anmeldelse.

Der skal ikke ske anmeldelse af forhold, der er oplyst i forbindelse med anmodningen om tilladelse til skattefri aktieombytning, medmindre andet er angivet i selve tilladelsen.

Hvis en anmeldelsespligtig ændring gennemføres, uden at der er sket anmeldelse, og dette ikke skyldes uforudsete omstændigheder, vil den manglende anmeldelse som udgangspunkt skabe en formodning for, at den oprindelige tilladelse til skattefri aktieombytning skal tilbagekaldes.

Se SKM2015.226.HR, hvor Højesteret fandt, at skattemyndighederne havde været berettigede til at tilbagekalde en tilladelse til skattefri aktieombytning efter at være blevet bekendt med en ulovlig selvfinansiering.

Anmeldelsens form

Anmeldelsen skal være skriftlig og skal være Skattestyrelsen i hænde senest tre måneder før, ændringen ønskes gennemført.

Hvis ændringen skyldes omstændigheder uden for det erhvervende selskabs indflydelse, og det derfor ikke er muligt at oplyse om de ændrede forhold tre måneder før ændringerne gennemføres, skal ændringen anmeldes til Skattestyrelsen inden for en måned efter, at de ændrede forhold er kommet til den anmeldelsespligtiges kendskab.

Hvis der er sket væsentlige ændringer, som ikke er blevet anmeldt, vil ombytningen kunne anses for skattepligtig. Dette gælder også i de situationer, hvor fristen i SFL § 26 er udløbet, hvis den manglende anmeldelse kan tilregnes den skattepligtige som groft uagtsom eller forsætlig, idet forholdet i disse tilfælde vil være omfattet af bestemmelsen i SFL § 27, stk. 1, nr. 5.