åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indhold

Dette afsnit handler om selskabsdeltagernes skattemæssige stilling, når et udenlandsk selskab, der ikke omfattet er af FUL § 15 b, bliver spaltet. Det vil være tilfældet, hvor et af selskaberne ikke er omfattet af begrebet "selskab i en medlemsstat", som fx hvis det udenlandske selskab, der bliver spaltet, er hjemmehørende i et land uden for EU.

Afsnittet indeholder:

  • Succession på aktionærsiden
  • Tidligere regler og praksis
  • Lovændring
  • Skattestyrelsens opfattelse af lovændringens betydning for praksis
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Succession på aktionærsiden

Bestemmelserne i FUL § 15 b, stk. 4, 2.-12. pkt., om bl.a. succession på aktionærsiden kan anvendes tilsvarende, når et selskab hjemmehørende i udlandet spaltes, og selskaberne ikke beskattes efter reglerne i FUL § 15 b, stk. 1, om skattefri spaltning af udenlandske selskaber, der er omfattet af begrebet "selskab i en medlemsstat". Se FUL § 15 b, stk. 6.

Bestemmelsen i FUL § 15 b, stk. 6, anvendes, når et udenlandsk selskab bliver spaltet, og det udenlandske selskab ikke har aktiver og passiver tilknyttet et fast driftssted eller en fast ejendom i Danmark. I en sådan situation vil det alene være relevant at sikre skattemæssig succession for danske aktionærer i det indskydende udenlandske selskab.

Bestemmelsen anvendes uanset, om det udenlandske selskab, der bliver spaltet, er hjemmehørende inden for EU eller ej.

Det er altid muligt at anvende reglerne i FUL § 15 b, stk. 4, når et udenlandsk selskab, som ikke er omfattet af begrebet "selskab i en medlemsstat" bliver spaltet, uanset om den danske aktionær er et selskab eller en person.

Tidligere regler og praksis

For de danske aktionærer i et selskab, der er hjemmehørende i udlandet og ikke bliver beskattet efter reglerne i FUL § 15 b, stk. 1, har det tidligere krævet en tilladelse at opnå beskatning efter FUL § 15 b, stk. 4, 2.- 12. pkt. Det fremgik af den tidligere gældende FUL § 15 b, stk. 6.

Skattestyrelsen vurderede som et led i sin behandling af en ansøgning om tilladelse til at opnå beskatning efter FUL § 15 b, stk. 4, 2. - 12. pkt., om den transaktion, der blev gennemført i udlandet, havde tilstrækkelige lighedspunkter med en skattefri spaltning af danske selskaber efter fusionsskatteloven. Den udenlandske transaktion skulle med andre ord opfylde betingelserne for at kunne karakteriseres som en spaltning i fusionsskattelovens forstand, for at de danske aktionærer kunne opnå skattemæssig succession.

I en række afgørelser efter den tidligere gældende regel, som forudsatte en tilladelse, er det fastsat, at afgørelsen er gældende for alle danske aktionærer. En tilladelse til skattemæssig succession til nogle af de danske aktionærer i et udenlandsk selskab bandt dermed samtlige danske aktionærer i det pågældende udenlandske selskab, således at der ikke var valgfrihed for aktionærerne mellem at betragte spaltningen af det udenlandske selskab som skattefri eller skattepligtig.

Se også:

Se fx SKM2001.510.TSS, SKM 2001.315.TSS og SKM2001.291.TSS, hvor det blev fastsat at afgørelserne bandt alle danske aktionærer i de pågældende udenlandske selskaber. I SKM2007.800.SKAT står der dog, at tilladelsen er generel og "kan" benyttes af samtlige aktionærer i det indskydende selskab, der er fuldt skattepligtige til Danmark. Samtidig henviser denne afgørelse ikke til FUL § 15, stk. 4, 2. - 14. pkt.

Lovændring

Med virkning fra indkomståret 2010 (lov nr. 525 af 12/6 2009) er FUL § 15 b, stk. 6, ændret. Aktionærerne i et udenlandsk selskab, der ikke er omfattet af FUL § 15 b, stk.1, behøver nu ikke længere en tilladelse for at opnå succession.

Lov nr. og dato

 

Ændring og baggrund for ændringen

Hvor i loven

Lov nr. 525 af 12/6 2009

Ophævelse af kravet om tilladelse til beskatning efter FUL § 15 b, stk. 4, 2. - 14. pkt.,  når selskaber, der er hjemmehørende i udlandet spaltes og selskaberne ikke beskattes efter reglerne i FUL § 15 b, stk. 1.

