Det indskydende selskab ophører ved spaltningen (ophørsspaltning)

Ophører det indskydende selskab ved spaltningen, anvendes FUL § 7, stk. 1. Se FUL § 15 b, stk. 2, 2. pkt.

Der skal ikke ske beskatning af det indskydende selskab af overførte aktiver og passiver i forbindelse med en fusion mv. Se FUL § 7, stk. 1. Denne bestemmelse sikrer således, at der ikke sker beskatning af et indskydende selskab, som ophører i forbindelse med en fusion eller spaltning.

Fortjeneste eller tab på aktiver og passiver, der ikke er omfattet af successionsreglen i FUL § 8, skal ophørsbeskattes efter reglerne i SEL § 5. Se FUL § 15 b, stk. 2, 9. pkt.

Se også

Se afsnit C.D.6.1.5.4 om, hvilke aktiver og passiver, der er omfattet af successionsreglen i FUL § 8.

Det indskydende selskab ophører ikke ved spaltningen (grenspaltning)

Ophører det indskydende selskab ikke ved spaltningen, indgår fortjeneste eller tab på de af det indskydende selskabs aktiver og passiver, der som led i spaltningen overføres til et eller flere modtagende selskaber, ikke i det indskydende selskabs skattepligtige indkomst, når aktiverne og passiverne efter spaltningen er knyttet til

  • et her hjemmehørende modtagende selskab eller
  • et fast driftssted eller fast ejendom her i landet ejet af et modtagende selskab, der er hjemmehørende i udlandet (se figur 1).

Se FUL § 15 b, stk. 2, 3. pkt.

Bestemmelsen sikrer, at et dansk selskab, der ikke ophører ved en spaltning, ikke bliver beskattet af aktiver og passiver, der overføres til et eller flere modtagende selskaber, når Danmark efter spaltningen fortsat har beskatningsretten til aktiverne og passiverne. Den fortsatte danske beskatningsret kan følge af, at aktiverne og passiverne efter spaltningen er knyttet til et dansk selskab eller et udenlandsk selskabs faste driftssted eller faste ejendom her i landet.

Figur 1

Visning af billede: 3