Indhold

Dette afsnit handler om, hvem ansøgningen skal sendes til, hvad den som minimum bør indeholde og klageadgang.

Afsnittet indeholder:

  • Fremsendelse af ansøgning til Skattestyrelsen og omgørelse
  • Ansøgningsprocedure
  • Efterfølgende indsendelse af dokumenter
  • Klageadgang.

Fremsendelse af ansøgning til Skattestyrelsen og omgørelse

Ansøgning om tilladelse til skattefri tilførsel af aktiver sendes ind til Skattestyrelsen.

Det forhold, at en tilførsel allerede er foretaget, før tilladelse foreligger, er ikke i sig selv til hinder for, at tilladelse til succession gives.

Hvis en tilførsel af aktiver ikke opfylder betingelserne i FUL § 15 c og § 15 d for at kunne gennemføres skattefrit, er transaktionen at betragte som skattepligtig, med mindre der tillades omgørelse efter SFL § 29. Skattestyrelsen har kompetencen til at tillade omgørelse.

Hvis omgørelse tillades, skal tilførslen af aktiver på ny forelægges Skattestyrelsen.

Se også

Se afsnit A.A.14.1 om omgørelse.

Ansøgningsprocedure

Ansøgningen bør beskrive selve transaktionen og hensigten med at opnå den ønskede struktur.

Ved ansøgningen om tilførsel af aktiver bør medfølge udkast til regnskabsopstilling og åbningsbalance pr. tilførselsdatoen. I regnskabsopstillingen skal i skemaform angives:

  • Det indskydende selskabs balance før tilførslen
  • Det modtagende selskabs evt. egen balance (ved tilførsel til eksisterende selskaber)
  • Overtagne aktiver og passiver
  • Evt. reguleringer
  • Åbningsbalance for det modtagende selskab 
  • Balancen for det indskydende selskab efter tilførslen.

Dette materiale bør som minimum være til stede, før sagsbehandlingen kan begyndes. Det er desuden hensigtsmæssigt, at der er noter til regnskabsopstillingen.

Det er også relevant at oplyse, om det indskydende selskab, andre koncernselskaber, hovedaktionærer eller tredjemand i øvrigt har stillet kaution, pant eller andre former for sikkerhedsstillelser for det modtagende selskab. Skattestyrelsen vil efter behov bede om øvrige oplysninger, hvis det er nødvendigt i de konkrete sager.

Efterfølgende indsendelse af dokumenter

Der gælder som udgangspunkt intet krav til, at der efter transaktionens gennemførelse skal sendes selskabsretlige dokumenter til Skattestyrelsen. I det omfang det er påkrævet, skal der sendes dokumenter til Erhvervsstyrelsen.

Skattestyrelsen kan i forbindelse med en tilladelse til skattefri tilførsel af aktiver betinge, at der udarbejdes dokumenter, der skal indsendes inden for de frister, der er nævnt i FUL § 6, stk. 3, eller § 6, stk. 4. Se FUL § 15 c, stk. 1, 3. pkt. Skattestyrelsen kan således fastsætte, at der ved tilladelser til skattefri tilførsel af aktiver skal udarbejdes specifikke dokumenter, som skal sendes til Skattestyrelsen.

Klageadgang

En afgørelse om skattefri tilførsel af aktiver truffet af Skattestyrelsen kan påklages til Landsskatteretten. Se SFL § 11, stk. 1, nr. 1. Skatteankestyrelsen er sekretariat for Landsskatteretten, og af praktiske grunde skal klagen derfor sendes til Skatteankestyrelsen. Det samme gælder, hvis ansøger ønsker at klage over en afgørelse, hvor den oprindelige tilladelse til skattefri tilførsel af aktiver ikke kan opretholdes, hvis anmeldte ændringer gennemføres/er gennemført.