Dato for udgivelse
10 May 2011 13:08
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
09 Feb 2010 09:25
SKM-nummer
SKM2011.314.HR
Myndighed
Højesteret
Sagsnummer
138/2009
Dokument type
Kendelse
Overordnede emner
Skat + Straf
Overemner-emner
Økonomisk kriminalitet + Rettigheder og pligter i forbindelse med kontrol og revision + Straf
Emneord
Edition, beslaglæggelse, straffesag, ansættelsessag, sideløbende, kreditkort, begrundelse
Resumé

SKAT havde konstateret, at T havde foretaget 248 hævninger på et enkelt udenlandsk betalingskort i perioden fra 1. oktober 2003 til 30. juni 2005. SKAT anmeldte den 15. maj 2006 T til Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet for overtrædelse af skattekontrollovens § 13.

Den 23. april 2007 afsagde byretten kendelse om ransagning på T's bopæl. Ransagningen blev gennemført den 12. september 2007 og advokat A blev i den forbindelse antaget af T som forsvarer.

Ved ransagningen viste det sig, at T også var i besiddelse af andre udenlandske betalingskort. De samlede hævninger blev opgjort til 1.014.681 kr. T nægtede sig skyldig i skattesvig

Byretten afsagde den 26. marts 2008 kendelser hvorefter de udenlandske banker blev pålagt edition for så vidt angik T's nævnte konti.

Ved landsrettens kendelser i oktober 2008 blev byrettens kendelser ophævet og sagerne hjemvist til fornyet behandling ved byretten, idet forsvareren ikke var blevet indkaldt til retsmøderne i byretten.

A blev beskikket forsvarer for T den 22. december 2008.

Byretten afsagde den 10. februar 2009 på ny kendelser om edition i forhold til de udenlandske banker. Kendelserne blev afsagt at dommer D, der også havde afsagt kendelserne af 26. marts 2008.

Landsretten stadfæstede kendelserne den 31. marts 2009. Landsretten udtalte om habilitetsspørgsmålet, at det efter en samlet vurdering, herunder at der var tale om stillingtagen til et efterforskningsskridt, og at der ikke foreligger forhold i forbindelse med hjemvisningen af sagen, der gør det betænkeligt at dommer D har truffet afgørelse i sagen på ny, fandt landsretten ikke at dommer D ved sagens afgørelse var inhabil.

Ved Højesteret anførte A, at byretsdommeren var inhabil ved afsigelse af kendelserne den 10. februar 2009, idet denne havde afsagt de tidligere kendelser som landsretten ophævede, med henvisning til at A ikke havde været indkaldt til retsmøderne.

A anførte videreat betingelserne i retsplejelovens §§ 803, 804 og 806 for at træffe bestemmelse om edition og beslaglæggelse ikke er opfyldt, idet de oplysninger kendelsen vedrører, omhandler T's forhold i 1990 og ikke har relevans for den verserende skattesag, der omhandler årene 2002-2006. Begrundelseskravet i retsplejelovens § 806, stk. 2 er ikke opfyldt.

Højesteret udtalte, at pålæg om edition og beslaglæggelse af materiale træffes af byretten i første instans, hvis afgørelse kan kæres til landsretten. Efter retsplejeloven er forsvarerbeskikkelse ikke obligatorisk  for så vidt angår sådan et rettergangsskridt, men kan ske efter en konkret bedømmelse.

Inden sagen blev indbragt for byretten havde T valgt A som forsvarer, og A skulle således have været underrettet om retsmødet den 26. marts 2008. Byretten blev imidlertid ikke orienteret om, at T havde en valgt forsvarer. Det forhold, at byretten afsagde kendelse uden A var underrettet om retsmødet er en fejl, som kunne rettes op ved en fuldstændig ny behandling i landsretten. Det havde ikke været nødvendigt, som følge af principperne om retfærdig rettergang og to-instansprincippet, at ophæve byrettens afgørelse og hjemvise sagen til fornyet behandling i byretten.

Højesteret tiltrådte herefter af de grunde, der er anført af landsretten, at fejlen i forbindelse med byrettens stillingtagen til efterforskningsskridtet den 26. marts 2008 ikke har været af en sådan karakter, at dommer D ved sagens fornyede behandling i byretten var inhabil.

