Indhold

Dette afsnit beskriver, hvordan det modtagende selskab beskattes af de aktier, som selskabet ejer i det indskydende selskab, og som annulleres i forbindelse med fusionen, idet det indskydende selskab ophører med at eksistere. Afsnittet beskriver også, hvordan det modtagende selskab ved en omvendt lodret fusion beskattes af egne aktier, som selskabet overtager fra det indskydende selskab, og som annulleres ved fusionen eller senere.

Afsnittet indeholder:

  • Resumé
  • Det modtagende selskabs aktier i det indskydende selskab
  • Det indskydende selskabs aktier i det modtagende selskab.

Resumé

FUL § 10 har til formål at sikre, at et modtagende selskab, der ejer mindre end 10 pct. af kapitalen i det indskydende selskab (porteføljeaktier), beskattes af fortjeneste og tab på samme måde som hvis aktierne var afstået, såfremt det modtagende selskabs aktier i det indskydende selskab annulleres i forbindelse med en lodret fusion.

Hvis det modsat er det indskydende selskab, der ejer mindre end 10 pct. af kapitalen i det modtagende selskab, bliver disse aktier ved fusionen til "egne aktier" hos det modtagende selskab. Hvis det modtagende selskab ved fusionen eller senere annullerer disse "egne aktier", afståelsesbeskattes fortjeneste og tab på disse. Sidstnævnte skal sikre, at beskatningen af porteføljeaktier i det indskydende selskab ikke kan omgås ved, at selskaberne i stedet for en lodret fusion anvender reglerne om omvendt lodret fusion. Herved ville det modtagende selskab erhverve egne aktier og derved kunne undgå beskatning, idet gevinst og tab på egne aktier ikke medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst. Se ABL § 10.

Det modtagende selskabs aktier i det indskydende selskab

Det modtagende selskabs aktier i det indskydende selskab anses for afstået ved fusionen, hvis det modtagende selskabs andel af kapitalen i det indskydende selskab er mindre end 10 pct. Dette medfører således beskatning som ved afståelse af porteføljeaktier, medmindre det modtagende selskab og det indskydende selskab er koncernforbundne. Hvis de pågældende aktier er undergivet lagerbeskatning, er konsekvensen kun, at værdiændringen fra begyndelsen af det pågældende indkomstår og indtil fusionsdatoen medregnes ved indkomstopgørelsen.

FUL § 10, stk. 1, var tidligere formuleret således, at fortjeneste og tab på aktier og anparter i det indskydende selskab, som blev annulleret af det modtagende selskab ved fusionen, skulle lades ude af betragtning ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst. Bestemmelsen ændredes ved L 2009.525.

Det indskydende selskabs aktier i det modtagende selskab

Ved lov nr. 254 af 30.03.2011 blev der indsat et nyt FUL § 10, stk. 2, med følgende ordlyd: "Fortjeneste og tab på aktier, som det indskydende selskab ejer i det modtagende selskab, og som ved fusionen bliver annulleret eller bliver til egne aktier i det modtagende selskab ved dette selskabs overtagelse af aktiver og passiver fra det indskydende selskab, medregnes ikke ved indkomstopgørelsen, hvis det indskydende selskab ejer 10 pct. eller mere af kapitalen i det modtagende selskab."

Ændringen sikrer, at beskatningen af porteføljeaktier i det indskydende selskab ikke kan omgås ved, at selskaberne i stedet for en lodret fusion, anvender reglerne om omvendt lodret fusion. Hvis det indskydende selskab besidder aktier i det modtagende selskab, vil det modtagende selskab ved fusionen erhverve en beholdning af egne aktier. Gevinst og tab på egne aktier medregnes ikke ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst. Se ABL § 10. Den beskatning, der gennemføres af det modtagende selskabs eventuelle porteføljeaktier i det indskydende selskab efter FUL § 10, stk. 1, kan altså ikke undgås ved at lave en omvendt lodret fusion, så de aktier der modtages ved fusionen bliver til skattefri egne aktier. Konsekvensen af FUL § 10, stk. 2, er, at successionsreglen i FUL § 8 ikke kan anvendes på situationen. I de tilfælde hvor det indskydende selskabs aktier i det modtagende selskab annulleres ved fusionen, eller hvor aktierne bliver til egne aktier i det modtagende selskab, skal aktierne altså anses for afstået af det indskydende selskab. Beskatningen sker med hjemmel i ABL § 9, da der er tale om porteføljeaktier.

Ud over at omgåelse er hindret via FUL § 10, stk. 2, er samme omgåelsestransaktion hindret via en ændring af statusskiftereglen i ABL § 33 A. Ændringen medfører, at der sker statusskift, når et indskydende selskabs porteføljeaktier i det modtagende selskab ved en omvendt lodret fusion overdrages til det modtagende selskab og dermed bliver til egne aktier i det modtagende selskab. Statusskiftet indebærer, at det indskydende selskab vil blive anset for at have afstået porteføljeaktierne til handelsværdien på fusionsdatoen, ligesom det modtagende selskab vil blive anset for at have anskaffet aktierne på samme tidspunkt og til samme værdi. Det indebærer, at det indskydende selskab også efter statusskiftereglen anses for at have afstået porteføljeaktierne i det modtagende selskab ved fusionen. Baggrunden for at transaktionen også anses for et statusskifte er, at der ellers ville kunne sluttes modsætningsvist fra ABL § 33 A, og dermed opstå tvivl om hjemlen for beskatningen i de omhandlede tilfælde.