Indhold

Dette afsnit beskriver hvilke selskaber, der kan benytte reglerne for skattefri tilførsel af aktiver.

Afsnittet indeholder:

 • Regel
 • Særlige retssubjekter der kan anvende reglerne for tilførsel af aktiver
 • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Regel

Hvis reglerne om skattefri tilførsel af aktiver anvendes, sker der beskatning efter reglerne i FUL § 15 d, når både det indskydende selskab og det modtagende selskab er omfattet af begrebet "selskab i en medlemsstat" i fusionsskattedirektivets artikel 3 og ikke ved beskatningen her i landet anses for en transparent enhed. Se FUL § 15 c, stk. 1.

FUL §§ 15 c og 15 d indeholder reglerne om skattefri tilførsel af aktiver.

Adgangen til at foretage skattefri tilførsel af aktiver omfatter også tilførsler fra fx et dansk selskab til et selskab registreret i et EØS-land (der ikke samtidig er et EU-land), og tilførsler fra et selskab registreret i et EØS-land (der ikke samtidig er et et EU-land) til fx et dansk selskab. Det er en betingelse, at det selskab, der er registreret i et EØS-land, svarer til et dansk aktie- eller anpartsselskab, og den kompetente myndighed i den stat, hvor selskabet er hjemmehørende, skal udveksle oplysninger med de danske myndigheder efter en dobbeltbeskatningsoverenskomst, en anden international overenskomst eller konvention eller en administrativt indgået aftale om bistand i skattesager. Se FUL § 15 C, stk. 9.

Se også

Se også fusionsskattedirektivets artikel 3 om begrebet "selskab i en medlemsstat"

 • afsnit C.D.5.4.2 om transparent enhed
 • afsnit C.D.5.4.3 om skattefri fusion af EU/EØS-selskaber.

Særlige retssubjekter der kan anvende reglerne for tilførsel af aktiver

Følgende retssubjekter kan anvende reglerne om skattefri tilførsel af aktiver:

 1. DSB
 2. Eldistributionsselskaber
 3. Naviair
 4. Brugsforeninger
 5. Energinet.dk
 6. Danpilot

Ad a) DSB

DSB kan benytte reglerne om skattefri tilførsel af aktiver. Se FUL § 15 c, stk. 3, jf. SEL § 1, stk. 1, nr. 2 d.

Ad b) Eldistributionsselskaber

Reglerne i FUL kapitel 5 gælder også ved tilførsel af aktiver, der foretages af elselskaberne, der

 • som led i elreformaftalen er opdelt i handelsvirksomheder, netvirksomheder og forsyningspligtige virksomheder, og
 • beskattes efter SEL § 1, stk. 1, nr. 2 e, 2f og § 3, stk. 7.

Se FUL § 15 c, stk. 4. Det er dog en betingelse, at det modtagende selskab beskattes efter SEL § 1, stk. 1, nr. 2 e eller § 1, stk. 1, nr. 1.

Ad c) Naviair

Naviair kan også benytte reglerne i fusionsskattelovens kapitel om tilførsel af aktiver under forudsætning af, at det modtagende selskab beskattes i henhold til SEL § 1, stk. 1, nr. 1. Se SEL § 1, stk. 1, nr. 2 i og FUL § 15 c, stk. 6.

Ad d) Brugsforeninger

Brugsforeninger, der er omfattet af SEL § 1, stk. 1, nr. 3a, kan også benytte reglerne i fusionsskattelovens kapitel om tilførsel af aktiver. Se FUL § 15 c, stk. 7. Det er en betingelse, at det modtagende selskab beskattes efter SEL § 1, stk. 1, nr. 1 eller § 1, stk. 1, nr. 3a.

Ad e) Energinet.dk

Energinet.dk kan også benytte reglerne i fusionsskattelovens kapitel om tilførsel af aktiver. Se FUL § 15 c, stk. 8. Det er en betingelse, at det modtagende selskab beskattes efter SEL § 1, stk. 1, nr. 1. Fusionsskattelovens regler om tilførsel af aktiver kan anvendes på tilførsel af aktiver vedtaget af Energinet.dk den 1. januar 2014 eller senere.

Ad f) Danpilot

Danpilot kan også benytte reglerne i fusionsskattelovens kapitel om tilførsel af aktiver. Se FUL § 15 c, stk. 10. Det er en betingelse, at det modtagende selskab beskattes efter SEL § 1, stk. 1, nr. 1. Det bemærkes, at bestemmelsen endnu ikke er trådt i kraft. FUL § 15 c, stk. 10, træder i kraft, når Erhvervs- og Vækstministeren sætter den i kraft.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Landsskatteretskendelser

SKM2009.144.LSR.

 

En sygesikringsforening var ikke omfattet af selskabsbegrebet i fusionsskattedirektivet, og foreningen kunne derfor ikke foretage skattefri tilførsel af aktiver efter reglerne i fusionsskatteloven. Foreningen blev beskattet som en forening i henhold til SEL § 1, stk. 1, nr. 6. Foreningen blev herefter kun beskattet af indtægt ved erhvervsmæssig virksomhed og af fortjeneste eller tab ved afhændelse mv. af formuegoder, herunder aktier mv., der har eller har haft tilknytning til denne virksomhed.

Kendelsen fastslår det generelt gældende, at der skal være tale om et selskab i en medlemsstat, der opgør indkomsten efter almindelige regler for selskabers indkomstopgørelse.

Skatterådet og andre

 

 

SKM2006.10.SKAT

 

Et selskab omfattet af SEL § 3 søgte om tilladelse til at foretage en skattefri tilførsel af aktiver. Da selskabet var fritaget for beskatning efter SEL § 3, fik selskabet ikke tilladelse.