Højesteret tiltrådte, at betingelserne for at meddele pålæg om edition og om beslaglæggelse som grundlag for en international retsanmodning er anset for opfyldt.

Det bemærkes, at begrundelsen i byrettens kendelser hvori der henvises til oplysningerne om de foretagne hævninger med de udenlandske betalingskort og til den manglende oplysning til skattemyndighederne om indeståender på udenlandske bankkonti, opfylder kravet til begrundelse i retsplejelovens § 806, stk. 2, 2. pkt.

Herefter stadfæstede Højesteret landsrettens kendelse.

Reference(r)
Retsplejeloven § 803, stk. 1
Retsplejeloven § 804, stk. 1
Retsplejeloven § 806, stk. 2
Henvisning
Den juridiske vejledning 2011-1 A.C.3.4.6 

Parter

Anklagemyndigheden

mod

T
(advokat Michael Amstrup, beskikket)

Afsagt af højesteretsdommerne

Per Sørensen, Per Walsøe, Børge Dahl, Thomas Rørdam og Jon Stokholm

----------

Byrettens kendelse af 10. februar 2009, SS 449/2008

Anklageren redegjorde nærmere for baggrunden for begæringen og anmodede om, at der i medfør af retsplejelovens § 806, stk. 2, jf. § 804, stk. 1, afsiges kendelse om edition, og at der i medfør af retsplejelovens § 803, stk. 1, sker beslaglæggelse af det tilvejebragte materiale med henblik på udlevering af dette til Danmark, idet der er grund til at antage, at det kan tjene som bevis.

Der er ikke givet vedkommende bank lejlighed til at udtale sig, idet rettens afgørelse skal danne grundlag for en international retsanmodning om edition, jf. retsplejelovens § 806, stk. 6.

Forsvareren protesterede mod, at begæringerne tages til følge og henviste til sine bemærkninger i skrivelserne af 12. november og 23. november 2008, som han uddybede.

Der afsagdes følgende kendelse

Der er efter oplysningerne om hævninger med udenlandske kontokort sammenholdt med, at sigtede T efter det oplyste ikke har oplyst SKAT om, at han er i besiddelse af udenlandske bankkonti, grund til at antage, at de i begæringen anførte oplysninger og bilag, som banken efter det oplyste har rådighed over, kan tjene som bevis i forbindelse med efterforskningen i sagen mod T, der er sigtet for overtrædelse af straffelovens § 289, jf. skattekontrollovens § 13, stk, 1, og anklagemyndighedens begæring om pålæg af edition tages derfor til følge i medfør af retsplejelovens § 806, stk. 2, jf. § 804, stk. 1, ligesom begæringen om beslaglæggelse tages til følge i medfør af retsplejelovens § 803, stk. 1.

T h i   b e s t e m m e s

Det pålægges F1 Bank plc, United Kingdom

vedrørende kontoforholdene for betalingskort ...3 at udlevere

-

Oplysninger om kontohaver på de konti, som betalingskortene vedrører.

-

Kontooversigter fra kontienes oprettelse til i dag, eller til kontoen blev lukket.

-

Oplysninger om kontienes stiftelse, indeståender, indsættelser, bevægelser, fuldmagtsforhold, korrespondance med videre.

-

Oplysninger om depoter, depotkonti, bokse og tilsvarende.

-

Oplysninger om andre konti, der relaterer sig til den eller de personer, som har benyttet de ovennævnte betalingskort.

-

Oplysninger om andre betalingskort som den eller de personer, der har benyttet de ovennævnte betalingskort, har fået udstedt.

-

Såfremt der foreligger nye betalingskort, udbedes ligeledes kontooversigter for disse samt eventuel korrespondance og lignende i forbindelse med oprettelse af disse nye betalingskort.

Det tilvejebragte materiale beslaglægges med henblik på udlevering til Danmark, da der som ovenfor anført er grund til at antage, at det kan tjene som bevis.

Forsvareren erklærede, at han påkærer kendelsen til Østre Landsret med påstand om, at anklagemyndighedens begæring afvises.

