Regel

Skattefri spaltning af danske selskaber er reguleret af FUL § 15 b, stk. 2. Bestemmelsen omfatter således både rent nationale spaltninger og grænseoverskridende spaltninger med et dansk selskab som indskydende selskab.

FUL § 15 b, stk. 2, fastlægger, hvilke af fusionsskattelovens bestemmelser, der anvendes ved skattefri spaltning. FUL § 15 b, stk. 2, indeholder desuden en række andre bestemmelser for skattefri spaltning af et dansk selskab.

Oversigt over anvendelsen af regler i fusionsskatteloven ved skattefri spaltning af et dansk selskab

Dette skema beskriver, i hvilket omfang de enkelte bestemmelser i fusionsskatteloven anvendes ved skattefri spaltning af et dansk selskab.

Bestemmelse i

FUL

Bestemmelsen omhandler:

Bestemmelsens anvendelse ved spaltning

§ 5

Spaltningsdatoen

Anvendes. Se afsnit C.D.5.2.4.

§ 6, stk. 2

Formforskrifter

Anvendes. Se afsnit C.D.5.2.5.

§ 6, stk. 3

Formforskrifter

Anvendes. Se afsnit C.D.5.2.5.

§ 6, stk. 5

Formforskrifter

Anvendes. Se afsnit C.D.5.2.5.

§ 7, stk. 1

Opgørelse af det indskydende selskabs skattepligtige indkomst.

Anvendes hvis selskabet ophører ved spaltningen

§ 8, stk. 1

Succession for aktiver og passiver hos det indskydende selskab

Anvendes alene på de af det indskydende selskabs aktiver og passiver mv. der ved spaltningen bliver knyttet til et dansk modtagende selskab eller til et udenlandsk modtagende selskabs faste driftssted eller faste ejendom i Danmark.

§ 8, stk. 2

Succession for aktiver og passiver erhvervet i spekulationshensigt eller som led i næring

§ 8, stk. 3

Succession i urealiseret fortjeneste og tab på værdipapirer i det indskydende selskab

§ 8, stk. 4

Opgørelse af tab omhandlet i ABL § 17, stk. 2

§ 8, stk. 5

Skattemæssig behandling af aktiver og passiver, som det eller de modtagende selskaber ikke har erhvervet fra et indskydende selskab.

Fuld anvendelse

§ 8, stk. 6

Begrænsning af underskudsfremførsel i det modtagende selskab.

Fuld anvendelse. Se afsnit C.D.5.2.7.3.

§ 8, stk. 7

Begrænsning af udnyttelse af underskud opstået mellem fusionsdatoen og vedtagelsen af fusionen for det modtagende selskab.

Fuld anvendelse

§ 8, stk. 8.

Begrænsning af fremførsel af tab i det modtagende selskab.

Fuld anvendelse

§ 10

Det modtagende selskabs aktier i det indskydende selskab anses for afstået ved fusionen, hvis det modtagende selskabs andel af kapitalen i det indskydende selskab er mindre end 10 pct.

Anvendes hvis selskabet ophører ved spaltningen.