Indhold

Afsnittet beskriver, hvorhen ansøgeren skal sende sin ansøgning om tilladelse til skattefri spaltning, hvilke oplysninger en ansøgning skal indeholde og hvilken mulighed, der er for efterfølgende omgørelse. Endelig beskriver afsnittet, hvordan ansøgeren kan klage over en afgørelse fra Skattestyrelsen.

Afsnittet indeholder:

 • Ansøgningsprocedure
 • Specifikke dokumenter
 • Omgørelse
 • Klageadgang
 • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Ansøgningsprocedure

Ansøgeren skal sende sin ansøgning om tilladelse til skattefri spaltning til Skattestyrelsen. Det er muligt at sende en ansøgning via skat.dk. Brug den digitale blanket tilladelse til skattefri omstrukturering, som kan findes på skat.dk/blanket05045.

Følgende dokumenter skal som udgangspunkt ledsage en ansøgning om tilladelse til skattefri spaltning:

 1. Udkast til regnskabsopstilling
 2. Åbningsbalance pr. spaltningsdatoen
 3. For selskaber, hvor det indskydende selskab ikke ophører, er det relevant at oplyse, om det indskydende selskab, andre koncernselskaber, hovedaktionærer, eller tredjemand i øvrigt har stillet kaution, pant eller andre former for sikkerhedsstillelser for det modtagende selskab.

Ad a) Ansøgeren skal i regnskabsopstillingen angive følgende i skemaform:

 • Det indskydende selskabs balance før spaltningen
 • Det eller de modtagende selskabers balancer før spaltningen, hvis spaltningen sker til et eksisterende selskab/eksisterende selskaber
 • Overtagne aktiver og passiver
 • Eventuelle reguleringer
 • Åbningsbalance for det eller de modtagende selskaber og
 • Balancen for det indskydende selskab efter spaltningen, hvis dette ikke ophører.

Dette materiale skal som udgangspunkt som minimum være til stede, før Skattestyrelsen kan begynde at behandle ansøgningen.

Det er desuden hensigtsmæssigt, at der er noter til regnskabsopstillingen.

Skattestyrelsen vil naturligvis efter behov bede om øvrige oplysninger, hvis det er nødvendigt i de konkrete sager.

Kombisager er sager, hvor en aktieombytning bliver fulgt af en ophørsspaltning. I kombisager er det naturligvis en betingelse, at det selskab, der bliver stiftet ved aktieombytningen, er stiftet senest pr. ombytningsdatoen og bliver registreret i Erhvervsstyrelsen under iagttagelse af de frister, der er fastsat i selskabslovgivningen.

Specifikke dokumenter

Ansøgeren skal som udgangspunkt ikke sende selskabsretlige dokumenter til Skattestyrelsen. I det omfang det er påkrævet efter selskabslovningen, skal ansøgeren sende selskabsretlige dokumenter til Erhvervsstyrelsen.

Hvis Skattestyrelsen i et konkret tilfælde efterfølgende vil kontrollere, om en spaltning opfylder betingelserne for skattefrihed efter fusionsskatteloven, må Skattestyrelsen rekvirere de selskabsretlige dokumenter hos Erhvervsstyrelsen.

Skattestyrelsen kan i forbindelse med en tilladelse til skattefri spaltning bestemme, at der skal udarbejdes specifikke dokumenter, som ansøgeren skal sende til Skattestyrelsen inden de frister, der er nævnt i FUL § 6, stk. 3 eller § 6, stk. 4. Se FUL § 15 a, stk. 1, 3. pkt. Med specifikke dokumenter menes dokumenter, som ikke allerede er krævet udarbejdet og sendt til Erhvervsstyrelsen i henhold til selskabslovgivningen.

Omgørelse

Hvis en spaltning ikke opfylder betingelserne i fusionsskatteloven for at kunne gennemføres skattefrit, er spaltningen skattepligtig, med mindre der bliver givet tilladelse til omgørelse efter SFL § 29. Der er ikke hjemmel andre steder end i SFL § 29 til at foretage berigtigelse i denne situation. Se SKM2004.33.TSS.

Skattestyrelsen har kompetencen til at tillade omgørelse.

Hvis der bliver givet tilladelse til omgørelse, skal ansøgeren på ny forelægge spaltningen for Skattestyrelsen.

Se også

Se afsnit A.A.14.1 om omgørelse.

Klageadgang

Landsskatteretten behandler afgørelser om skattefri spaltning truffet af Skattestyrelsen. Se SFL § 11, stk. 1, nr. 1. Skatteankestyrelsen er sekretariat for Landsskatteretten, og af praktiske grunde skal klagen derfor sendes til Landsskatteretten.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Skatterådet og andre

SKM2004.33.TSS

Omgørelse. Berigtigelse af en fusion, der ikke opfyldte betingelserne i fusionsskatteloven for at kunne gennemføres som en skattefri fusion, forudsatte, at der blev tilladt omgørelse efter den dagældende SSL § 37 C.

Afgørelsen omhandler den tidligere gældende regel i SSL § 37 C. Den nuværende hjemmel til omgørelse findes i SFL § 29.