§ 15 b, stk. 6

Skattestyrelsens opfattelse af lovændringens betydning for praksis

Da succession efter FUL § 15 b, stk. 4, 2.-14. pkt., for aktionærerne i det udenlandske selskab, der ikke er omfattet af FUL § 15 b, stk. 1, nu ikke længere forudsætter en tilladelse, er det ikke længere muligt for Skattestyrelsen at gøre successionen betinget af, at alle danske aktionærer bliver bundet af den.

Det er derfor Skattestyrelsens opfattelse, at der efter ophævelsen af den tidligere gældende FUL § 15 b, stk. 6, nu er valgfrihed for de danske aktionærer i et udenlandsk selskab, der ikke er omfattet af FUL § 15 b, stk. 1, mellem succession efter FUL § 15 b, stk. 4, 2.- 12. pkt. og skattepligt af spaltningen.

Skattestyrelsen vurderer nu heller ikke længere ved behandlingen af en ansøgning, om en udenlandsk transaktion svarer til en skattefri spaltning i fusionsskattelovens forstand.

Det er Skattestyrelsens opfattelse, at en spaltning af et udenlandsk selskab stadig skal opfylde kravene til en spaltning efter fusionsskattelovens regler, hvis de danske aktionærer skal kunne anvende successionsreglerne i FUL § 15 b, stk. 4, 2. - 12. pkt., selvom succession nu ikke længere forudsætter en tilladelse. Hvis en dansk aktionær ønsker afklaret, om en spaltning af et udenlandsk selskab, der ikke er omfattet af FUL § 15, stk.1, opfylder fusionsskattelovens krav til en spaltning, kan aktionæren eventuelt anmode om et bindende svar.

Den praksis, der er medtaget i nedenstående afgørelsesskema, er fortsat retningsgivende, selvom aktionærernes succession nu ikke længere forudsætter en tilladelse.

Se også

Se afsnit A.A.3 om anmodning om bindende svar.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Skatterådet og andre

SKM2014.563.SR

Et tysk selskab, A, foretog en transaktion, der efter tyske regler opfyldte kravene til en grenspaltning. SKAT indstillede til Skatterådet, at de danske aktionærer i A ikke kunne anvende successionsreglerne efter FUL § 15 b, stk. 4, 2. - 14. pkt., da spaltningen ikke opfyldte kravene til en spaltning efter fusionsskattelovens regler.

Skatterådet var principielt enigt med SKAT i, at det er danske skatteregler, der skal lægges til grund ved vurderingen af skattemæssige konsekvenser af grænseoverskridende transaktioner for personer omfattet af dansk skattepligt.

I denne helt specielle situation, hvor et børsnoteret selskab i et andet EU-land (her: Tyskland) foretog en omstrukturering, som var i overensstemmelse med den interne tyske implementering af EU's fusionsskattedirektiv og hvor de danske aktionærer ikke havde mulighed for selvstændigt at bedømme, om spaltningen var gennemført, så den fulgte de specifikke danske krav, fandt Skatterådet dog, at danske minoritetsaktionærer ikke skulle udbyttebeskattes, men skulle kunne anvende successionsreglerne i fusionsskattelovens § 15 b, stk. 4, 2. - 14. pkt.

SKM2007.800.SKAT

Grenspaltning af det canadiske selskab Strathmore Minerals Corp., hvorved visse driftsaktiviteter blev udskilt til et canadisk selskab, Fission Energy Corp., der blev nystiftet i forbindelse med spaltningen. SKAT gav tilladelse til at anse spaltningen for skattefri. Der er tale om en generel tilladelse, der kan benyttes af samtlige aktionærer, der er fuldt skattepligtige i Danmark. Tilladelse.

Afgørelsen henviser ikke til den dagældende FUL § 15 b, stk.6.

På tidspunktet for Told- og Skattestyrelsens afgørelse krævede det tilladelse at anvende dagældende FUL § 15 b, stk. 4, 2. - 14. pkt. for et udenlandsk selskab, der ikke var omfattet af FUL § 15 b, stk. 1.

SKM2005.430.TSS

I forbindelse med spaltningen af det norske selskab, Norsk Hydro ASA, ansøgte en dansk aktionær i det indskydende selskab om tilladelse til i medfør af den dagældende FUL § 15 b, stk. 6, at FUL § 15 b, stk. 4, 2. - 14. pkt., kunne anvendes i forbindelse med spaltningen. Told- og Skattestyrelsen imødekom anmodningen. Det vurderedes, at den omstrukturering, der var gennemført i Norge, havde så væsentlige lighedspunkter med en skattefri spaltning af danske selskaber, jf. FUL § 15 a, at de danske successionsregler kunne anvendes. Afgørelsen er bindende for alle danske aktionærer i det indskydende norske selskab. Tilladelse.