Forsvareren tilkendegav, at han vil indgive kæreskrift.

----------

Byrettens kendelse af 10. februar 2009, SS 725/2008

Anklageren redegjorde nærmere for baggrunden for begæringen og anmodede om, at der i medfør af retsplejelovens § 806, stk. 2, jf § 804, stk. 1, afsiges kendelse om edition, og at der i medfør af retsplejelovens § 803, stk. 1, sker beslaglæggelse af det tilvejebragte materiale med henblik på udlevering af dette til Danmark, idet der er grund til at antage, at det kan tjene som bevis.

Der er ikke givet vedkommende bank lejlighed til at udtale sig, idet rettens afgørelse skal danne grundlag for en international retsanmodning om edition, jf. retsplejelovens § 806, stk. 6.

Forsvareren protesterede mod, at begæringerne tages til følge og henviste til sine bemærkninger i skrivelserne af 12. november og 23. november 2008, som han uddybede.

Der afsagdes følgende kendelse

Der er efter oplysningerne om hævninger med udenlandske kontokort sammenholdt med, at sigtede T efter det oplyste ikke har oplyst SKAT om, at han er i besiddelse af udenlandske bankkonti, grund til at antage, at de i begæringen anførte oplysninger og bilag, som banken efter det oplyste har rådighed over, kan tjene som bevis i forbindelse med efterforskningen i sagen mod T, der er sigtet for overtrædelse af straffelovens § 289, jf. skattekontrollovens § 13, stk, 1, og anklagemyndighedens begæring om pålæg af edition tages derfor til følge i medfør af retsplejelovens § 806, stk. 2, jf. § 804, stk. 1, ligesom begæringen om beslaglæggelse tages til følge i medfør af retsplejelovens § 803, stk. 1.

T h i   b e s t e m m e s

Det pålægges F1 Offshore Ltd., United Kingdom

vedrørende kontoforholdene for betalingskort ...1 og ...2 at udlevere:

-

Oplysninger om kontohaver på de konti, som betalingskortene vedrører.

-

Kontooversigter fra kontienes oprettelse til i dag, eller til kontoen blev lukket.

-

Oplysninger om kontienes stiftelse, indeståender, indsættelser, bevægelser, fuldmagts forhold, korrespondance med videre.

-

Oplysninger om depoter, depotkonti, bokse og tilsvarende.

-

Oplysninger om andre konti, der relaterer sig til den eller de personer, som har benyttet de ovennævnte betalingskort.

Oplysninger om andre betalingskort som den eller de personer, der har benyttet de ovennævnte betalingskort, har fået udstedt.

-

Såfremt der foreligger nye betalingskort, udbedes ligeledes kontooversigter for disse samt eventuel korrespondance og lignende i forbindelse med oprettelse af disse nye betalingskort.

Det tilvejebragte materiale beslaglægges med henblik på udlevering til Danmark, da der som ovenfor anført er grund til at antage, at det kan tjene som bevis.

Forsvareren erklærede, at han påkærer kendelsen til Østre Landsret med påstand om, at anklagemyndighedens begæring afvises.

Forsvareren tilkendegav, at han vil indgive kæreskrift.

----------

Østre Landsrets kendelse af 31. marts 2009, S-437-09

Efter votering afsagdes sålydende kendelse

Under et retsmøde i byretten den 10. februar 2009 meddelte den beskikkede forsvarer, advokat Michael Amstrup, at hans klient ikke havde bemærkninger til, at politiet - i henhold til byrettens ovenfor nævnte kendelser af 26. marts 2008 - havde modtaget oplysninger om sigtedes bankkonti fra F2 Bank, Danmark og F3 Bank, Danmark og heller ikke havde bemærkninger til, at materialet indgår i straffesagen. På denne baggrund ville anklagemyndigheden overveje, hvorvidt der var behov for editionskendelser i forhold til de to nævnte danske banker.

Ved byrettens kendelser af 10. Februar 2009 (SS 449/2008 og SS 725/2008) blev henholdsvis F1 Bank plc og F1 Offshore Ltd pålagt edition i forhold til sigtede Ts kontoforhold i de nævnte banker. Afgørelserne blev truffet af dommer D.

