Forældelsen kan afbrydes ved sagsanlæg og andre foranstaltninger, der foretages med henblik på at opnå en bindende afgørelse, der fastslår kravets eksistens og størrelse. Se FORÆL § 16.

Forældelse afbrydes, når fordringshaveren foretager retslige skridt mod skyldner med henblik på at erhverve dom, betalingspåkrav påtegnet af fogedretten, voldgiftskendelse eller anden bindende afgørelse, der fastslår fordringens eksistens og størrelse og forfølger disse skridt inden for rimelig tid. Se FORÆL § 16, stk. 1.

Gøres fordringen gældende ved en domstol, sker afbrydelsen

  • ved indlevering af stævning eller betalingspåkrav til retten
  • når påstand om fordringen nedlægges under retssagen, herunder som modkrav
  • når fordringen under retssagen bliver gjort gældende til modregning, dog kun i det omfang hovedfordringen dækkes af hovedfordringen, eller
  • ved skyldnerens indlevering af stævning til retten med påstand om, at fordringen ikke består.

Er det aftalt, at tvist om fordringen skal afgøres ved voldgift, eller hvis der er hjemmel til en anden særlig afgørelsesmåde, sker afbrydelsen, når fordringshaveren iværksætter, hvad der skal gøres for at sætte sagen i gang. Se FORÆL § 16, stk. 3.