Indhold

Dette afsnit beskriver reglerne om oplysningsskema, hæftelse mv. i forbindelse med skattefri spaltning.

Afsnittet indeholder:

  • Lovgrundlag
  • Oplysningsskema
  • Hæftelse
  • Krav mod skattemyndighederne.

Lovgrundlag

Reglerne i FUL § 7, stk. 2, anvendes ikke ved spaltning. I stedet indeholder FUL § 15 b, stk. 3, regler om afgivelse af oplysninger, hæftelse for skattekrav mv.

Selvangivelse

Ophører det indskydende selskab i forbindelse med spaltningen, skal de modtagende selskaber afgive oplysninger for det indskydende selskab for tiden fra udløbet af sidste sædvanlige indkomstår og indtil spaltningsdatoen. Se FUL § 15 b, stk. 3, 1. pkt.

Ophører det indskydende selskab ikke i forbindelse med spaltningen, er det stadig det indskydende selskab, der skal afgive oplysninger.

Selskabsdeltagerne i det indskydende selskab skal sende en opgørelse af anskaffelsessummen for aktierne i det eller de modtagende selskaber, når de giver oplysninger for det indkomstår, hvori spaltning sker. Se FUL § 15 b, stk. 6. Opgørelsen skal ske efter FUL § 15 b, stk. 4. Skattestyrelsen foretager en ansættelse af anskaffelsessummen.

Hæftelse

Det eller de modtagende selskaber hæfter solidarisk for eventuelle skattekrav og for ethvert bødeansvar, der efter skattelovgivningens bestemmelser vil kunne rettes mod det indskydende selskab. Se FUL § 15 b, stk. 3, 2. pkt. Dette gælder det indskydende selskabs tidligere indkomstår og det indkomstår, hvori spaltningen bliver foretaget.

Krav mod skattemyndighederne

Ophører det indskydende selskab, indtræder de modtagende selskaber i de krav efter selskabsskatteloven, som det indskydende selskab måtte have mod skattemyndighederne. Se FUL § 15 b, stk. 3, 3. pkt. Det kan være krav på tillæg, godtgørelse og overskydende skat. Se SEL § 29 B, stk. 5 og 6. Dette gælder ligeledes for både det indskydende selskabs sidste indkomstår og for tidligere indkomstår.                  

Ophører det indskydende selskab ikke ved spaltningen, indtræder det eller de modtagende selskaber ikke i krav på tillæg, godtgørelse og overskydende skat.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv. 

Skemaet viser relevante afgørelser på området: 

Afgørelse

 

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Skatterådet og andre

 SKM2011.546.SR

Selvangivelsesfrist. Fristen for indsendelse af selvangivelse for det opløste selskab udløb senest 6 måneder efter udløbet af indkomståret. Se SKL § 4, stk. 2. Fristen skulle regnes fra det tidspunkt, hvor det indskydende selskabs almindelige indkomstår ville være afsluttet, hvis spaltningen ikke var gennemført. Hvis det indskydende selskabs indkomstår forlænges efter FUL § 7, stk. 1, sidste pkt., regnes fristen på 6 måneder fra den dato, som indkomståret er forlænget til.