Advokat Michael Amstup har nedlagt påstand om, at kendelserne ophæves.

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om stadfæstelse. Anklagernyndighedens påstand er, at det i medfør af retsplejelovens § 806, stk. 2, jf. 804, stk. 1, pålægges F1 Bank plc, United Kingdom, at udlevere

-

oplysninger om kontohaver på de konti som betalingskortene vedrører

-

kontoudtog fra oprettelse til i dag

-

oplysninger om kontoens stiftelse, indsættelser, indeståender, bevægelser, fuldmagtsforhold, korrespondance m.v.

-

oplysninger om depoter, depotkonti, bokse er tilsvarende oplysninger om andre konti med relation til T

-

oplysninger om andre betalingskort, som T har eller har haft rådighed over

vedrørende følgende betalingskort

...1
...2,

og at det pålægges F1 Offshore Ltd., United Kingdom, at udlevere tilsvarende oplysninger vedrørende betalingskort:

...3.

Anklagemyndigheden har endvidere nedlagt påstand om, at det tilvejebragte materiale beslaglægges, jf. retsplejelovens § 803, stk. 1.

Til støtte for den nedlagte påstand har advokat Michael Amstrup gjort gældende, at dommer D ved afsigelse af de påkærede kendelser var inhabil, jf. retsplejelovens § 60 og § 61. Endvidere gøres det gældende, at Ts verserende klagesag ved Landsskatteretten bør afsluttes, før en eventuel straffesag begyndes, ligesom det gøres gældende, at betingelserne i retsplejelovens § 806, jf. § 804, ikke er opfyldt.

Anklagemyndigheden har i det væsentlige gjort de samme synspunkter gældende som for byretten.

Dommer D har blandt andet oplyst, at de to sager blev henvist af embedets retsafdeling til ham af praktiske grunde, idet han tidligere havde været involveret i sagerne.

Han har efter afgørelsernes karakter, hvor det drejer sig om at vurdere, om retsplejelovens betingelser for at tillade et efterforskningsskridt var til stede, ikke vurderet, at han var inhabil ved sagens fornyede behandling. Endvidere har dommer D oplyst, at afgørelserne vedrørende de to begæringer er truffet på grundlag af det sparsomme materiale, der har været fremlagt under sagen.

Landsretten begrundelse og resultat

Efter en samlet vurdering af de foreliggende omstændigheder, herunder at der er tale om stillingtagen til et efterforskningsskridt, og at der ikke foreligger forhold i forbindelse med hjemvisning af sagen, der gør det betænkeligt, at dommer D har truffet afgørelse i sagen på ny, finder landsretten ikke, at dommer D ved sagens afgørelse 10. februar 2009 var inhabil, jf. retsplejelovens § 60 og § 61.

Af de grunde, der er anført af byretten, og idet det anførte for landsretten ikke kan føre til et andet resultat, finder landsretten, at såvel betingelserne for at meddele F1 Bank pIc, United Kingdom, og F1 Offshore Ltd., United Kingdom, pålæg om edition som begæret af anklagemyndigheden som betingelserne i beslaglæggelse er opfyldt efter dansk ret, jf. retsplejelovens § 804, stk. 1, § 806, stk. 2 og § 803, stk. 1.

Nærværende kendelse kan på denne baggrund danne grundlag for en international retsanmodning om edition og beslaglæggelse.

T h i   b e s t e m m e s

Betingelserne for at meddele F1 Bank plc, United Kingdom og F1 Offshore Ltd., United Kingdom, pålæg om edition som begæret af anklagemyndigheden og betingelserne for at beslaglægge det tilvejebragte materiale er opfyldt efter dansk ret.

----------

Højesterets kendelse af 9. februar 2010, 138/2009

I tidligere instanser er afsagt kendelser af byretten den 10. februar 2009 og af Østre Landsrets 14. afdeling den 31. marts 2009. Procesbevillingsnævnet har den 1. maj 2009 meddelt tilladelse til, at landsrettens kendelse indbringes for Højesteret.

