Dato for udgivelse
29 Apr 2011 13:27
Til
Tonnagebeskattede selskaber
Sagsnummer
2011-469-0065
Ved spørgsmål, kontakt
SKATs Kundecenter

Hvorfor dette nyhedsbrev
Efter tonnageskattelovens regler skal alle operatørselskaber, der er omfattet af ordningen hvert år som bilag til det skattemæssige årsregnskab vedlægge oplysninger om, i hvilket omfang den af operatørselskabet i årets løb opererede bruttotonnage, har været registreret i en stat, der er medlem af EU/EØS, henholdsvis uden for EU/EØS.

Skatteministeriet har nu bearbejdet de indsendte oplysninger. Det meddeles hermed, at procentfordelingen af den opererede bruttotonnage for operatørselskaberne - set under ét - fordeler sig således:

 

 

Indenfor EU/EØS

Udenfor EU/EØS

I gennemsnit over indkomståret 2008

56,05 %

 43,95 %

Gennemsnit over indkomståret 2009

77,04 %

22,96 %

Ændring

20,99 %

 

 

Betydningen af stigende andel
Som det fremgår af tallene har andelen registreret i en stat, der er medlem af EU/EØS været stigende. Da andelen har været stigende finder reglen i tonnageskattelovens § 21 a, stk. 2, 3. pkt., ikke anvendelse. Det betyder, at operatørselskabet ikke skal opfylde betingelsen om, at operatørselskabs opererede bruttotonnage, der er registret i en stat, der er medlem af EU/EØS, over indkomståret 2010 skal fastholdes eller forøges.

Forbehold
Skatteministeriet tager forbehold for senere ændringer, idet Skatteministeriets beregning af procentfordelingen er foretaget på baggrund af de indberettede oplysninger.

Yderligere information
For yderligere information kan der henvises til vejledningen "Tonnageskat - Flagtilknytningskrav - Operatørselskaber", E nr. 156.

Med venlig hilsen
Skatteministeriet
Jura og Samfundsøkonomi
Selskab og aktionær
Lars Biel