Indhold

Dette afsnit handler om, hvilke dokumenter selskabet skal sende til Skattestyrelsen i forbindelse med en fusion. Desuden gennemgås reglerne for at sende dokumenter til Erhvervsstyrelsen.

Afsnittet indeholder:

 • Resumé
 • Regel
 • Meddelelse til Skattestyrelsen om ændring af sambeskatning
 • Indsendelse af selskabsretlige dokumenter til Erhvervsstyrelsen.

Resumé

Selskabet skal ikke længere sende selskabsretlige dokumenter til Skattestyrelsen i forbindelse med en fusion mv. Kravet om at sende selskabsretlige dokumenter til Skattestyrelsen er ophævet med virkning for fusioner, spaltninger og tilførsel af aktiver med fusionsdato, spaltningsdato eller tilførselsdato den 1. juli 2008 og senere. Der skal dog stadig gives meddelelse om ændring af sambeskatning.

Selskabet skal - som hidtil - sende de selskabsretlige dokumenter til Erhvervsstyrelsen. Skattestyrelsen vil selv rekvirere dokumenterne herfra, hvis Skattestyrelsen efter gennemførelsen af en skattefri omstrukturering ønsker at foretage en kontrol af, om den pågældende fusion, spaltning eller tilførsel af aktiver opfylder betingelserne i fusionsskatteloven. Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler for, hvilke oplysninger der skal meddeles til Skattestyrelsen. Se nedenfor. Se FUL § 6, stk. 1-5.

Regel

FUL § 6 blev oprindelig indført for at sikre, at Skattestyrelsen får tilstrækkelig information om de omstruktureringer der, med og uden tilladelse, gennemføres efter fusionsskatteloven. Skatteministeren har ved bekendtgørelse nr. 1003 af 6. september 2014 fastsat regler om dokumentindsendelse efter FUL § 6, stk. 2, se nedenfor.

FUL § 6, stk. 1-5 handler om følgende:

 • FUL § 6, stk. 1. Ifølge bestemmelsen fastsætter skatteministeren nærmere regler for, hvilke oplysninger der skal meddeles om fusionen når fusionen sker ved et moderselskabs overtagelse af et datterselskabs aktiver og gæld som helhed. Skatteministeren har ikke fastsat regler i henhold til stk. 1, hvorfor der ikke efter denne bestemmelse skal meddeles nogen oplysninger til Skattestyrelsen.
 • FUL § 6, stk. 2. Ifølge bestemmelsen er skatteministeren, efter indstilling fra Skatterådet, bemyndiget til at fastsætte regler om, hvilke yderligere oplysninger der i tilfælde af fusion skal tilvejebringes af det modtagende selskab til brug for de lignende myndigheder. Skatteministeren har ved bekendtgørelse nr. 1003 af 6. september 2014 fastsat regler om dokumentindsendelse efter FUL § 6, stk. 2, se nedenfor.
 • FUL § 6, stk. 3. Ifølge bestemmelsen er det en betingelse for at anvende fusionsskattelovens regler, at de dokumenter og oplysninger, der er nævnt i FUL § 6, stk. 1 og 2, indsendes senest 1 måned efter den dag, hvor fusionen er vedtaget i alle de fusionerende selskaber. Se nedenfor.
 • FUL § 6, stk. 4. Ifølge bestemmelsen skal de dokumenter og oplysninger, der er nævnt i FUL § 6, stk. 1 og 2,ved fusion af banker, sparekasser og andelskasser sendes til Skattestyrelsen senest 1 måned efter datoen for økonomiministerens godkendelse af fusionen i henhold til § 204 i lov om finansiel virksomhed.
 • FUL § 6, stk. 5. Ifølge bestemmelsen kan der ses bort fra overskridelse af fristerne i FUL § 6, stk. 3 og 4. Kompetencen hertil ligger hos Skattestyrelsen. Se nedenfor. 

Bemærk

Der gælder særlige regler i relation til de dokumenter, som kooperative virksomheder mv. skal indsende. Se FUL § 13 og afsnit C.D.5.3.1.2.