Påstande

Advokat Michael Amstrup, der er beskikket forsvarer for T, har nedlagt påstand om, at landsrettens kendelse om edition og beslaglæggelse ophæves.

Anklagemyndigheden har påstået stadfæstelse.

Sagsfremstilling

I forbindelse med et projekt, hvor SKAT med tilladelse fra Skatterådet fik oplysninger om udenlandske betalingskort, som kontinuerligt blev benyttet i Danmark, blev det konstateret, at et enkelt udenlandsk betalingskort blev anvendt i Danmark ved 248 hævninger i perioden fra den 1. oktober 2003 til den 30. juni 2005. Brugeren af kortet blev identificeret som T.

SKAT anmeldte den 15. maj 2006 T til Statsadvokaten for Særlig økonomisk Kriminalitet for overtrædelse af skattekontrollovens § 13, stk. 1.

Den 23. april 2007 afsagde byretten kendelse om ransagning på Ts bopæl. Ransagningen blev gennemført den 12. september 2007, og advokat Michael Amstrup blev i den forbindelse antaget af T som valgt forsvarer.

Ved ransagningen viste det sig, at T også var i besiddelse af andre udenlandske betalingskort. De samlede hævninger i Danmark på de forskellige betalingskort hos F1 Bank plc, og F1 Offshore Ltd., United Kingdom, er opgjort til i alt 1.014.681,74 kr.

T nægtede sig skyldig i sigtelsen til politirapport af 22. februar 2008 og forklarede, at han i forbindelse med et salg af malerier i 1990 fik indsat købesummen på 120.000 britiske pund på en konto i F1 Bank, og at han over årene 2002 til 2007 hævede det indsatte beløb ved anvendelse af de kort, der var udstedt til den pågældende konto. T forklarede endvidere, at han ikke kendte køberen, og at der ikke findes bilag, der kan bekræfte handlen.

Byretten afsagde den 26. marts 2008 kendelser, hvorefter henholdsvis F2 Bank A/S, F3 Bank A/S, F1 Offshore Ltd. og F1 Bank plc. i medfør af retsplejelovens § 806, stk. 2, jf. § 804, stk. 1, blev pålagt edition for så vidt angår Ts konti i de nævnte banker. I forhold til F1 Offshore Ltd. og F1 Bank plc. blev der endvidere truffet bestemmelse om beslaglæggelse af det til opfyldelse af editionspålægget tilvejebragte materiale, jf. retsplejelovens § 803, stk. 1.

Ved Østre Landsrets kendelser af 9. oktober 2008 blev byrettens kendelser af 26. marts 2008 ophævet, og sagerne blev hjemvist til fornyet behandling ved byretten. Kendelserne var begrundet på følgende måde:

"Efter retsplejelovens § 748, stk. 2, 1. pkt., skal forsvareren underrettes om alle retsmøder under efterforskningen, og forsvareren er berettiget til at overvære dem. Det fremgår af bestemmelsens 3. punkt, at reglen dog kan fraviges, hvis hensynet til fremmede magter, til statens sikkerhed eller sagens opklaring eller tredjemand undtagelsesvist gør det påkrævet. Efter § 748, stk. 2, 4. pkt., træffes afgørelse herom af retten efter politiets begæring.

Sigtedes forsvarer, advokat Michael Amstrup, var ikke underrettet om retsmødet, og byretten har ikke truffet afgørelse om at undlade dette i medfør af retsplejelovens § 748, stk. 2, 4. pkt. Sigtedes forsvarer har således - i strid med retsplejelovens § 748, stk. 2, 1. pkt. - været afskåret fra at benytte den ret, han har efter retsplejelovens § 748, stk. 3, til at fremsætte bemærkninger og kort få disse tilført protokollen.

Efter karakteren af den beføjelse, som forsvareren herved blev afskåret fra at udøve, ophæves byrettens kendelse, og sagen hjemvises til fornyet behandling."

Statsadvokaten for særlig økonomisk kriminalitet fremsatte den 4. november 2008 på ny anmodning om edition.

