Indhold

Afsnittet beskriver den skattemæssige behandling, når sparekasser omdannes til aktieselskaber.

Dette afsnit indeholder:

 • Resumé
 • Regel
 • Fremførsel af underskud og kildeartsbegrænset tab ved omvendt lodret fusion
 • Etablering af holdingstruktur i forbindelse med omdannelsen
 • Den bundne sparekassereserve medregnes ikke ved indkomstopgørelsen
 • Moderfondens aktier i sparekasseaktieselskabet
 • Aktier modtaget af garanter i sparekassen
 • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Resumé

Omdannelse af en sparekasse til et aktieselskab, vil efter skattelovgivningens almindelige regler udløse likvidationsbeskatning af den ophørende sparekasse. FUL § 14 a medfører, at omdannelsen ikke udløser likvidationsbeskatning. I stedet succederer det modtagende aktieselskab i sparekassens anskaffelsessummer og anskaffelsestidspunkter, og der sker først beskatning af avancer/tab, når det modtagende aktieselskab engang afstår aktiverne.

Det modtagende aktieselskab kan uanset underskudsbegrænsningsreglen i FUL § 8, stk. 6 og tabsbegrænsningsreglen i FUL § 8, stk. 8, anvende de underskud og tab, der er fremført i sparekassen. Det er dog en betingelse, at den indskydende sparekasse ejer hele aktiekapitalen i det modtagende aktieselskab. Se FUL § 14 a, stk. 2.

Regel

En sparekasse kan beslutte at overdrage aktiver og passiver som helhed til et af sparekassen oprettet aktieselskab, der har tilladelse til at drive pengeinstitut. Se LFV §§ 207-213. Det er en betingelse, at aktier i det modtagende selskab - svarende til aktiverne med fradrag af gælden - overdrages til en erhvervsdrivende fond.

Som alternativ til at aktierne overdrages til en erhvervsdrivende fond, kan det modtagende selskab som vederlag for at overtage sparekassens aktiver og passiver afsætte en bunden sparekassereserve. Reserven skal svare til værdien af de indskudte aktiver med fradrag af passiverne. Den bundne sparekassereserve anvendes ved ophør til almennyttige eller velgørende formål. Der er intet til hinder for, at flere sparekasser kan fusionere med samme modtagende sparekasseaktieselskab.

Garanterne i sparekassen skal have tilbudt kontant indløsning eller ombytning af garantbeviserne til aktier i det modtagende aktieselskab efter aktiernes markedskurs på ombytningsdagen.

Selskabslovens regler om fusion gælder med de nødvendige ændringer også på fusionen mellem aktieselskabet som det modtagende selskab og sparekassen som det indskydende selskab.

Ved sparekassers omdannelse til aktieselskaber gælder følgende bestemmelser i fusionsskatteloven også:

 • FUL § 5 om fusionsdatoen
 • FUL § 6, stk. 2-5 om formforskrifter
 • FUL § 7 om det indskydende selskabs indkomstopgørelse og det modtagende selskabs hæftelse for det indskydende selskabs skatter 
 • FUL § 8 om succession på selskabssiden og underskudsbegrænsning.

Fremførsel af underskud og kildeartsbegrænset tab ved omvendt lodret fusion

Der er som udgangspunkt ikke adgang til at overføre underskud og kildeartsbegrænset tab fra den indskydende sparekasse til det modtagende aktieselskab. Se FUL § 8, stk. 6-8.

Hvis sparekassen overdrager aktiver og gæld til et aktieselskab, som sparekassen selv har oprettet, og hvori den ejer alle aktierne, altså en "omvendt lodret fusion", kan det modtagende sparekasseaktieselskab uanset FUL § 8, stk. 6 og 8 fremføre sparekassens eventuelle underskud og kildeartsbegrænsede tab fra tidligere år. Se FUL § 14 a, stk. 2.

Etablering af holdingstruktur i forbindelse med omdannelsen

FUL § 14 a giver ikke hjemmel til, at der ved sparekassers omdannelse til aktieselskaber etableres en holdingstruktur. Ligningsrådet har imidlertid i afgørelsen TfS 1990, 165 LR godkendt etablering af en sådan holdingstruktur.

TfS 1990, 165 LR. Ligningsrådet godkendte, at en sparekasse i forbindelse med en omdannelse til aktieselskab ikke overdrog aktierne direkte til den erhvervsdrivende fond, men derimod til et holdingaktieselskab. Som vederlag herfor forpligtede holdingselskabet sig til at udstede aktier til fonden. Ligningsrådet udtalte, at sparekassens omdannelse, uanset holdingselskabskonstruktionen, ville være omfattet af FUL § 14 a. Ligningsrådet fandt også, at aktieudstedelsen i det nystiftede selskab til holdingselskabet ville være uden skattemæssige konsekvenser for de to selskaber, idet aktieudstedelsen i sparekasseselskabet samtidig var betinget af, at der udstedtes aktier i holdingselskabet til fonden.

Den bundne sparekassereserve medregnes ikke ved indkomstopgørelsen

Hvis en sparekasse omdannes til et aktieselskab uden etablering af en moderfond, der ejer aktierne, oprettes der i stedet en bunden sparekassereserve i aktieselskabet. Se LFV § 211. En bunden sparekassereserve, der tilføres det modtagende aktieselskab, medregnes ikke ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst for det modtagende sparekasseaktieselskab. Se FUL § 14 a, stk. 3.

Moderfondens aktier i sparekasseaktieselskabet

De aktier i det modtagende sparekasseaktieselskab, som den erhvervsdrivende fond modtager som vederlag for sparekassens egenkapital, anses for anskaffet på det tidspunkt, hvor fusionen er vedtaget i alle de fusionerende selskaber. Som anskaffelsessum anvendes værdien af de indskudte aktiver efter fradrag af sparekassens gæld. Se FUL § 14 a, stk. 4.

Aktier modtaget af garanter i sparekassen

De aktier i det modtagende sparekasseaktieselskab, som garanterne modtager ved ombytning af deres garantbeviser, anses for anskaffet ved ombytningen for garantbevisets indløsningsværdi. Se FUL § 14 a, stk. 5. Ombytningen af garantbeviserne udløser således ingen skattepligt. Når aktierne efterfølgende afstås, behandles avancen efter aktieavancebeskatningslovens almindelige regler.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Ligningsrådet

TfS 1990, 165 LR

Ligningsrådet godkendte, at en sparekasse i forbindelse med en omdannelse til aktieselskab ikke overdrog aktierne direkte til den erhvervsdrivende fond, men derimod til et holdingaktieselskab.