Meddelelse til Skattestyrelsen om skattefri omstrukturering i henhold til bekendtgørelse om oplysningspligter efter fusionsskatteloven

Der blev med bekendtgørelse nr. 1003 af 6. september 2014 indført regler om, at et modtagende selskab m.v. i en skattefri omstrukturering omfattet af fusionsskatteloven skal indgive en række oplysninger til Skattestyrelsen. Bekendtgørelsen er udstedt i medfør af FUL § 6, stk. 2, og FUL § 13, stk. 2.

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. oktober 2014 og har virkning for skattefri omstruktureringer vedtaget den 1. oktober 2014 og senere.

Det modtagende selskab m.v. i en skattefri omstrukturering omfattet af fusionsskatteloven skal oplyse følgende til Skattestyrelsen:

 • Hvilken type skattefri omstrukturering der er gennemført,
 • den skattemæssige virkningsdato samt vedtagelsesdato for den skattefri omstrukturering,
 • hvilke selskaber m.v. der er henholdsvis indskydende og modtagende,
 • hvilke sambeskattede datterselskaber, der overgår fra det eller de indskydende selskaber til det eller de modtagende selskaber i forbindelse med den skattefri omstrukturering,
 • om omstruktureringen er foregået inden for eller uden for sambeskatningskredsen, og
 • såfremt Skattestyrelsen anmoder om det, størrelsen af det modtagne underskud efter selskabsskattelovens § 12 og fondsbeskatningslovens § 3, stk. 2, angivet i procent.

Oplysningerne skal angives digitalt ved brug af de digitale kanaler, som Skattestyrelsen anviser (TastSelv Selskabsskat). Skattestyrelsen kan efter anmodning dispensere fra digitalpligten for modtagende selskaber m.v., som ikke er hjemmehørende her i landet, hvis særlige omstændigheder taler derfor.

Oplysningerne skal indsendes til Skattestyrelsen senest 1 måned efter den dag, hvor fusionen er vedtaget i alle de fusionerende selskaber m.v. Indsendelse af de nævnte oplysninger er en betingelse for, at lovens regler kan finde anvendelse. Se FUL § 6, stk. 3, og FUL § 13, stk. 3.

Mulighed for dispensation fra fristen på 1 måned i FUL § 6, stk. 3, og § 13, stk. 3

Det er muligt at opnå dispensation for fristen på 1 måned for indsendelse af oplysninger i henhold til bekendtgørelse nr. 1003 af 6. september 2014, hvis et selskab af forskellige årsager ikke kan indberette de krævede oplysninger om en skattefri omstrukturering senest 1 måned efter vedtagelsen af omstruktureringen. Se FUL § 6, stk. 5, og FUL § 13, stk. 4.

Det vil bero på en konkret vurdering i det enkelte tilfælde, hvorvidt der kan opnås dispensation. Eksempler på nogle momenter, der, alt efter den konkrete situation, vil kunne begrunde en dispensation, angives nedenfor.

Omstrukturering hvor der indgår et nyt selskab

Hvis der indgår et nyt selskab i omstruktureringen, og det nye selskab skal registreres i Erhvervsstyrelsen, før indberetning kan ske, er der mulighed for at opnå dispensation. Dispensation kan opnås, hvis det pga lang ekspeditionstid i Erhvervsstyrelsen ikke er muligt at indberette omstruktureringen i TastSelv Selskabsskat senest 1 måned efter omstruktureringen.

Tilvænning til TastSelv Selskabsskat

Skattestyrelsen vil i en indfasningsperiode praktisere en lempelig dispensationsadgang, hvor manglende indberetning skyldes selskabets eller rådgivers manglende opmærksomhed på det nye system. Skattestyrelsen vil således i en indfasningsperiode acceptere, at dokumenter indsendes i papirform, hvis selskabet ikke har været opmærksom på, at indgivelse af oplysninger skal ske digitalt.

Skattestyrelsen vil også dispensere fra fristen, hvis selskabet og dets rådgiver begge har troet, at den anden stod for indberetningen.

Skattestyrelsen vil også dispensere fra fristen på 1 måned, hvis et selskab indberetter en fusion for sent, fordi selskabet har ventet med at indberette fusionen til fusionen er godkendt og registreret i Erhvervsstyrelsen, selvom fusionen kan indberettes i Tast Selv Selskabsskat allerede på vedtagelsestidspunktet.