Den 21. november 2008 traf SKAT afgørelse vedrørende Ts skatteansættelser for indkomstårene 2002-2004. Den 8. december 2008 indbragte advokat Michael Amstrup på vegne af T denne afgørelse for Landsskatteretten.

Den 22. december 2008 blev Michael Amstrup beskikket som forsvarer for T. I brev af 23. december 2008 til byretten gjorde advokat Michael Amstrup gældende, at sagen efter hans opfattelse endnu ikke var klar til berammelse henset til, at den underliggende materielle skattesag endnu ikke var afsluttet. Advokat Michael Amstrup henviste i den forbindelse til SKATs vejledning, Processuelle regler på SKATs område 2009-2, hvoraf det bl.a. i afsnit R.4. 1.3 om fremme eller berostillelse af klagesag i forhold til straffesagen fremgår:

"...

Klagesager behandles som udgangspunkt i det administrative klagesystem, før straffesagen gennemføres. Dette gælder især:

  • mindre ukomplicerede klagesager, som kan forventes afgjort hurtigt 
  • klagesager, hvor den foreliggende uenighed overvejende vedrører spørgsmål om forståelse af materielle regler 
  • klagesager, hvor opgørelse af kravets størrelse i væsentlig grad bygger på skøn.
    ...

I følgende tilfælde søges straffesagen dog fremmet uanset klage over det underliggende spørgsmål om kravet:

  • hvor klagesagen overvejende vedrører bevisspørgsmål af betydning for afgørelsen om kravets størrelse
  • hvor klagesagen overvejende vedrører anvendelse af retsregler, som ikke frembyder fortolkningsmæssig tvivl
  • hvor den sigtede er varetægtsfængslet, og fængslingen ønskes opretholdt indtil domsafsigelsen.

Den sag, der behandles først, jf. foranstående, søges fremmet mest muligt.

Byretten afsagde den 10. februar 2009 på ny kendelser om edition og beslaglæggelse i forhold til de to engelske banker.

Det fremgår af retsbogen af 10. februar 2009, at advokat Michael Amstrup ikke havde bemærkninger til statsadvokatens begæringer om edition over for henholdsvis F2 Bank og F3 Bank. Det ønskede materiale var ifølge advokat Michael Amstrup fremsendt fra bankerne i henhold til kendelserne af 26. marts 2008, og advokat Michael Amstrup havde ikke bemærkninger til, at dette materiale fremover indgik i sagen.

Byrettens kendelser af 10. februar 2009 blev afsagt af dommer D, der også havde afsagt kendelserne af 26. marts 2008.

Til retsbøgerne af 10. februar 2009 bemærkede dommeren, at der tidligere havde været afsagt kendelser i sagerne den 26. marts 2008. Dommeren bemærkede endvidere, at det forud for afsigelsen af kendelserne ikke var oplyst over for retten, at T havde en forsvarer, og at forsvareren derfor ikke var blevet underrettet om retsmødets afholdelse.

Advokat Michael Amstrup kærede byrettens kendelser af 10. februar 2009 til retsbogen. Af dommer Ds bemærkninger til kæresagen, der blev modtaget i Østre Landsret den 4. marts 2009, fremgår bl.a. følgende:

"De to sager er af embedets retsafdeling henvist til mig af praktiske grunde, idet jeg tidligere havde været involveret i sagerne. Jeg har efter afgørelsernes karakter, hvor det drejer sig om at vurdere om retsplejelovens betingelser for at tillade et efterforskningsskridt var til stede, ikke vurderet, at jeg var inhabil ved sagens fornyede vurdering."

Østre Landsret stadfæstede kendelserne den 31. marts 2009. I landsrettens kendelse hedder det om habilitetsspørgsmålet:

"Efter en samlet vurdering af de foreliggende omstændigheder, herunder at der er tale om stillingtagen til et efterforskningsskridt, og at der ikke foreligger forhold i forbindelse med hjemvisningen af sagen, der gør det betænkeligt, at dommer Fejer har truffet afgørelse i sagen på ny, finder landsretten ikke, at dommer Fejer ved sagens afgørelse den 10. februar 2009 var inhabil, jf. retsplejelovens § 60 og § 61"

Procesbevillingsnævnet meddelte den 1. maj 2009 i medfør af retsplejelovens § 973 advokat Michael Amstrup tilladelse til at kære af Østre Landsrets kendelse af 31. marts 2009 til Højesteret.

