Indhold

Dette afsnit introducerer begrebet skattefri tilførsel af aktiver.

Afsnittet indeholder:

  • Definition
  • Regel
  • Tilladelse.

Definition

Med skattefri tilførsel af aktiver forstås den transaktion, hvor et selskab tilfører aktiver og passiver, der udgør en virksomhed - eller en gren heraf - til et modtagende selskab mod at blive vederlagt med aktier i det modtagende selskab. Definitionen fremgår af FUL § 15 c, stk. 2, og svarer til definitionen af tilførsel af aktiver i fusionsskattedirektivets artikel 2, litra c og i.

Regel

Når betingelserne er opfyldt, udløser transaktionen ikke ophørsbeskatning hos det indskydende selskab, og det modtagende selskab overtager de tilførte aktiver og passiver med skattemæssig succession. Se FUL § 15c.

Tilladelse

Det er som udgangspunkt en betingelse for at anvende reglerne om skattefri tilførsel af aktiver, at Skattestyrelsen har givet tilladelse til det.

Se også

Se også afsnit:

  • C.D.6.2.6.2 om succession
  • C.D.6.2.7 om kompetencen til at træffe afgørelse efter § 15 c, stk. 2.
  • C.D.7.3 om gennemførelse af tilførsel af aktiver uden tilladelse.