På tidspunktet for Told- og Skattestyrelsens afgørelse krævede det tilladelse at anvende dagældende FUL § 15 b, stk. 4, 2. - 14. pkt. for et udenlandsk selskab, der ikke var omfattet af FUL § 15 b, stk. 1.

SKM2002.193.TSS

Det svenske selskab HQ.SE Holding AB (nu HQ.SE Aktiespar AB) foretog i 2000 og 2001 strukturændringer. En dansk aktionær anmodede Told- og Skattestyrelsen om tilladelse til, at strukturændringen blev betragtet som en spaltning, hvor aktionæren kunne opnå succession. Told- og Skattestyrelsen imødekom ikke ansøgningen efter den dagældende FUL § 15, stk. 6. Transaktionen kunne ikke tillades efter reglerne i fusionsskattelovens kap. 4. Tildelingen af datterselskabsaktierne måtte derimod betragtes som udlodning af udbytte, jf. LL § 16 A. Afgørelsen er bindende for alle aktionærer i HQ.SE Holding AB, jf. TfS 1999.449. Afslag.

På tidspunktet for Told- og Skattestyrelsens afgørelse krævede det tilladelse at anvende dagældende FUL § 15 b, stk. 4, 2. - 14. pkt. for et udenlandsk selskab, der ikke var omfattet af FUL § 15 b, stk. 1.

SKM2001.510.TSS

Afslag på ansøgning om tilladelse til succession på aktionærsiden, jf. den dagældende FUL § 15 b, stk. 6. Told- og Skattestyrelsen fandt ikke, at en spaltning af 3Com Corporation kunne sidestilles med en spaltning i fusionsskattelovens forstand. Afgørelsen er bindende for alle danske aktionærer i 3Com Corporation. Afslag.

På tidspunktet for Told- og Skattestyrelsens afgørelse krævede det tilladelse at anvende dagældende FUL § 15 b, stk. 4, 2. - 14. pkt. for et udenlandsk selskab, der ikke var omfattet af FUL § 15 b, stk. 1.

SKM2001.315.TSS

Afslag på ansøgning om tilladelse til succession på aktionærsiden, jf. den dagældende FUL § 15 b, stk. 6. Spaltningen af Teléfonos de México S.A. de C.V. afveg afgørende fra de betingelser, en spaltning skulle opfylde for at kunne gennemføres efter fusionsskattelovens regler om skattefri spaltning, jf. FUL § 15 a. Afgørelsen er bindende for alle danske aktionærer i Teléfonos de México S.A.de C.V. Afslag.

På tidspunktet for Told- og Skattestyrelsens afgørelse krævede det tilladelse at anvende dagældende FUL § 15 b, stk. 4, 2. - 14. pkt. for et udenlandsk selskab, der ikke var omfattet af FUL § 15 b, stk. 1.

SKM2001.291.TSS

Ansøgning om skattemæssig succession efter FUL § 15 b, stk. 4, 2. - 14. pkt., blev imødekommet, jf. den dagældende FUL § 15 b, stk. 6. Ophørsspaltning af Kyro Oyj Abp havde så mange lighedspunkter med en dansk ophørsspaltning, at ansøgningen om skattemæssig succession på aktionærsiden kunne imødekommes. Afgørelsen er bindende for alle danske aktionærer i Kyro Oyj Abp. Tilladelse.

På tidspunktet for Told- og Skattestyrelsens afgørelse krævede det tilladelse at anvende dagældende FUL § 15 b, stk. 4, 2. - 14. pkt. for et udenlandsk selskab, der ikke var omfattet af FUL § 15 b, stk. 1.

SKM2001.163.TSS

Anmodning om succession i skattemæssig anskaffelsessum på aktier ved spaltning af aktivitet fra Granada Compass plc til Compass Group plc. blev imødekommet, jf. den dagældende FUL § 15 b, stk. 6. Grenspaltningen af selskabet havde væsentlige lighedspunkter med en grenspaltning efter fusionsskattelovens bestemmelser. Tilladelse.

På tidspunktet for Told- og Skattestyrelsens afgørelse krævede det tilladelse at anvende dagældende FUL § 15 b, stk. 4, 2. - 14. pkt. for et udenlandsk selskab, der ikke var omfattet af FUL § 15 b, stk. 1.