Det fremgår af e-mail af 2. juli 2009 fra SKAT, at SKAT - efter aftale med anklagemyndigheden - har indstillet til landsskatteretten, at sagsbehandlingen stilles i bero på den politimæssige efterforskning, da denne kan få betydning for sagen.

Anbringender

Til støtte for sin påstand har

advokat Michael Amstrup navnlig anført, at byretsdommeren ved afsigelsen af kendelserne den 10. februar 2009 var inhabil jf. retsplejelovens § 60 og § 61, idet samme dommer - som enedommer - havde afsagt de tidligere kendelser af 26. marts 2008, som landsretten ophævede ved kendelser af 9. oktober 2008 med henvisning til, at Michael Amstrup som beskikket forsvarer for T ikke havde været underrettet om retsmøderne i byretten. Byretsdommeren tog ved kendelserne af 26. marts 2008 stilling til det foreliggende materiale, herunder om betingelserne for edition og beslaglæggelse er opfyldt, og burde derfor ikke have medvirket ved kendelserne af 10. februar 2009.

Advokat Michael Amstrup har endvidere anført, at det er bedst stemmende med SKATs vejledning, afsnit R.4.1.3., at den verserende klagesag for Landsskatteretten afsluttes, før efterforskningen af straffesagen fortsættes. Der er en lang række materielle spørgsmål, som skal afklares, før der kan tages stilling til, om der overhovedet er et skattekrav. Afsnit R.4.1.3. i SKATs vejledning er udtryk for en retssikkerhedsmæssig garanti for den enkelte borger.

Advokat Michael Amstrup har herudover anført, at betingelserne i retsplejelovens §§ 803, 804 og 806 for at træffe bestemmelse om edition og beslaglæggelse ikke er opfyldt, idet de oplysninger, kendelsen vedrører, omhandler Ts forhold i 1990 og ikke har relevans for den verserende skattesag, der omhandler årene 2002-2006. Endvidere er begrundelsesforskriften i retsplejelovens § 806, stk. 2, ikke opfyldt.

Anklagemyndigheden har navnlig anført, at der ikke er grundlag for at fastslå, at byretsdommeren var inhabil ved afgørelserne af 10. februar 2009, jf. retsplejelovens § 61. Det må herved tages i betragtning, at der alene er tale om at tage stilling til et efterforskningsskridt, og § 61 omfatter ifølge forarbejdeme kun tilfælde, hvor dommeren har foretaget en kvalificeret vurdering af beviserne for tiltaltes skyld. Dette er ikke tilfældet i den foreliggende sag, hvor dommeren alene har taget stilling til, om oplysninger hos tredjemand kan tjene som bevis.

SKATs vejledning indebærer at der først når efterforskningen er afsluttet, og der eventuelt er rejst tiltale i sagen, skal tages stilling til, om straffesagen eller den civile skattesag skal fremmes først. Vejledningen forhindrer ikke, at der pågår en strafferetlig efterforskning sideløbende med en administrativ klagebehandling. Det er i øvrigt anklagemyndighedens opfattelse, at straffesagen ikke skal afvente skattesagen.

Såvel betingelserne for edition og beslaglæggelse som begrundelseskravet er opfyldt. Efterforskningen skal bl.a. søge at klarlægge, hvorfra indeståendet på de til betalingskortene tilhørende bankkonti i udlandet stammer. T har oplyst, at beløbet på kontoen stammer fra salg af malerier i 1990, men har ikke kunnet påvise køberen af malerierne, og der foreligger ikke bilag, der kan bekræfte handlen. Oplysningerne har derfor væsentlig betydning for straffesagen.

