Indhold

Dette afsnit handler om, hvornår og hvem der skal give oplysning til Skattestyrelsen.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Hvem skal afgive oplysninger
  • Efterfølgende omstrukturering.

Regel

Af kontrolhensyn skal det modtagende selskab senest samtidig med indgivelsen af oplysningsskema for det indkomstår, hvor en tilførsel af aktiver er gennemført, give oplysning om, at selskabet har deltaget i en skattefri tilførsel af aktiver efter reglerne om skattefri tilførsel af aktiver uden tilladelse. Se FUL § 15 c, stk. 11, 1. pkt.

Det skal oplyses til Skattestyrelsen, hvis der afstås aktier. Se afsnit C.D.7.3.1 om holdingkravet. Oplysningen skal gives senest en måned efter afståelsen. Se FUL § 15 c, stk. 11, 2. pkt.

Hvem skal afgive oplysninger

Hvis det selskab, der sælger de omhandlede aktier, er hjemmehørende her i landet, vil det være naturligt, at det er selskabet, der giver oplysningerne om afståelsen af aktierne til Skattestyrelsen.

Hvis selskabet, der sælger de omhandlede aktier, er hjemmehørende i udlandet, vil det omvendt være naturligt, at det er aktionærerne i selskabet, der giver Skattestyrelsen oplysningerne om selskabets afståelse af aktier.

Efterfølgende omstrukturering

Hvis holdingkravet som følge af en efterfølgende skattefri omstrukturering i sin restløbetid er blevet videreført til selskabsdeltageren henholdsvis det eller de deltagende selskaber i den efterfølgende omstrukturering, vil pligten til at oplyse om afståelse af aktier påhvile denne selskabsdeltager eller de deltagende selskaber.

Bemærk

Hvis selskabet ikke giver oplysningen, er der ikke oplyst behørigt.

Selskabet vil kunne give oplysningen på oplysningsskemaet for selskaber. Oplysningsskemaet kan indgives elektronisk.

FUL § 15 c, stk. 11, svarer til FUL § 15 a, stk. 8, (skattefri spaltning uden tilladelse) og ABL § 36, stk.7 (skattefri aktieombytning uden tilladelse).