Indhold

Dette afsnit beskriver reglerne om skattefri spaltning af investeringsforeninger, SIKAV'er, værdipapirfonde og investeringsselskaber.

Afsnittet indeholder:

  • Hvilke investeringsforeninger, SIKAV'er, værdipapirfonde og investeringsselskaber kan benytte reglerne for skattefri spaltning?
  • Betingelser
  • Spaltning uden ophør
  • Vederlæggelse
  • Oversigt over domme, kendelse, afgørelser, SKM-meddelelser mv. 

Hvilke investeringsforeninger, SIKAV'er, værdipapirfonde og investeringsselskaber kan benytte reglerne for skattefri spaltning?

Ved lov nr. 433 af 16. maj 2012 blev LL § 16 C ændret, og som følge heraf blev der foretaget konsekvensrettelser i FUL § 15 a, stk. 4.

Bestemmelserne i FUL kap. 4 anvendes også på følgende:

  • De investeringsforeninger der beskattes i henhold til SEL § 1, stk. 1, nr. 5 a.
  • De investeringsinstitutter med minimumsbeskatning, der er nævnt i LL § 16 C.
  • De skattefri investeringsselskaber, der er nævnt i SEL § 3, stk. 1, nr. 19.

Se FUL § 15 a, stk. 4.

Investeringsinstitutter med minimumsbeskatning kan deltage i en grænseoverskridende skattefri spaltning. Definitionen i LL § 16 C omfatter således både investeringsforeninger, SIKAV'er og værdipapirfonde, der er hjemmehørende her i landet, og investeringsforeninger, SIKAV'er og værdipapirfonde, der er hjemmehørende i udlandet.

Spaltning af investeringsforeninger, SIKAV'er, værdipapirfonde og kapitalforeninger vil typisk foregå ved, at de enkelte afdelinger bliver selvstændige eller overgår til en anden forening m.v. En forening, der ikke er opdelt i afdelinger, eller en enkelt afdeling, kan dog også spaltes.

En spaltning, hvorved en forening, en SIKAV eller en værdipapirfond, der ikke er opdelt i afdelinger, eller hvorved den enkelte afdeling opdeles, vil indebære, at der skal ske afståelsesbeskatning, medmindre adgangen til at gennemføre en skattefri spaltning efter FUL § 15 a, stk. 4, anvendes.

For investeringsforeninger, SIKAV'er og værdipapirfonde, der er opdelt i afdelinger med hver deres særskilte formue, bedømmes skattepligten for hver afdeling for sig, og en udskillelse af disse afdelinger uden omfordeling af deltagerne vil ikke have skattemæssige konsekvenser for foreningen eller SIKAV'en eller deltagerne. Der kan i øvrigt ikke siges at foreligge en spaltning i fusionsskattelovens forstand. Se TfS 1998, 491 LR.

Se også

Se også:

  • afsnit C.D.1.1.10 om investeringsforeninger, SIKAV'er, investeringsselskaber og værdipapirfonde
  • afsnit C.D.6.1.1 om en definition af en spaltning efter fusionsskatteloven.

Betingelser

Skal en investeringsforening, SIKAV, værdipapirfond eller et investeringsselskab opnå tilladelse til at anvende fusionsskattelovens regler ved spaltning, er det en betingelse, at den skattemæssige status opretholdes i forbindelse med spaltningen. Dvs. at de modtagende foreninger eller selskaber har samme skattemæssige status som den ophørende forening eller selskab. Dette skema viser det:

Ved spaltning af...

Er det en betingelse, at...

en investeringsforening, der beskattes i henhold til SEL § 1, stk. 1, nr. 5 a,

den eller de modtagende investeringsforeninger beskattes i henhold til SEL § 1, stk. 1, nr. 5 a (akkumulerende investeringsforeninger).

et investeringsinstitut med minimumsbeskatning, der er nævnt i LL § 16 C, den eller de modtagende foreninger eller selskaber er et minimumsbeskattet investeringsinstitut som nævnt i LL § 16 C. (Investeringsinstitut med minimumsbeskatning).

et skattefrit investeringsselskab, der er nævnt i SEL § 3, stk. 1, nr. 19,

det eller de modtagende selskaber skal være omfattet af SEL § 3, stk. 1, nr. 19.

