Dato for udgivelse
28 Apr 2011 09:56
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
26 Apr 2011 10:37
SKM-nummer
SKM2011.274.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
10-199321
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personlig indkomst
Emneord
kantine, kantinemåltider
Resumé

Skatterådet bekræftede, at de ansattes betaling af 20 kr. pr måltid, indebærer at de ansatte ikke skal beskattes yderligere af måltider.

Der var tale om almindelige mad, hvor de ansatte betaler med beskattede midler.

Reference(r)
Ligningsloven § 16
Henvisning
Ligningsvejledningen 2011-1, afsnit A.B.1.9.12
Henvisning
Den Juridiske Vejledning afsnit C.A.5.12.3

Spørgsmål

Kan Skatterådet bekræfte, at de ansattes betaling af 20 kr. pr måltid, indebærer at de ansatte ikke skal beskattes yderligere af måltider?

Der er tale om betaling med beskattede midler.

Svar

Ja.

Beskrivelse af de faktiske forhold

A er en døgninstitution, dvs. at medarbejderne arbejder skiftende vagter alle årets dage.

Vagterne kan være døgnvagter dvs. fra kl. 15.00 til kl. 15.00, eller vagter af ca. 8 timers varighed, dvs. dag-, aften- eller vågne nattevagter.

Medarbejderne har adgang til at spise hovedmåltiderne, mens nattevagterne selv arrangerer deres måltider.

Kontorpersonale og andet teknisk/administrativt personale har adgang til en kantine 4 dage om ugen.

Der serveres mælk, saft, juice eller vand til alle måltider.

Medarbejderne betaler i øjeblikket kr. 2.880,00 om året for kost, når de er ansat i en 37 timers stilling uanset antallet af vagter.

Spørger foreslår, at der fremover beregnes et årligt gennemsnitbeløb for de enkelte stillinger.

Eksempelvis vil ansatte, der har 182 nattevagter om året, betale et beløb på 3.640,00 kr., svarende til 182 måltider à 20,00 kr.

De ansatte, der har 80 døgnvagter om året, vil i overensstemmelse med disse retningslinjer betale et beløb, på 4.800,00 kr., svarende til 3 måltider à 20,00 kr., indtaget i løbet af 80 vagter om året.

På tilsvarende måde vil en kontoransat, der har ca. 220 arbejdsdage om året, komme til at betale et beløb på 4.400,00 kr., svarende til 220 måltider à 20,00 kr.

Spørgers eventuelle opfattelse ifølge anmodning og bemærkninger til sagsfremstilling

Spørger er af den opfattelse, at en ordning, hvor de ansatte betaler 20,00 kr. pr måltid, ikke vil udløse en yderligere beskatning hos de ansatte.

Skatteministeriets indstilling og begrundelse

Der spørges, om de ansattes betaling af 20,00 kr. pr måltid, indebærer at de ansatte ikke skal beskattes yderligere af måltider.

Betaling på 20,00 kr. pr måltid vil blive opkrævet fra alle medarbejdergrupper, dvs. såvel plejepersonale, som kontorpersonale og andet teknisk/administrativt personale.

Skatteministeriets indstilling forudsætter, at den ansatte i løbet af nattevagt indtager en måltid.

Skatteministeriet lægger ligeledes til grund, at der er tale om en situation, hvor de ansatte betaler med beskattede midler, hvilket indebærer, at indberetningsproblematikken ikke er relevant i denne sag.

Efter statsskattelovens § 4 skal alle indtægter medregnes til indkomstopgørelsen, uanset om indtægten fremtræder i form af penge eller andet aktiv af økonomisk værdi. Det er således skattemæssigt uden betydning, om en medarbejder får sit arbejdsvederlag i kontantløn eller i naturalier (personalegoder).

Det fremgår dernæst af ligningslovens § 16, stk. 1, at der ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst, efter reglerne i stk. 3-13 medregnes vederlag i form af formuegoder af pengeværdi, sparet privatforbrug og værdien af helt eller delvis vederlagsfri benyttelse af andres formuegoder, jf. statsskattelovens §§ 4-6, når tilskuddet eller godet modtages som led i et ansættelsesforhold eller som led i en aftale om ydelse af personligt arbejde i øvrigt.