Meddelelse til Skattestyrelsen om ændring af sambeskatning i henhold til Bekendtgørelse om sambeskatning af selskaber

Hvis der i forbindelse med en skattefri omstrukturering sker etablering eller ophør af koncernforbindelse, skal administrationsselskabet give besked herom til Skattestyrelsen.

Administrationsselskabet skal også give meddelelse om:

 • datoen for selskabets m.v. indtræden henholdsvis udtræden, 
 • den indkomstperiode for det indtrædende henholdsvis udtrædende selskab m.v., der skal medregnes i sambeskatningsindkomsten, samt
 • årsagen til, at selskabet m.v. indtræder henholdsvis udtræder af sambeskatningen.

Meddelelsen skal indgives senest 1 måned efter selskabets m.v. indtræden henholdsvis udtræden. Meddelelsen skal indgives digitalt ved brug af de digitale kanaler, som Skattestyrelsen anviser (TastSelv Selskabsskat).

Se § 2, stk. 1 og 2, og § 5 i bekendtgørelse nr. 325 af 24. marts 2015 om sambeskatning af selskaber m.v.

Indsendelse af selskabsretlige dokumenter til Erhvervsstyrelsen

Nedenfor er der en oversigt over dokumenter, der ifølge selskabsloven skal udarbejdes i forbindelse med en fusion. Oversigten er kun vejledende. Kontakt Erhvervsstyrelsen for at få mere information. Se også en artikel/vejledning på Erhvervsstyrelsens hjemmeside, www.eogs.dk.

 1. Fusions/spaltningsplan. Fusionsplanen skal være underskrevet senest ved udløbet af det regnskabsår, hvori tidspunktet for fusionens regnskabsmæssige virkning indgår. Har begge selskaber kalenderåret som regnskabsår, og tidspunktet for fusionens regnskabsmæssige virkning er den 1. januar, skal fusionsplanen i begge selskaber være underskrevet senest den 31. december Hvis de deltagende selskaber har forskelligt regnskabsår, er det afgørende regnskabsår i forhold til underskrivelsen det regnskabsår, der slutter først.

  Fusionsplanen skal inden fire uger efter underskrivelsen være modtaget hos Erhvervsstyrelsen. Hvis planen er underskrevet af ledelsen for blot et af selskaberne efter udløbet af det pågældende selskabs regnskabsår, kan Erhvervsstyrelsens modtagelse af planen ikke offentliggøres. Hvis der er tale om en fusion, hvor der alene deltager anpartsselskaber, kan anpartshaverne i enighed beslutte, at der ikke skal udarbejdes en fusionsplan. Se SSL § 237, der indeholder reglerne om fusionsplan. Der henvises endvidere til SSL § 248, stk. 2 og 3 vedrørende den situation, hvor fusionsplanen er fravalgt af anpartsselskaber.
 2. Fusionsredegørelse. I bestående selskaber udarbejdes der en skriftlig redegørelse, i hvilken fusionsplanen forklares og begrundes. Redegørelsen skal omtale fastsættelsen af vederlaget for aktierne, herunder særlige vanskeligheder forbundet med fastsættelsen. I såvel aktieselskaber som anpartsselskaber kan kapitalejerne i enighed beslutte, at der ikke skal udarbejdes en fusionsredegørelse. Se SSL § 238.
 3. Mellembalance. Hvis fusionsplanen er underskrevet mere end seks måneder efter udløbet af det regnskabsår, som selskabernes seneste årsrapport vedrører, skal der for det pågældende fusionerende selskab udarbejdes en mellembalance. Mellembalancen må ikke have en opgørelsesdato, der ligger mere end tre måneder forud for underskrivelsen af planen. Der skal kun udarbejdes mellembalance for det eller de selskaber, der overskrider seks måneders fristen. Mellembalancen skal revideres for selskaber, der er underlagt revisionspligt. I både aktie- og anpartsselskaber kan kapitalejerne i enighed beslutte, at der ikke skal udarbejdes en revideret mellembalance. Se SSL § 239.
 4. Vurderingsmandsudtalelse. Skriftlig udtalelse udarbejdet af en eller flere uvildige sagkyndige vurderingsmænd. Udtalelsen skal bl.a. indeholde erklæring om, hvorvidt vederlaget for aktierne i det ophørende selskab (det indskydende selskab) er rimeligt og sagligt begrundet. Udtalelsen kan fravælges i både aktie- og anpartsselskaber. Se SSL § 241.
 5. Kreditorerklæring. Vurderingsmanden skal endvidere udarbejde en erklæring om kreditorernes stilling. Se SSL § 242. Kapitalejerne kan i enighed beslutte, at der ikke skal udarbejdes en sådan erklæring. Udarbejdes der ikke vurderingsmandsudtalelse om kreditorernes stilling, får kreditorerne mulighed for at anmelde deres krav inden for fire uger. Det gør de også, hvis der er udarbejdet erklæring om kreditorernes stilling, og denne udtaler, at kreditorerne ikke vil være tilstrækkeligt sikrede efter fusionen. Se SSL § 243. Kreditorerklæring skyldes reglerne om universalsuccession, der gør, at kreditorerne er nødt til at følge med over i de modtagende selskaber.
 6. Vurderingsberetning. Sker der i forbindelse med fusionen en kapitalforhøjelse i det fortsættende aktieselskab, eller opstår der et nyt aktieselskab som led i fusionen, skal der som led i fusionen indhentes en beretning fra en vurderingsmand. Vurderingsberetningen kan undlades, hvis der i stedet udarbejdes en vurderingsmandsudtalelse om fusionsplanen, (se punkt 4) eller en vurderingsmandserklæring om kreditorernes stilling (se punkt 5). Er det fortsættende selskab et anpartsselskab, er der ikke krav om vurderingsberetning. Se om vurderingsberetning SSL § 240.

