Det er en betingelse for at kunne foretage en skattefri spaltning af et selskab, at det indskydende og det modtagende selskab er omfattet af begrebet "selskab i en medlemsstat".

Begrebet "selskab i en medlemsstat" omfatter ethvert selskab:

  • der antager en af de former, der er anført i bilag I til direktiv 2009/133/EF
  • som ifølge skattelovgivningen i en medlemsstat anses for at være hjemmehørende i denne stat i skatteretlig forstand, og som i henhold til en overenskomst om dobbeltbeskatning med et tredjeland ikke anses for at være hjemmehørende uden for Fællesskabet
  • som desuden uden valgmulighed og uden fritagelse er omfattet af en af de former for skat, der er nævnt i direktivets artikel 3 litra c, eller enhver anden form for skat, der træder i stedet for en af de nævnte former for skat.

For Danmarks vedkommende opfylder aktieselskaber og anpartsselskaber, der er skattepligtige efter SEL § 1, stk. 1, nr. 1, betingelserne for at være et "selskab i en medlemsstat". Andre selskaber, der er skattepligtige i henhold til selskabsskatteloven opfylder også betingelserne for at være et "selskab i en medlemsstat", hvis deres skattepligtige indkomst beregnes og beskattes i henhold til de almindelige skatteregler, der gælder for aktieselskaber. Se bilag I til direktiv 2009/133/EF.

Foruden at skulle være omfattet af begrebet "selskab en medlemsstat" må selskabet ikke ved beskatningen her i landet anses som en transparent enhed. Se FUL § 15 a, stk. 1, 1. pkt.

For omstruktureringer med fusionsdato 1. januar 2013 eller senere omfatter successionsreglerne i fusionsskattelovens kapitel 4 også tilfælde, hvor det ene af de deltagende selskaber er registreret i et EØS-land (der ikke samtidig er et EU-land) og samtidig er skattemæssigt hjemmehørende i EU/EØS, og det andet deltagende selskab er et EU-selskab, herunder et dansk selskab, samt tilfælde hvor begge de deltagende selskaber EØS-selskaber (der ikke samtidig er EU-selskaber). Se FUL § 15 a, stk. 7.

Se også

Se også afsnit C.D.6.1.2 om spaltning af investeringsforeninger og spaltning af el-, vand-, og spildevandsforsyningsselskaber.

 Se også afsnit

  • C.D.6.1.3.1 om grenkrav, når det indskydende selskab ikke ophører (også en af de objektive betingelser for skattefri spaltning)
  • C.D.6.1.3.2 om vederlæggelse af selskabsdeltagerne (også en af de objektive betingelser for skattefri spaltning)
  • C.D.5.4.3 om skattefri fusion af EU/EØS-selskaber.