Det bemærkes, at ligningslovens § 16 dog ikke omfatter goder uden væsentlig værdi, der ydes på arbejdspladsen som led i almindelig personalepleje.

Endvidere fremgår det af ligningslovens § 16, stk. 3, at den skattepligtige værdi af de i stk. 1 omhandlede goder ved skatteansættelsen skal fastsættes til den værdi, som det måtte antages at koste den skattepligtige at erhverve godet i almindelig fri handel.

Det fremgår yderligere af bekendtgørelse om værdiansættelse af fri kost logi, gældende for indkomståret 2011 (bkg. 1278 af 16. november 2010) og udstedt i henhold til ligningslovens § 16, stk. 3, nr. 2, at for køkken- og serveringspersonale, private sygeplejersker, sygehuspersonale, som har bolig uden for sygehuset, der alene modtager fri kost, ansættes værdien af fuld kost til 70,00 kr. pr. dag. For delvis kost, normalt 2 måltider, ansættes værdien til 60,00 kr. pr. dag, og for 1 måltid ansættes værdien til 35,00 kr. pr. dag.

Det bemærkes, at plejepersonale kun er omfattet af denne bekendtgørelse, såfremt de modtager fri kost på deres arbejdsplads.

I SKM2010.581.SR udtalte Skatterådet, at en skål salat eventuelt med et stykke flute serveret uden betaling til sygeplejersker og læger på deres nattevagt på et sygehus vil udløse beskatning af 35 kr. i overensstemmelse med SKATs takster.

Skatteministeriet skal imidlertid bemærke, at den nævnte afgørelse vedrørte en situation, hvor de ansatte ikke har betalt for maden.

Skatteministeriet skal således fremhæve, at en beskatning efter standardsatserne ikke finder anvendelse, såfremt de ansatte betaler for maden. Hvis de ansatte således betaler 20 kr. for en måltid, og dette beløb - som udgangspunkt - svarer til måltidets værdi, vil de ikke blive beskattet efter standardsatserne.

Det fremgår dernæst af SKM2010.162.SKAT, samt SKATs vejledning af 11. maj 2010 vedrørende kantineordninger, at SKAT betragter arbejdsgiverens tilskud til kantine som et gode, der er af uvæsentlig værdi for den enkelte medarbejder og som ikke beskattes, hvis medarbejderen betaler mindst 15,00 kr. for et standardmåltid eksklusive drikkevarer: 15 kr. eller 20,00 kr. når der er tale om et standardmåltid inklusive drikkevarer.

Ved et standardmåltid forstås typisk 3 almindelige stykker smørrebrød. Almindelige varme og lune retter betragtes normalt som standardmåltider.

Er der tale om luksusmad og ikke almindelig gængs mad, kan de vejledende satser ikke anvendes, og der må foretages en konkret vurdering.

Ved fastsættelsen af niveauet er der taget hensyn til, at maden ikke er en del af lønnen for ansatte, som det er tilfældet, når der ydes fri kost som led i ansættelsen. De ansatte, der omfattes af den vejledende sats, er personer, som betaler for kantinemaden i en almindelig kantineordning, hvor arbejdsgiveren yder tilskud til dækning af visse udgifter som fx rengøring og stiller lokaler til rådighed.

Tilskuddet indgår ikke i lønfastsættelsen, idet lønnen er den samme, uanset om den ansatte spiser kantinemad eller selv har mad med. Der betales således med beskattede midler til forskel fra, hvad der gælder, når der ydes fri kost til ansatte, hvor kosten indgår som en naturlig del af lønnen.

Som nævnt ovenfor, lægger Skatteministeriet til grund, at der er tale om en situation, hvor de ansatte betaler med beskattede midler.

Skatteministeriet bemærker, at der ikke foreligger oplysninger, der kunne indikere, at mad serveret til de ansatte vil have karakter af luksus mad.

Under disse forudsætninger er det Skatteministeriets vurdering, at de ansatte - såfremt de betaler 20,00 kr. pr måltid - ikke skal beskattes yderligere.

Skatteministeriet indstiller derfor at spørgsmålet besvares bekræftende, dvs. de ansattes betaling af 20 kr. pr måltid, indebærer at de ansatte ikke skal beskattes yderligere af måltider.

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltrådte Skatteministeriets indstilling.