Anmeldelse til Erhvervsstyrelsen af den endelige vedtagelse af fusionen

I det indskydende selskab træffer generalforsamlingen den endelige beslutning om fusion. Beslutning om fusion træffes i det modtagende kapitalselskab af det centrale ledelsesorgan, medmindre der af generalforsamlingen skal foretages vedtægtsændringer, bortset fra optagelse af et ophørende kapitalselskabs navn eller binavn som binavn for det fortsættende kapitalselskab. Da en skattefri fusion kræver (delvist) vederlag i aktier, vil der ofte være tale om en vedtægtsændring, da vederlaget ofte erlægges i nyudstedte aktier. I så fald skal beslutningen træffes af generalforsamlingen i det modtagende selskab. Generalforsamlingen kan tidligst afholdes fire uger efter bekendtgørelsen af fusionsplanen og vurderingsmændenes kreditorerklæring.

Vedtages fusionen, skal vedtagelsen anmeldes til Erhvervsstyrelsen inden to uger efter, at fusionen er besluttet i alle de fusionerende selskaber. Se SSL § 251. Den endelige vedtagelse af fusionen skal være modtaget i Erhvervsstyrelsen senest ved udløbet af indsendelsesfristen for den enkelte selskabsårsrapport for den periode, hvori fusionen indgår, dog senest et år efter styrelsens bekendtgørelse af modtagelse af planen.

Har de fusionerede selskaber kalenderårsregnskab, og ønskes fusionen gennemført med virkning fra den 1. januar 2010, skal fusionsplanen altså underskrives senest den 31. december 2010, og fusionen skal være vedtaget, således at en anmeldelse heraf er modtaget af Erhvervsstyrelsen senest den 31. maj 2011. (Medmindre en tidligere anmeldelse er påkrævet som følge af, at anmeldelse skal ske senest et år efter styrelsens bekendtgørelse af modtagelse af fusionsplanen, jf. ovenfor). Fusionen kan altså gennemføres med en tilbagevirkende kraft på op til 17 måneder, både selskabsretligt og skatteretligt. Den skatteretlige tilbagevirkende kraft kan dog være begrænset som følge af sambeskatningsreglerne. Se FUL § 5, stk. 3.

Bemærk

Hvis en fusion ikke vedtages af generalforsamlingen eller bestyrelsen i det modtagende selskab i overensstemmelse med den bekendtgjorte fusionsplan, anses forslaget om fusion for bortfaldet uden skattemæssige konsekvenser.