Indhold

Dette afsnit beskriver, hvilke retsvirkninger reglerne i FUL § 8 medfører for en skattefri spaltning af et udenlandsk selskab.

Afsnittet indeholder:

 • Regel
 • Succession
 • Begrænset anvendelse af FUL § 8, stk. 1-4
 • Underskudsfremførsel
 • Begrænsning i fremførsel af tab fra tidligere indkomstår
 • Det indskydende selskab ophører (ophørsspaltning)
 • Det indskydende selskab ophører ikke (grenspaltning).

Regel

Bestemmelserne i FUL § 8 om den skattemæssige behandling af de aktiver og passiver, der ved fusionen er i behold i det indskydende selskab, anvendes tilsvarende ved spaltning af et udenlandsk selskab. Se FUL § 15 b, stk. 1, 1. pkt.

Succession

Anvendelsen af FUL § 8 indebærer, at aktiver og passiver, der ved spaltningen overføres fra det indskydende selskab til et modtagende selskab, ved opgørelsen af det pågældende modtagende selskabs skattepligtige indkomst behandles som om

 • de var anskaffet af dette selskab på de tidspunkter, hvor de er erhvervet af det indskydende selskab, og
 • for de anskaffelsessummer, hvortil de er erhvervet af dette selskab.

Begrænset anvendelse af FUL § 8, stk. 1-4

Reglerne i FUL § 8, stk. 1-4, anvendes dog ikke på alle aktiver og passiver, der tilhører det udenlandske spaltende selskab.

Reglerne i FUL § 8, stk. 1-4, anvendes alene på de af det indskydende udenlandske selskabs aktiver og passiver mv.

 • for hvilke der eksisterer en dansk skattemæssig værdi, hvori der kan succederes, og
 • som ved spaltningen bliver knyttet til et dansk modtagende selskab eller til et fast driftssted eller en fast ejendom i Danmark ejet af et udenlandsk modtagende selskab.

Det vil være tilfældet, hvor

 • det udenlandske indskydende selskab har aktiver og passiver mv., der er knyttet til et fast driftssted her i landet, som ved spaltningen bliver overtaget af et dansk selskab og knyttet til dette selskabs afdelinger her i landet, eller
 • det udenlandske indskydende selskab har aktiver og passiver mv., der er knyttet til et fast driftssted her i landet, eller
 • det indskydende udenlandske selskab har fast ejendom her i landet, der ved spaltningen bliver overtaget af det modtagende danske eller udenlandske selskab.

Reglerne anvendes ikke på eventuelle aktiver og passiver, der ved spaltningen går ud af den danske beskatningsret.

Underskudsfremførsel

Reglen om underskudsfremførsel i FUL § 8, stk. 6, anvendes fuldt ud ved skattefri spaltning af et udenlandsk selskab.

Underskud i et indskydende selskab, der ikke ophører ved spaltningen, kan fradrages i det indskydende selskabs indkomstopgørelse efter reglerne i SEL § 12.

Se også

Se afsnit C.D.5.2.7.3 om FUL § 8, stk. 6, om underskudsfremførsel ved skattefri fusion.

Begrænsning af fremførsel af tab fra tidligere indkomstår

Reglen i FUL § 8, stk. 8, anvendes også tilsvarende ved spaltning. FUL § 8, stk. 8, begrænser alene fremførsel af tab i det modtagende selskab.

Tab i det indskydende selskab, der ikke ophører ved spaltning, kan således fradrages i en fremtidig gevinst hos det indskydende selskab. Dette svarer til reglerne for fremførsel af skattemæssige underskud i det indskydende selskab.

Se også

Se afsnit C.D.5.2.7.5 om FUL § 8, stk. 8, om fremførsel af tab ved skattefri fusion.

Det indskydende selskab ophører (ophørsspaltning)

Ophører det udenlandske selskab ved spaltningen, eller ophører det med at drive virksomhed her i landet, skal fortjeneste og tab på aktiver og passiver, der går ud af den danske beskatningsret, medregnes ved indkomstopgørelsen for det indskydende selskabs sidste indkomstår efter reglerne i SEL § 7. Se FUL § 15 b, stk. 1, 9. pkt. Der er tale om en undtagelse til reglen om succession i FUL § 8.

Det indskydende selskab ophører ikke (grenspaltning)

Ophører det udenlandske selskab ikke i forbindelse med spaltningen, og har det stadig aktiviteter i Danmark, foretages beskatning efter SEL § 2, stk. 1, litra a) om fast driftssted eller b) om fast ejendom. Det vil sige, at der sker beskatning af det udenlandske selskabs faste driftssted eller faste ejendom i Danmark efter reglerne i selskabsskatteloven.

Se også

Se afsnit C.D.1.2.2 for en beskrivelse af begrebet "fast driftssted".