Der kan ikke foretages skattefri spaltning fra en akkumulerende investeringsforening til et investeringsinstitut med minimumsbeskatning eller fra et investeringsinstitut med minimumsbeskatning til en akkumulerende investeringsforening.

Spaltning uden ophør (grenspaltning)

En spaltning kan gennemføres, uden at det indskydende selskab ophører. Se FUL § 15 a, stk. 2. I så fald skal de aktiver og passiver, der overføres til det modtagende selskab eller til hvert af de modtagende selskaber, udgøre en gren af en virksomhed. Se FUL § 15 a, stk. 3.

Det er umiddelbart vanskeligt at forestille sig, at der i de enkelte afdelinger af en investeringsforening/SIKAV kan findes organisationsmæssige grenopdelinger, således at en spaltning kan gennemføres, uden at den indskydende afdeling ophører. Se dog TfS 2000, 831 LR.

Se også

Se reglen om tilførsel af aktiver i FUL § 15 c, stk. 2 og afsnit C.D.6.2.3 om grenkrav.

Vederlæggelse

Samtlige deltagere i den indskydende forening, selskab eller værdipapirfond skal udover en eventuel kontant udligningssum vederlægges med investeringsbeviser i den eller de modtagende foreninger/selskaber i samme forhold som hidtil i den indskydende forening eller selskab. To deltagere, der ejer henholdsvis 40 og 60 pct. af en forening/selskab/værdipapirfond, skal således vederlægges i forholdet 40:100 og 60:100, men vælger selv, om de begge ønsker at være deltager i den eller de modtagende forening(er)/selskab(er).

Den eventuelle kontante udligningssum kan frit fordeles mellem deltagerne, hvilket betyder, at der er valgfrihed med hensyn til, hvor stor en del, der vederlægges i investeringsbeviser, og hvor stor en del, der vederlægges kontant. Der skal dog ske vederlæggelse af mindst en deltager med ét investeringsbevis i den modtagende forening/selskab eller med ét investeringsbevis i hver af de modtagende foreninger/selskaber, hvis der er flere modtagende foreninger/selskaber. Dette giver mulighed for, at enkelte deltagere udelukkende vederlægges med kontanter og derefter ikke længere er deltagere i den eller de modtagende foreninger/selskaber.

Godkendelse

En beslutning om spaltning af en forening/selskab er ikke gyldig, før Finanstilsynet har godkendt spaltningen. Se lov om investeringsforeninger m.v. (LBK nr. 46 af 13. januar 2023) § 126, stk. 2.

Af bekendtgørelse nr. 681 af 17. juni 2014 om fusion og spaltning af danske UCITS, fremgår af kapitel 5, hvordan spaltning af investeringsforeninger/SIKAV'er/værdipapifonde, skal ske.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området: 

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Skatterådet og andre

TfS 2000, 831 LR

Spaltning af investeringsforening. En investeringsforening ønskede at opdele afdelingernes aktieporteføljer i 4 separate afdelingsporteføljer. Grenspaltningen gav anledning til drøftelser om, hvorvidt grenkravet ansås for opfyldt. Under hensyntagen til de krav, som investeringsforeningen er underlagt efter lov om investeringsforeninger, kunne grenspaltningen tillades.

Afgørelsen indebærer ikke i øvrigt en ændring af praksis for grenafgrænsningen.

TfS 1998,491 LR

En ansøgt spaltning af en investeringsforening var ikke en spaltning i skatteretlig forstand. Der blev foretaget en udskillelse af en hel selvstændig afdeling uden omfordeling af medlemmerne.