Indhold

Dette afsnit beskriver, hvordan aktionærerne i det indskydende selskab beskattes i forbindelse med fusionen, hvis de modtager andet end aktier i det modtagende selskab.

Afsnittet indeholder:

  • Resumé
  • Vederlæggelse med andet end aktier i det modtagende selskab
  • Aktionærer hjemmehørende i udlandet
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Se også

Se afsnit C.D.5.2.10 om aktionærernes succession i det omfang, de modtager aktier i det modtagende selskab.

Resumé

Vælger selskaberne at anvende fusionsskattelovens regler, skal selskabsdeltagerne beskattes efter reglerne i FUL §§ 9 og 11. Se FUL § 1, stk. 2. Når aktionærerne i det indskydende selskab i forbindelse med fusionen modtager andet end aktier i det modtagende selskab, vil de blive beskattet. Aktionærerne kan således kun succedere og dermed undgå beskatning i det omfang de modtager aktier i det modtagende selskab. Se afsnit C.D.5.2.10 om FUL § 11.

Vederlæggelse med andet end aktier i det modtagende selskab

Vederlæggelse/indløsning med andet end aktier eller anparter kan eksempelvis ske via en kontant udligningssum eller ved overtagelse af andre aktiver end penge fra det indskydende selskab.  Selskabsretligt er der ikke noget krav til hvordan aktionærerne i det indskydende selskab skal vederlægges, idet der i SLL § 236 blot står, at der skal ydes "vederlag til de ophørende kapitalselskabers kapitalejere".  Vederlæggelse kan altså ske via aktier i det modtagende selskab, kontanter eller andre aktiver.

Alle kontante udligningssummer, der modtages i forbindelse med en skattefri fusion, spaltning og aktieombytning, beskattes som udbytte, forudsat at aktionæren efter omstruktureringen ejer aktier i et af de indskydende eller modtagende selskaber eller selskaber, som er koncernforbundne med de nævnte selskaber. Aktionærer, der opretholder ejerskabet til selskaberne, bliver udbyttebeskattet af den kontante udligningssum på samme måde, som hvis den kontante udligningssum var udloddet som sædvanligt udbytte. Når kontante udligningssummer beskattes som udbytte, skal ingen af aktierne i det indskydende selskab anses for afstået. Eneste undtagelse til udbyttebeskatningen af kontante udligningssummer er i situationer, hvor aktionæren helt udtræder af koncernen. Det vil sige, at der sker avancebeskatning af kontantvederlaget under forudsætning af, at aktionæren efter omstruktureringen ikke ejer aktier i det indskydende selskab, det modtagende selskab eller hermed koncernforbundne selskaber. Ved koncernforbundne selskaber forstås selskaber, der har den i LL § 2 anførte forbindelse. Se C.D.11.1 om LL § 2.

Aktionærer hjemmehørende i udlandet

Udbyttebeskatningen af kontante udligningssummer gælder også aktionærer, som er begrænset skattepligtige til Danmark.

Bemærk

FUL § 9 gælder også på kontantvederlag i skattefri spaltning og skattefri aktieombytning. Se FUL § 15 b, stk. 4, og ABL § 36, stk. 3.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Landsskatteretskendelser

TfS 1988.469 LSR

Den faktiske indløsningskurs oversteg  kursen på den fusionsdato, der er nævnt i FUL § 5. Uanset ordlyden af FUL § 9, stk. 1, skulle aktierne anses for afhændet til den faktiske indløsningskurs.

Skatterådet

SKM2006.799.SR

Skatterådet fandt, at udbytteudlodninger foretaget i forbindelse med gennemførelsen af en skattefri fusion skatteretligt kunne kvalificeres som kontantvederlag. I den konkrete sag kunne udbytteudlodningerne dog ikke kvalificeres som kontantvederlag.