Højesterets begrundelse og resultat

Sagens processuelle forløb og byretsdommerens habilitet

Sagen angår pålæg om edition og beslaglæggelse af det materiale, der fremkommer til opfyldelse af editionspålægget. Afgørelse om et sådant efterforskningsskridt træffes i første instans af byretten, hvis afgørelse kan kæres til landsretten, hvor der kan ske en fuldstændig ny sagsbehandling, jf. retsplejelovens § 972, stk. 1, sammenholdt med § 922. Efter retsplejeloven er forsvarerbeskikkelse ikke obligatorisk for så vidt angår et sådant efterforskningsskridt, men kan efter en konkret bedømmelse ske efter § 732.

Inden sagen blev indbragt for byretten havde T i forbindelse med ransagningen valgt advokat Michael Amstrup som forsvarer. Advokat Amstrup skulle derfor have været underrettet om retsmødet den 26. marts 2008, jf. retsplejelovens § 748, stk. 2 og 3, om forsvarerens adgang til at fremkomme med bemærkninger til sagen. Byretten blev imidlertid ikke orienteret om, at T havde en valgt forsvarer.

Det forhold, at byretten afsagde kendelserne den 26. marts 2008, uden at advokat Amstrup var underrettet om retsmødet, er en fejl, som kunne rettes op ved en fuldstændig ny behandling i landsretten. Efter karakteren af det indgreb, som fejlen angår, og betingelserne for at tillade et sådant indgreb samt fejlens art var det ikke en nødvendig følge af principperne om retfærdig rettergang og to-instansbehandling at ophæve byrettens afgørelse og hjemvise sagen til fornyet behandling i byretten.

Med disse bemærkninger tiltræder Højesteret af de grunde, der er anført af landsretten i kendelsen af 31. marts 2009, at fejlen i forbindelse med byrettens stillingtagen til efterforskningsskridtet den 26. marts 2008 ikke har været af en sådan karakter, at dommer D ved sagens fornyede afgørelse i byretten den 10. februar 2009 var inhabil.

Det bemærkes i øvrigt, at landsrettens afgørelse af 31. marts 2009 har indebåret en fuldstændig ny behandling af sagens materielle spørgsmål om edition mv.

Der er herefter ikke grundlag for ophævelse af byrettens kendelser af 10. februar 2009 eller landsrettens kendelse af 31. marts 2009.

Edition og beslaglæggelse

Højesteret tiltræder, at betingelserne efter retsplejeloven for at meddele pålæg om edition og om beslaglæggelse som grundlag for en international retsanmodning i overensstemmelse med anklagemyndighedens påstande herom er anset for opfyldt.

Det bemærkes herved, at bestemmelsen i relsplejelovens § 804, stk. 2 - hvorefter reglerne om beslaglæggelse efter § 803, stk. 1, finder tilsvarende anvendelse, når en genstand er udleveret til politiet efter pålæg om edition - ikke er til hinder for i forbindelse med et pålæg om edition med hjemmel i § 803, stk. 1, at træffe selvstændig bestemmelse om beslaglæggelse af det materiale, der fremkommer i henhold til editionen.

Det bemærkes endvidere, at begrundelsen i byrettens kendelser af 10. februar 2009, hvori der henvises til oplysningerne om de foretagne hævninger med de udenlandske betalingskort og til den manglende oplysning til skattemyndighederne om indeståender på udenlandske bankkonti, opfylder kravet til begrundelse i retsplejelovens § 806, stk. 2, 2. pkt.

Det bemærkes yderligere, at skattemyndighedernes vejledning om processuelle regler ikke var til hinder for de trufne afgørelser om edition og beslaglæggelse. Der er ikke med iværksættelse af en strafferetlig efterforskning taget stilling til, om der skal rejses straffesag i form af tiltale, og vejledningen begrænser ikke adgangen til at foretage en strafferetlig efterforskning vedrørende forhold, som sideløbende hermed er genstand for behandling ved skattemyndighederne. Det forhold, at der ved skattemyndighederne verserer en sag om beskatningen af T i anledning af hævningerne på de udenlandske betalingskort, indebærer derfor ikke, at anklagemyndighedens begæringer om edition og beslaglæggelse skulle have afventet den endelige afgørelse om beskatningen af de hævede beløb.

Herefter stadfæster Højesteret landsrettens kendelse.

T h i   b e s t e m m e s

Landsrettens kendelse stadfæstes.