Ved indgivelse af konkursbegæring og ved anmeldelse af fordringen i konkurs-, tvangsakkord- eller dødsbo eller i forbindelse med gældssanering sker der afbrydelse af forældelsen. Se FORÆL § 17.

Forældelse afbrydes ved

  • indgivelse af en på fordringen støttet konkursbegæring
  • anmeldelse af fordringen i et konkursbo
  • anmeldelse af fordringen til rekonstruktøren i forbindelse med rekonstruktionsbehandling eller indledning af gældssanering
  • anmeldelse af fordringen i et dødsbo efter dettes udstedelse af proklama og
  • anmeldelse af fordringen, efter at skyldneren har udstedt proklama.

Hvis afbrydelsen sker ved indgivelse af en konkursbegæring, der er støttet på en fordring eller ved anmeldelse af fordringen i et konkursbo, har afbrydelsen også virkning i forhold til skyldner personligt. Se FORÆL § 17, stk. 1, nr. 1 og 2.

Hvis afbrydelsen sker ved anmeldelse af fordringen i et dødsbo efter dettes udstedelse af proklama har afbrydelsen også virkning i forhold til skyldnerens arvinger. Se FORÆL § 17, stk. 1 nr. 4.

Er en ikke-forældet fordringen anmeldt

  • i et konkursbo
  • i forbindelse med rekonstruktionsbehandlign eller indledning af gældssanering
  • i et dødsbo efter dettes udstedelse af proklama
  • efter at skyldneren har udstedt proklamaindenfor proklamafristen

indtræder forældelse ikke før udløbet af forældelsesfristen henholdsvis afholdelse af det i KL § 169 omhandlede møde. Se FORÆL § 17, stk. 3.

Det er en betingelse for, at der sker en egentlig afbrydelse af forældelsen ved anmeldelse af krav, at kravet anerkendes eller prøves, ellers sker der kun foreløbig afbrydelse. Se afsnit A.A.9.5.2.

Bestemmelsen i KL § 241 er ophævet, men forældelseslovens regler, herunder § 17 finder som udgangspunkt også anvendelse i relation til specielle forældelsesregler i anden lovgivning. Se FORÆL § 28.

DSL § 82, stk. 5, der ikke alene regulerer anmeldelsens betydning i relation til forældelse, men også i andre henseender, herunder i relation til renter er også ændret.